MAGYAR DEUTSCH ENGLISH
Pályázatok
Szekszárdi Helyi Közösség
HOT SPOT szolgáltatás
Szekszárdi Szüreti Napok
AGÓRA SZEKSZÁRD
visitszekszard.hu
Szekszárdi Fürdő
Garay Élménypince
Szekszárdi Csoki
Illyés Gyula Könyvtár
Wosinsky Mór Múzeum
partnerek
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

Család-és Gyermekjóléti Szolgálat

Család-és Gyermekjóléti Szolgálat feladatai:
A Család-és Gyermekjóléti Szolgáltat a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 39-40/A. §-a, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 64.§-a alapján, személyes gondoskodást nyújtó alapellátásként az alábbi feladatokat látja el:

Tájékoztatási feladatai körében:
Szociális és egyéb információs adatokat gyűjt, és tájékoztatja a

a) a szülőt, illetve - ha azt a gyermek védelme szükségessé teszi önállóan, a törvényes képviselő tudomása nélkül is, fejlettségétől függően - az ítélőképessége birtokában lévő gyermeket mindazon jogokról, támogatásokról és ellátásokról, amelyek összefüggésben állnak a gyermek testi, lelki egészségének biztosításával, családban történő nevelkedésének, vagy a gyermek számára szükséges védelem biztosításának elősegítésével,

b) a válsághelyzetben lévő várandós anyát az őt, illetve a magzatot megillető jogokról, támogatásokról és ellátásokról,

c) a születendő gyermeke felnevelését nem vállaló, válsághelyzetben lévő várandós anyát a nyílt és a titkos örökbefogadás lehetőségéről, joghatásairól, valamint a nyílt örökbefogadást elősegítő közhasznú szervezetek, illetve a nyílt örökbefogadást elősegítő és a titkos örökbefogadást előkészítő területi gyermekvédelmi szakszolgálatok tevékenységéről és elérhetőségéről, és

d) az örökbefogadó szülőt az örökbefogadás utánkövetése körében igénybe vehető szolgáltatásról, és segíti az utánkövetést végző szervezet felkeresését.

A szociális segítőmunka keretében:

a) segíti az igénybe vevőket a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozásában, a családban élő gyermek gondozásában, ellátásának megszervezésében,

b) az igénybe vevő szükségleteinek kielégítése, problémájának megoldása, céljai elérése érdekében számba veszi és mozgósítja az erőforrásokat,

c) koordinálja az esetkezelésben közreműködő szakemberek, valamint a közvetített ellátásban, szolgáltatásban dolgozók együttműködését,

d) a probléma hatékony megoldása céljából esetkonferenciát szervez,

e) közreműködik a válsághelyzetben lévő várandós anya problémáinak rendezésében.

Ellátásokhoz, szolgáltatásokhoz való hozzájutás érdekében:

a) folyamatosan figyelemmel kíséri az érintett személyt, illetve a családot veszélyeztető körülményeket és a veszélyeztetett személy, illetve család szolgáltatások és ellátások iránti szükségleteit,

b) a más személy, illetve szervezet által nyújtott szolgáltatások, ellátások közvetítése érdekében együttműködik a területén található szolgáltatókkal, segítséget nyújt a szolgáltatások, ellátások igénylésében,

c) a válsághelyzetben lévő várandós anyát segíti a támogatásokhoz, ellátásokhoz, szükség esetén a családok átmeneti otthonában igénybe vehető ellátáshoz való hozzájutásban, és

d) segíti a gyermeket, illetve a családját az átmeneti gondozáshoz való hozzájutásban, az átmeneti gondozást szükségessé tevő okok megszüntetésében, illetve elősegíti a gyermek mielőbbi hazakerülését.

A családban jelentkező nevelési problémák és hiányosságok káros hatásainak enyhítése céljából

a) szabadidős és közösségi programokat szervez,

b) kezdeményezi a köznevelési intézményeknél, az ifjúsággal foglalkozó szociális és kulturális intézményeknél, valamint az egyházi és a civil szervezeteknél szabadidős programok szervezését.

A hivatalos ügyek intézésében való közreműködés körében a család- és gyermekjóléti szolgálat

a) segítséget nyújt a szolgáltatást igénybe vevők ügyeinek hatékony intézéséhez,

b) tájékoztatást nyújt az igénybe vehető jogi képviselet lehetőségéről,

c) a gyámhivatal, valamint a család- és gyermekjóléti központ felkérésére a gyermekvédelmi nyilvántartás megfelelő adatlapját kitöltve környezettanulmányt készít, és

d) a gyámhivatal felkérésére a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Gyer.) 47/A. § (6) bekezdése alapján tájékoztatást nyújt az örökbefogadott gyermek fejlődéséről, körülményeiről és a családba való beilleszkedéséről.

A Család-és Gyermekjóléti Szolgálat további feladata, hogy veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő és jelzőrendszert működtessen, mely alapján

  • figyelemmel kíséri a településen élő családok, gyermekek, személyek életkörülményeit, szociális helyzetét, gyermekjóléti és szociális ellátások, szolgáltatások iránti szükségletét, gyermekvédelmi vagy egyéb hatósági beavatkozást igénylő helyzetét,

  • a jelzésre köteles szervezeteket felhívja jelzési kötelezettségük írásban – krízishelyzet esetén utólagosan – történő teljesítésére, veszélyeztetettség, illetve krízishelyzet észlelése esetén az arról való tájékoztatásra,

  • tájékoztatja a jelzőrendszerben részt vevő további szervezeteket és az ellátási területén élő személyeket a veszélyeztetettség jelzésének lehetőségéről,

  • fogadja a beérkezett jelzéseket, felkeresi az érintett személyt, illetve családot, és a szolgáltatásairól tájékoztatást ad, • a probléma jellegéhez, a veszélyeztetettség mértékéhez, a gyermek, az egyén, a család szükségleteihez igazodó intézkedést tesz a veszélyeztetettség kialakulásának megelőzése, illetve a veszélyeztetettség megszüntetése érdekében,

  • az intézkedések tényéről tájékoztatja a jelzést tevőt, feltéve, hogy annak személye ismert, és ezzel nem sérti meg a Gyvt. 17. § (2a) bekezdése szerinti zárt adatkezelési kötelezettségét,

  • a beérkezett jelzésekről és az azok alapján megtett intézkedésekről heti rendszerességgel jelentést készít a család- és gyermekjóléti központnak,

  • a jelzőrendszeri szereplők együttműködésének koordinálása érdekében esetmegbeszélést szervez, az elhangzottakról feljegyzést készít,

  • éves szakmai tanácskozást tart és éves jelzőrendszeri intézkedési tervet készít,

  • a kapcsolati erőszak és emberkereskedelem áldozatainak segítése érdekében folyamatos kapcsolatot tart az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálattal (06-80-20-55-20).

Ellátási terület:
Intézményünk Szekszárdon, társulás keretében pedig 6 településen nyújt szolgáltatásokat. A következő települések lakosai fordulhatnak hozzánk: Szekszárd, Szálka, Őcsény, Várdomb, Pörböly, Decs, Szedres.

Elérhetőségeink /Ügyfélfogadási rend:
7100 Szekszárd, Vörösmarty M. u. 5.
Tel.: 74/511-474
ügyfélfogadás: hétfőtől-csütörtökig 8-16 óráig.

Őcsény, (Gyermekorvosi rendelő) Kazinczy u. 1.
Janicska Zsuzsa családsegítő
Tel.: 74/407-036
ügyfélfogadás: hétfőn és csütörtökön 8-11 óráig.

Decs (Egészségház) Őcsényi u. 10.
Kocsis Zoltán családsegítő
Tel.: 74/496-260
ügyfélfogadás: hétfőtől- szerdáig 8-12 óráig.

Szálka, Petőfi u. 2.
György-Szabó Ildikó családsegítő
Tel.: 74/509-520
ügyfélfogadás: csütörtökönként 12-16 óráig.

Szedres, Arany J. utca 2.
Dávidné Pilisi Magdolna családsegítő
Tel.: 74/434-000
ügyfélfogadás: hétfőtől-csütörtökig 8-12 óráig.

Várdomb, Kossuth u. 117.
Nepp Péter családsegítő
Tel.: 74/430-375
ügyfélfogadás: kedden 8-12 óráig. 

Pörböly, Óvoda u. 1.
Nepp Péter családsegítő
Tel.: 74/491-542
ügyfélfogadás: hétfőn 8-12 óráig

Szolgáltatásaink igénybevétele önkéntes és térítésmentes. Munkatársainkkal a kapcsolatfelvétel személyesen, levélben vagy telefonon történhet. A hozzánk fordulók adatait bizalmasan kezeljük, munkatársainkra titoktartási kötelezettség vonatkozik. 

Munkatársaink:
Fábián Anita - szakmai vezető
Dr. Juhászné Eszenyi Ildikó- családsegítő, jelzőrendszeri felelős
Gyergyóiné Fábián Mónika - családsegítő
Szabó Erika - családsegítő
Borgula-Szabó Ágnes - családsegítő
Túriné Schmidt Györgyi – családsegítő
Nagy Krisztina - családsegítő
Janicska Zsuzsa – családsegítő (Őcsény)
Kocsis Zoltán – családsegítő (Decs)
György-Szabó Ildikó- családsegítő
Nepp Péter- családsegítő (Pörböly, Várdomb)
Dávidné Pilisi Magdolna (Szedres)

keresés
virtuális kirándulás
térkép
webkamera
Kapcsolat
hírlevél
Itt iratkozhat fel heti hírlevelünkre!


MarkCon 2009
Vakok és gyengénlátók
számára
E-HIVATAL KAPCSOLATI INFORMÁCIÓK ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ HONLAP-TÉRKÉP