MAGYAR DEUTSCH ENGLISH
Pályázatok
Szekszárdi Helyi Közösség
HOT SPOT szolgáltatás
Szekszárdi Szüreti Napok
AGÓRA SZEKSZÁRD
visitszekszard.hu
Szekszárdi Fürdő
Garay Élménypince
Szekszárdi Csoki
Illyés Gyula Könyvtár
Wosinsky Mór Múzeum
partnerek
Hajléktalansegítő Szolgálat

Szekszárd MJV Humánszolgáltató Központ
Hajléktalansegítő Szolgálat

Igénybevétel:

  1. A férőhelyet a kérelem beadásának elbírálásától számított nyolc napon belül foglalhatja el, amennyiben nyolc napon belül nem kerül sor az ellátás igénybevételére, új kérelmet kell előterjeszteni.

   2. Az ellátás igénybevételéhez semmiféle irat nem szükséges.

  3. Az intézmény területére vihető személyes használati tárgyak köre: személyes ruházat (két rend téli- és nyári ruházat), cipő (maximum két pár), személyes tisztálkodáshoz szükséges eszközök, a szabadidő eltöltéséhez szükséges tárgyak, melyet az intézményvezető előzetesen engedélyezett. Az ügyfél részére rendelkezésre álló szekrény befogadóképességét nem haladhatja meg a behozott személyes tárgyak mennyisége.

Ellátás tartalma:

A hajléktalanok átmeneti szállása (6 fő férfi) és az éjjeli menedékhely (20 fő férfi + 5 fő női):

  4. Az éjszakai pihenési lehetőséget; a közösségi együttlétre szolgáló helyiséget; elsősegély nyújtásához szükséges felszerelést (elsősegélynyújtó felszerelést) biztosít.

  5. Az intézmény segítséget nyújt az ügyfelek hivatalos ügyeinek intézéséhez (az ügyfél együttműködésével).

  6. Információadás, tanácsadás.

  7. Az intézmény nyitvatartási időben tisztálkodási lehetőséget biztosít.

  8. A legalapvetőbb személyi tisztálkodást szolgáló tisztálkodószereket az intézmény biztosítja.

  9. Az intézmény nyitvatartási időben mosási lehetőséget biztosít.

10.  A mosáshoz szükséges mosóport az intézmény biztosítja.

11.  Az intézmény étkezésre szolgáló helyiséget és ételmelegítési lehetőséget biztosít.

12.  A szálló lakói a telefont különösen indokolt esetben az ügyeletet ellátó munkatárs közreműködésével igénybe vehetik.

13.  Az intézmény ellátottjai részére televíziózási lehetőséget biztosít – a „takarodó” időpontjáig.

14.  Az intézmény ügyfelei számára könyvkölcsönzési lehetőséget biztosít.

15.  Az intézmény segítséget nyújt a házi orvosi ellátáshoz való hozzájutáshoz.

16.  Az intézmény biztosítja ügyfelei részére a tartózkodási helyként való bejelentkezést.

17.  Az intézmény postacímet biztosít.

18.  Az intézmény az Okmányiroda által bejegyzett „tartózkodási hely” létesítésére lehetőséget ad.

Nappali melegedő (50 fő -férfi, női-):

19.  A nappali melegedő nyitvatartási idejében napközbeni tartózkodási lehetőséget nyújt.

20.  Az intézmény segítséget nyújt az ügyfelek hivatalos ügyeinek intézéséhez (az ügyfél együttműködésével).

21.  Információadás, tanácsadás.

22.  Az intézmény nyitvatartási időben tisztálkodási lehetőséget biztosít.

23.  A legalapvetőbb személyi tisztálkodást szolgáló tisztálkodószereket az intézmény biztosítja.

24.  A tisztálkodás rendje: nők 9-10 óráig, férfiak 12-14 óráig.

25.  Az intézmény nyitvatartási időben mosási lehetőséget biztosít.

26.  A mosáshoz szükséges mosóport az intézmény biztosítja.

27.  Az intézmény – nyitvatartási időben - étkezésre szolgáló helyiséget és ételmelegítési lehetőséget biztosít.

28.  Az ügyfelek a telefont különösen indokolt esetben az intézmény dolgozójának közreműködésével igénybe vehetik.

29.  Az intézmény ellátottjai részére televíziózási lehetőséget biztosít.

30.  Az intézmény ügyfelei számára könyvkölcsönzési, valamint Napilap olvasási lehetőséget biztosít.

31.  A kliensek részére sakk és csocsó használata lehetséges.

32.  Az intézmény postacímet biztosít.

33.  A nappali melegedő csomagmegőrzési lehetőséget nyújt - 21 zárható szekrény formájában -.

Népkonyha (50 fő normatíva számítás szerint -férfi, női-):

34.  Az intézmény alkalmi jelleggel, és helyben fogyasztással napi egytál meleg ételt biztosít az igénybevevők részére. Az ételt elvinni nem szabad.

35.  Az intézmény étkezésre szolgáló helyiséget és ételmelegítési lehetőséget biztosít.

36.  Az ügyfelek a telefont különösen indokolt esetben az intézmény dolgozójának közreműködésével igénybe vehetik.

37.  Alapszolgáltatáson felül az egytálételt második fogás is kiegészíti.

Ellátás feltételei:

38.  Kötelező regisztráció.

39.  Az ellátás igénybevételének feltétele a fertőző betegségektől való mentességről szóló ÁNTSZ-igazolás, valamint a – 6 hónapnál nem régebbi - negatív tüdőszűrő eredmény bemutatása.

40.  A jogviszony létesítésének feltétele a házirend megismerése, rendelkezéseinek előzetes elfogadása, és az erről szóló nyilatkozat aláírása.

 

Nyilvántartások:

41.  Személyes adatok nyilvántartása

42.  Nyilvántartás az ellátásban részesülőkről

43.  Egyéni felvételi/nyilvántartó lap

44.  Gondozási napló

45.  Térítési díj nyilvántartó törzslap

46.  Forgalmi naplók

47.  Eseménynaplók

 

Kapcsolattartás hozzátartozókkal:

48.  Az ellátást igénybe vevőnek lehetősége van családi kapcsolatainak fenntartására, rokonok, látogatók fogadására az intézmény vezetőjének vagy munkatársainak való bejelentést követően minden nap.

49.  A látogatók fogadása során figyelemmel kell lenni az intézményben élő más személyek nyugalmára.

Panaszjog:

50.  Az intézmény ügyfelei az általuk sérelmesnek vélt ügyekben az intézményvezetőhöz fordulhatnak, az intézményvezető tizenöt napon belül köteles a panasztevőt írásban értesíteni a panasz kivizsgálásának eredményéről. Amennyiben az intézményvezető határidőben nem intézkedik, vagy a panaszt-tevő nem ért egyet az intézkedéssel, az intézkedés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat jogorvoslatért (Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.).

51.  Az ügyfél az ellátottjogi képviselőhöz is fordulhat (.

Intézményi jogviszony megszűnése:

52.  Az intézményi jogviszony megszűnik:

a)      az intézmény jogutód nélküli megszűnésével,

b)      a jogosult halálával,

c)      a határozott idejű intézeti elhelyezés esetén a megjelölt időtartam lejártával,

d)      a kötött Megállapodás felmondásával.

53.  A Megállapodást írásban felmondhatja:

a)      az ellátott, indoklás nélkül,

b)      az intézményvezető (szolgáltató vezetője) az alábbiakban felsorolt esetekben.

56.  Az intézményvezetői felmondásnak akkor van helye, ha

a)      az ellátott másik intézményben történő elhelyezése indokolt (Szt. 101.§ (2) a)),

b)      további intézményi elhelyezése nem indokolt (Szt. 101.§ (2) a)),

c)      az ellátott a házirendet súlyosan megsértette (Szt. 101.§ (2) b)),

d)     az ellátott személy térítésidíj-fizetési kötelezettségének nem tesz eleget (Szt. 101.§ (2) c)).

57.  Felmondási idő:

a)      56. a) pont esetében 15 naptári nap,

b)      56. b) pont esetében 15 naptári nap,

c)      56. c) pont teljesülésekor azonnali a felmondás,

d)      56. d) pontban meghatározottak megvalósulásakor 3 naptári nap.

58.  Megállapodás felmondás jogorvoslati lehetőségei:

Amennyiben a felmondás jogszerűségét az ellátott vitatja, az arról szóló értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a fenntartóhoz (Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.) fordulhat.

Bíróságtól kérhető a fenntartói döntés jogellenességének megállapítása, ha azt az ellátott vitatja.

Az ellátást változatlan feltételek mellett mindaddig biztosítani kell, amíg a fenntartó nem dönt, illetve a bíróság jogerős határozatot nem hoz.

Térítési díj:

59.  Átmeneti szálló: Térítési díjat kell fizetni. A térítési díj havi összege: az ügyfél jövedelmének 10%-a, maximálisan a mindenkori intézményi térítési díj összege. Az első 30 napra nem kell térítési díjat fizetni. A díjhátralék behajtásáról a fenntartó intézkedik.

Amennyiben az ügyfél vállalja az intézményi térítési díjjal megegyező összegű személyi térítési díj megfizetését, abban az esetben nem kell jövedelemnyilatkozatot tennie.

60.  Éjjeli menedékhely: nincs térítési díj.

61.  Nappali melegedő: nincs térítési díj.

62.  Népkonyha: nincs térítési díj.

Elérhetőségek:

Szekszárd MJV Humánszolgáltató Központ
Hajléktalansegítő Szolgálat

7100 Szekszárd, Mátyás király u. 59.

74-511-392, 74-511-393

 

 

keresés
virtuális kirándulás
térkép
webkamera
Kapcsolat
hírlevél
Itt iratkozhat fel heti hírlevelünkre!


MarkCon 2009
Vakok és gyengénlátók
számára
E-HIVATAL KAPCSOLATI INFORMÁCIÓK ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ HONLAP-TÉRKÉP