MAGYAR DEUTSCH ENGLISH
Pályázatok
Szekszárdi Helyi Közösség
HOT SPOT szolgáltatás
Szekszárdi Szüreti Napok
AGÓRA SZEKSZÁRD
visitszekszard.hu
Szekszárdi Fürdő
Garay Élménypince
Szekszárdi Csoki
Illyés Gyula Könyvtár
Wosinsky Mór Múzeum
partnerek
Birtokvédelmi eljárás

Birtokvédelmi eljárás

A birtokvédelmi eljárás a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) Ötödik könyv 1. Cím I-II. Fejezete (5:1-5:8. §), valamint a jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 17/2015. (II.16.) sz. Kormány rendeletben foglaltak alapján folyik. A birtokvédelmi határozatban foglalt kötelezettség végrehajtására irányuló eljárásban a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) szabályait kell megfelelően alkalmazni.

I. Általános információk

Ha a birtokost birtokától jogalap nélkül megfosztják, vagy birtoklásában zavarják, birtokvédelem illeti meg. Birtokvédelem a jegyzőtől vagy a bíróságtól kérhető. A birtokvédelem célja, hogy a dolgot birtokló a birtokát rendeltetésszerűen, más által nem zavarva használhassa.
Ha a birtokos birtokát olyan támadás éri, amelynek elhárítására vagy visszaszerzésére sem a jegyző, sem a bíróság által nyújtott védelem nem elégséges időveszteség vagy más nyomós ok miatt, ilyenkor mód van arra is, hogy a birtokos a birtoka ellen irányuló támadást önhatalommal elhárítsa vagy birtokát visszaszerezze. Ez a cselekedet azonban a birtok megvédéséhez szükséges mértéken nem terjedhet túl. Az önhatalom gyakorlása kizárólag ilyenkor megengedett, minden más esetben tilos önhatalomról van szó.

II. Birtokvédelmi eljárás a közigazgatásban

A jegyző hatásköre az egy éven belül történt birtoksértés vagy egy évnél rövidebb ideje tartó zavaró állapot esetén kizárólag a birtoklás tényén alapuló birtokvédelemre terjed ki. A jegyző az eljárás során eltekint a birtokláshoz való jog vizsgálatától és a tényleges birtokállapot, a valóságos helyzet alapján dönt. Emiatt nem ritkán előfordul, hogy éppen az kap a jegyzőtől birtokvédelmet, akit később egy polgári peres eljárás során a bíróság elmarasztal. A jegyző mindig az eredeti állapotot állítja vissza, kivéve, ha nyilvánvaló, hogy aki birtokvédelemért folyamodott, nem jogosult a birtoklásra, illetőleg birtoklásának megzavarását tűrni volt köteles.
A birtokvédelmi eljárásban ügyfél a kérelmező, valamint az, aki ellen a birtokvédelmet kérik. A jegyző az ügyfél által előterjesztett nyilatkozatokat és bizonyítékokat haladéktalanul megküldi a másik ügyfél számára.
A birtokvédelmi eljárás megindításáról az ellenérdekű felet 3 napon belül értesíteni kell. A jegyző az értesítéssel egyidejűleg az ellenérdekű félnek megküldi a birtokvédelmi eljárás iránti kérelem másolatát.
A birtokvita eldöntéséhez szükséges tényállás megállapítása során a jegyző a bizonyítást kérelemre folytatja le. A birtokvédelmi eljárásban az ügyfél szabadon választja meg a bizonyítási eszközöket.
A birtokvita eldöntéséhez szükséges tényeket annak a félnek kell bizonyítania, akinek érdekében áll, hogy azokat a jegyző valósnak fogadja el.

A jegyző határozata ellen közigazgatási úton jogorvoslatnak helye nincs. Az a fél, aki a jegyző birtokvédelem kérdésében hozott határozatát sérelmesnek tartja, a határozat kézbesítésétől számított tizenöt napon belül a bíróságtól a másik féllel szemben indított perben kérheti a határozat megváltoztatását.

Amennyiben a kötelezett nem tesz eleget a határozatban foglaltaknak, a jogosult kérelmére a jegyző végrehajtást rendel el. A jegyző birtoklás kérdésében hozott határozatát három napon belül végre kell hajtani akkor is, ha a kötelezett a bírósághoz fordul.
Ha a bíróság a birtokvédelmi eljárás után indított birtokvédelmi perben a keresetet elutasítja, a határozat végrehajtásáról - a hasznok, károk és költségek kivételével - a jegyző gondoskodik.

III. A birtokvédelmi kérelem

A birtokvédelmi eljárás kérelemre indul, melynek tartalmaznia kell: (lásd formanyomtatvány)

a) a kérelmező nevét, lakcímét (székhelyét), aláírását (esetlegesen a képviselő nevét, lakcímét (székhelyét),
b) az ellenérdekű fél (felek) nevét, lakcímét (székhelyét),
c) a birtokvédelmi tényállás ismertetését, – ideértve a cselekmény leírását –, a birtokvitával érintett dolog megjelölését
d) a jegyző illetékességét megalapozó adatokat, birtoksértés helyére történő utalás
e) a birtoksértés időpontját
f) a jegyző döntésére irányuló kifejezett kérelmet,
g) a kérelem és annak határidőben való benyújtása alapjául szolgáló tényeket.
A kérelemhez csatolni kell a kérelemben foglalt tények igazolására szolgáló bizonyítékokat, képviselő eljárása esetén a meghatalmazást.
A birtokvédelmi kérelmet, valamint a mellékleteit eggyel több példányban kell benyújtani, mint amennyi féllel szemben a birtokvédelmet kéri.

Az ügyet intéző iroda:
Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Hatósági Igazgatóság
Igazgatási Osztály

Címe:
7100 Szekszárd, Béla király tér 8.
Elérhetőségek: 74/504-156, Fax: 74/510-251, e-mail: vivien@szekszard.hu

Ügyfélfogadási időpontok:

Hétfő: 800-1200, 1300-1600
Szerda: 800-1200, 1300-1600
Péntek: 800-1200

Ügyintéző:
Rózsáné dr. Balogh Vivien hatósági ügyintéző

Ügyintézési határidő:

15 nap

A birtokvédelem iránti kérelem benyújtható postai úton (7100 Szekszárd, Béla király tér 8.) és személyesen az ügyintézőnél vagy Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán.
 
A kérelem benyújtható az Ügyfélszolgálaton vagy a honlapon (www.szekszard.hu , digitális ügyfélszolgálat) található KÉRELEM birtokvédelmi eljárás megindításához című nyomtatvány kitöltésével vagy saját szerkesztésű beadvány formájában.

Illeték:

A kérelem az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (1) bekezdése szerint illetékköteles, melynek mértéke jelenleg 3.000,- Ft.

Eljárási költség viselése:
A jegyző az eljárás lezárásakor a 17/2015. (II.16.)  Korm. rendelet 25. §-a alapján dönt az eljárási költség viselése kérdésében.

A birtokvédelemmel kapcsolatos kérdések megválaszolásában a birtokvédelmi ügyintéző nyújt segítséget.

  •  K01

 

 

keresés
virtuális kirándulás
térkép
webkamera
Kapcsolat
hírlevél
Itt iratkozhat fel heti hírlevelünkre!


MarkCon 2009
Vakok és gyengénlátók
számára
E-HIVATAL KAPCSOLATI INFORMÁCIÓK ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ HONLAP-TÉRKÉP