MAGYAR DEUTSCH ENGLISH
Pályázatok
Szekszárdi Helyi Közösség
HOT SPOT szolgáltatás
Szekszárdi Szüreti Napok
AGÓRA SZEKSZÁRD
visitszekszard.hu
Szekszárdi Fürdő
Garay Élménypince
Szekszárdi Csoki
Illyés Gyula Könyvtár
Wosinsky Mór Múzeum
partnerek
Társasházak törvényességi felügyelete

Társasházak törvényességi felügyelete:

- Tájékoztató
- Kapcsolódó jogszabályok
- Ügyintézés

Tájékoztató
A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. tv. 27/A. §-ának hatályba léptetésével 2014. február 1-től a társasházak törvényességi felügyelete a jegyző hatáskörébe tartozik.
A törvényességi felügyelet kiterjed a társasház működésének, a társasház szerveinek és e szervek működésének törvényességi felügyeletére, az alábbiak szerint:
A törvényességi felügyeletet gyakorló jegyző hivatalból ellenőrzi, hogy a társasház
a) alapító okirata, szervezeti-működési szabályzata és azok módosítása megfelel-e a jogszabályoknak,
b) működése, közgyűlési határozata megfelel-e a jogszabályoknak, az alapító okiratnak és szervezeti-működési szabályzatnak, és
c) működése megfelel-e a közgyűlési határozatokban foglaltaknak.

A törvényességi felügyelet nem terjed ki az olyan ügyre, amelyben bírósági, hatósági eljárásnak van helye. Az eljárás nem irányulhat a társasház működésének gazdaságossági vagy célszerűségi szempontból való ellenőrzésére.

A társasház címe szerint illetékes jegyző jogosult az eljárásra.
A jegyző nem vehet részt abban az eljárásban, amelyben a jegyző illetékességi területén működő helyi önkormányzat, képviselő-testület, azok szerve vagy érdekeltségi körébe tartozó gazdálkodó szervezet társasházi tulajdonostársként, vagy a jegyző illetékességi területén működő helyi önkormányzatnak, illetve képviselő-testületnek szerve vagy érdekeltségi körébe tartozó gazdálkodó szervezete közös képviselőként vagy a társasház társasházkezelőjeként az eljárás érintettje (kizárási ok bejelentése).

Az eljárás indulhat hivatalból, vagy bejelentésre.
Bejelentéssel élhet: a társasházi tulajdonostárs, valamint a közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke

A közös képviselő, illetve az intézőbizottság elnöke köteles a jegyzővel együttműködni, a jegyzőt a törvényességi felügyelet lefolytatásához szükséges dokumentumok rendelkezésre bocsátásával, valamint a helyszíni ellenőrzés során a helyszínen is segíteni. A helyszíni ellenőrzés során a jegyző a társasház közös tulajdonba tartozó épületrészeibe beléphet, ott az eljárással összefüggő bármely iratot, tárgyat vagy munkafolyamatot megvizsgálhat, az ott tartózkodó személytől tájékoztatást, felvilágosítást kérhet, valamint az ellenőrzés dokumentálása céljából a helyszínről, a megvizsgált iratokról, tárgyakról képfelvételt készíthet.

Ha a bejelentő a vonatkozó jogszabályban foglaltakat igazolja (lásd: Ügyintézés) és a bejelentés alapján az eljárásra okot adó körülmény fennállása valószínűsíthető, a jegyző az eljárást megindítja.
Ha a jegyző a fentiek szerint nem indít eljárást, a bejelentőt – a bejelentésében foglalt erre irányuló kérelme esetén – az írásbeli bejelentés kézhezvételétől, vagy a szóbeli bejelentés napjától számított 30 napon belül írásban tájékoztatja az eljárás elmaradásának indokairól.

A törvényességi eljárás során hozható döntés:
1. A jegyző az eljárást felhívás kibocsátása nélkül lezárja, ha az ellenőrzés során megállapítja, hogy a társasház törvényes működését sértő körülmény nem, vagy már nem áll fenn.
2. Ha a jegyző megállapítja, hogy a társasház működése nem jogszerű, a társasházat felhívja a működés törvényességének helyreállítására. Ha a társasház a jegyző felhívása alapján a felhívástól számított 60 napon belül a működés törvényességét nem állítja helyre, a jegyző a működés törvényességének helyreállítására vonatkozó bírósági kötelezés érdekében a határidő eredménytelen elteltétől számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat. A pert a társasház ellen kell megindítani és a polgári perrendtartásról szóló törvény általános szabályai szerint lefolytatni. A per a társasház címe szerinti járásbíróság hatáskörébe és illetékességébe tartozik.
3. A jegyző az eljárást megszünteti, ha megállapítja, hogy a társasház a felhívásban foglaltaknak megfelelően a törvényes működését helyreállította, vagy törvényes működését sértő körülmény már nem áll fenn.

Kapcsolódó jogszabályok

- a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. tv.
- a jegyző társasházak feletti törvényességi felügyeletének eljárási szabályairól szóló 155/2015. (VI. 25.) Korm. rendelet

Ügyintézés
Az ügyintézés helye:
Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal - Hatósági Igazgatóság Igazgatási Osztály
7100 Szekszárd Béla király tér 8. Telefon: 74/504-105

Az ügyfélfogadási idő: hétfő és szerda: 8.00-12.00; 13.00-16.30; péntek: 8.00-12.00
Ügyintéző: Steinerné dr. Berenkei Zsuzsanna Telefon: 504-105

Az eljárás illetékmentes.
A bejelentéshez csatolandó (igazolandó):
tulajdonosi bejelentés esetén: a tulajdonostársi minőséget igazoló, legalább nem hiteles és 30 napnál nem régebbi tulajdonilap-másolat; meghatalmazotti eljárás esetén: 30 napnál nem régebbi, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti meghatalmazás;
közös képviselő bejelentése esetén: a közös képviselő megválasztásáról szóló közgyűlési határozatot tartalmazó közgyűlési jegyzőkönyv-kivonat;

 

keresés
virtuális kirándulás
térkép
webkamera
Kapcsolat
hírlevél
Itt iratkozhat fel heti hírlevelünkre!


MarkCon 2009
Vakok és gyengénlátók
számára
E-HIVATAL KAPCSOLATI INFORMÁCIÓK ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ HONLAP-TÉRKÉP