MAGYAR DEUTSCH ENGLISH
Pályázatok
Szekszárdi Helyi Közösség
HOT SPOT szolgáltatás
Szekszárdi Szüreti Napok
AGÓRA SZEKSZÁRD
visitszekszard.hu
Szekszárdi Fürdő
Garay Élménypince
Szekszárdi Csoki
Illyés Gyula Könyvtár
Wosinsky Mór Múzeum
partnerek
OEVB határozatok
A Tolna Megyei 1. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság
1/2014. (02. 03.) OEVB határozata
 
A Tolna Megyei 1. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a  választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI tv. 39 § (1)-(2)bekezdése alapján  meghozza a következő
határozatot:
A Tolna Megyei 1. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság tagjai közül egyhangúlag megválasztja a Tolna Megyei 1. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság elnökét:
Elnök: dr. Póla Zoltán

 

A Tolna Megyei 1. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság
2/2014. (02. 03.) OEVB határozata
 
A Tolna Megyei 1. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a  választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI tv. 39 § (1)-(2)bekezdése alapján  meghozza a következő
határozatot:
A Tolna Megyei 1. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság tagjai közül egyhangúlag megválasztja a Tolna Megyei 1. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság elnökhelyettesét:
Elnökhelyettes: dr. Fekete Tamás

 

 

A Tolna Megyei 1. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság
3/2014. (02. 03.) OEVB határozata
 
 A Tolna Megyei 1. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI tv. 213. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva meghozza a következő határozatot:
A Tolna Megyei 1. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI tv. 213. § (2) bekezdése szerinti kifogások áttételéről való döntés hatáskörét az elnökre ruházza.

 

A Tolna Megyei 1. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság
4/2014. (02. 21.) OEVB Határozata
Tolna Megye 01. Számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságaa választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 132. §-ában biztosított jogkörében eljárva - Horváth István országgyűlési képviselőjelölt nyilvántartásba vétele tárgyában meghozta a következő határozatot:
 
A Tolna Megyei 01. Számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a 2014. évi országgyűlési képviselő választáson
 
HORVÁTH ISTVÁNt
 
a FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG (FIDESZ) és
a KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT(KDNP)
 
országgyűlési képviselőjelöltjeként
Tolna Megye 01. számú országgyűlési egyéni választókerületében
nyilvántartásba veszi.
 
   A választási bizottság határozata ellen a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet - személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben -fellebbezést nyújthat be. Fellebbezést jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen lehet benyújtani.
A fellebbezést a megtámadott határozatot hozó választási bizottságnál kell előterjeszteni oly módon, hogy az legkésőbb a megtámadott határozat meghozatalától számított harmadik napon megérkezzen a választási bizottsághoz.
A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem jogalapját, benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.
A fellebbezést a választási iroda az ügy összes iratával a beérkezése napján felterjeszti a fellebbezés elbírálására jogosult választási bizottsághoz.
   A fellebbezés a választási bizottság határozatának meghozataláig visszavonható, a választási bizottság azonban a fellebbezési eljárást hivatalból folytathatja.
I N D O K O L Á S
2014. február 18-án a FIDESZ – MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG és a KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT (FIDESZ-KDNP) a 2014. évi országgyűlési képviselők választása kapcsán HORVÁTH ISTVÁN egyéni képviselőjelölt bejelentését az E1 jelű formanyomtatványon megtette. Egyidejűleg csatolta a jelölt részére - a nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottság mellett működő választási irodától A1 jelű formanyomtatványon - igényelt, a választási iroda általa kiadott, sorszámmal, valamint hitelesítő bélyegzőlenyomattal ellátott 400 darab ajánlóívet (az ajánlóívek sorszáma: 0435F0001 - 0435F0400).
 
A Választási Iroda 2014. február 19-éig elvégezte az ajánlóíveknek a Ve. szerinti ellenőrzését.
A Választási Iroda az ellenőrzés eredményéről az alábbiak szerint tájékoztatta az OEVB-t:

 

 

Feldolgozott ajánlóívek száma:

 86

Rögzített ajánlások száma:  683
elfogadható:       515 
nem elfogadható  
 többszörös ajánlás miatt: 0
 egyéb okból:     168
 
A jelölő szervezet leadta
-  a rendelkezésére bocsátott valamennyi ajánlóívet,
-  a jelöléshez szükséges számú (500) érvényes ajánlást, valamint
-  a jelölt részére kitöltött E1 jelű, „Egyéni képviselőjelölt bejelentése” elnevezésű nyomtatványt.
 
Az OEVB eljárása során megállapította, hogy a jelöltajánlás a Ve. 120 – 123.§ - ában, a jelölt bejelentése a Ve. 124. §-ában, az ajánlások ellenőrzése a Ve. 125-127. §-ában foglaltaknak megfelelt, az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény 6. §-ában előírt számú érvényes ajánlás benyújtásra került, valamint az országgyűlési képviselők és az Európai Parlament tagjainak választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint a választási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról szóló 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelet 22. melléklete szerinti E1 jelű, „Egyéni képviselőjelölt bejelentése” elnevezésű nyomtatványt is benyújtották.
A fentiekre tekintettel az OEVB – a Ve. 132 §-a alapján - a rendelkező részben foglaltak szerint döntött. A jogorvoslat lehetőségéről a Ve. 221. §-a, benyújtásának részletes feltételeiről a Ve. 223-226.§ -ai rendelkeznek.
Szekszárd, 2014. február 21.
dr. Póla Zoltán
OEVB elnöke

 

 

A Tolna Megyei 1. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság
  5/2014. (02. 21.) OEVB Határozata

Tolna Megye 01. Számú Országgyűlési egyéni Választókerületi Választási Bizottsága> a a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 132. §-ában biztosított jogkörében eljárva – dr. Harangozó Tamás országgyűlési képviselőjelölt nyilvántartásba vétele tárgyában meghozta a következő határozatotspan>:

 

A A Tolna Megyei 01. Számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a 2014. évi országgyűlési képviselő választáson

DR. HARANGOZÓ TAMÁST

a MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT,
az EGYÜTT- A KORSZAKVÁLTÓK PÁRTJA,
a DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ,
a PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT  és
a MAGYAR LIBERÁLIS PÁRT

országgyűlési képviselőjelöltjeként

Tolna Megye 01. számú országgyűlési egyéni választókerületében

nyilvántartásba veszi.

  Az OEVB megállapítja, hogy a jelölő szervezet(ek)nél 112 darab ajánlóív maradt. Tájékoztatja a jelölő szervezet(ek)et, hogy a független jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve a jelöltet állítani szándékozó jelölő szervezet a rendelkezésére bocsátott összes ajánlóívet köteles átadni a választási irodának a jelölt bejelentésére rendelkezésre álló határidőben. E kötelezettség elmulasztása esetén a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottság hivatalból eljárva bírságot szab ki. A bírság összege minden be nem nyújtott ajánlóív után a kötelező legkisebb munkabér havi összegének fele.

  A választási bizottság határozata ellen a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet - személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben -fellebbezést nyújthat be. Fellebbezést jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen lehet benyújtani.

  A fellebbezést a megtámadott határozatot hozó választási bizottságnál kell előterjeszteni oly módon, hogy az legkésőbb a megtámadott határozat meghozatalától számított harmadik napon megérkezzen a választási bizottsághoz.

  A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem jogalapját, benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.

   A fellebbezést a választási iroda az ügy összes iratával a beérkezése napján felterjeszti a fellebbezés elbírálására jogosult választási bizottsághoz.

   A fellebbezés a választási bizottság határozatának meghozataláig visszavonható, a választási bizottság azonban a fellebbezési eljárást hivatalból folytathatja.

I N D O K O L Á S

2014. február 20-án a MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT, az EGYÜTT - A KORSZAKVÁLTÓK PÁRTJA, a DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ, a PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT és a MAGYAR LIBERÁLIS PÁRT a 2014. évi országgyűlési képviselők választása kapcsán dr. Harangozó Tamás egyéni képviselőjelölt bejelentését az E1 jelű formanyomtatványon megtette. Egyidejűleg csatolta a jelölt részére - a nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottság mellett működő választási irodától A1 jelű formanyomtatványon - igényelt, a választási iroda általa kiadott, sorszámmal, valamint hitelesítő bélyegzőlenyomattal ellátott 300 darab ajánlóívből 188 darab ajánlóívet. A A jelöltnél maradt ajánlóívek száma: 112.

A Választási Iroda 2014. február 20-án elvégezte az ajánlóíveknek a Ve. szerinti ellenőrzését.

A Választási Iroda az ellenőrzés eredményéről az alábbiak szerint tájékoztatta az OEVB-t:

Feldolgozott ajánlóívek száma:

73

Rögzített ajánlások száma:  584
elfogadható:      535
nem elfogadható  
 többszörös ajánlás miatt: 2
 egyéb okból:     47

 

A jelölő szervezet leadta
- a rendelkezésére bocsátott (300) ajánlóív közül 188 darabot,
- a jelöléshez szükséges számú (500) érvényes ajánlást, valamint
- a jelölt részére kitöltött E1 jelű, „Egyéni képviselőjelölt bejelentése” elnevezésű nyomtatványt.
 

A jelölt az E1 formanyomtatványon nyilatkozott, hogy a szavazólap utónevei közül csak a „TAMÁS” utónevet tartalmazza.

Az OEVB eljárása során megállapította, hogy a jelöltajánlás a Ve. 120 – 123.§ - ában, a jelölt bejelentése a Ve. 124. §-ában, az ajánlások ellenőrzése a Ve. 125-127. §-ában foglaltaknak megfelelt, az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény 6. §-ában előírt számú érvényes ajánlás benyújtásra került, valamint az országgyűlési képviselők és az Európai Parlament tagjainak választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint a választási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról szóló 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelet 22. melléklete szerinti E1 jelű, „Egyéni képviselőjelölt bejelentése” elnevezésű nyomtatványt is benyújtották.

A fentiekre tekintettel az OEVB – a Ve. 132 §-a alapján - a rendelkező részben foglaltak szerint döntött. A jogorvoslat lehetőségéről a Ve. 221. §-a, benyújtásának részletes feltételeiről a Ve. 223-226.§ -ai rendelkeznek.

Szekszárd, 2014. február 21.

dr. Póla Zoltán
OEVB elnöke

 

 


A Tolna Megyei 1. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság
  6/2014. (02. 24.) OEVB Határozata

Tolna Megye 01. Számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 132. §-ában biztosított jogkörében eljárva – dr. Hadházy Ákos Ányos országgyűlési képviselőjelölt nyilvántartásba vétele tárgyában meghozta a következő határozatot:

 

A Tolna Megyei 01. Számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a 2014. évi országgyűlési képviselő választáson

 

DR. HADHÁZY ÁKOS ányost

a LEHET MÁS A POLITIKA
országgyűlési képviselőjelöltjeként
Tolna Megye 01. számú országgyűlési egyéni választókerületében
nyilvántartásba veszi.

/Az országgyűlési képviselőjelölt nyilatkozata alapján a szavazólapon feltüntetésre kerülő neve: DR. HADHÁZY ÁKOS/ 

Az OEVB megállapítja, hogy a jelölő szervezetnél 198 darab ajánlóív maradt. Tájékoztatja a jelölő szervezetet, hogy a független jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve a jelöltet állítani szándékozó jelölő szervezet a rendelkezésére bocsátott összes ajánlóívet köteles átadni a választási irodának a jelölt bejelentésére rendelkezésre álló határidőben. E kötelezettség elmulasztása esetén a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottság hivatalból eljárva bírságot szab ki. A bírság összege minden be nem nyújtott ajánlóív után a kötelező legkisebb munkabér havi összegének fele.

   A választási bizottság határozata ellen a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet - személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben -fellebbezést nyújthat be. Fellebbezést jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen lehet benyújtani.

A fellebbezést a megtámadott határozatot hozó választási bizottságnál kell előterjeszteni oly módon, hogy az legkésőbb a megtámadott határozat meghozatalától számított harmadik napon megérkezzen a választási bizottsághoz.

A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem jogalapját, benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.

A fellebbezést a választási iroda az ügy összes iratával a beérkezése napján felterjeszti a fellebbezés elbírálására jogosult választási bizottsághoz.

   A fellebbezés a választási bizottság határozatának meghozataláig visszavonható, a választási bizottság azonban a fellebbezési eljárást hivatalból folytathatja.

I N D O K O L Á S

2014. február 21- én a LEHET MÁS A POLITIKA jelölő szervezet a 2014. évi országgyűlési képviselők választása kapcsán DR. HADHÁZY ÁKOS ÁNYOS egyéni képviselőjelölt bejelentését az E1 jelű formanyomtatványon megtette. Egyidejűleg csatolta a jelölt részére - a nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottság mellett működő választási irodától A1 jelű formanyomtatványon - igényelt, a választási iroda általa kiadott, sorszámmal, valamint hitelesítő bélyegzőlenyomattal ellátott 300 darab ajánlóívből 102 darab ajánlóívet.

A jelölő szervezetnél maradt ajánlóívek száma: 198.

A Választási Iroda 2014. február 21-én elvégezte az ajánlóíveknek a Ve. szerinti ellenőrzését.

A Választási Iroda az ellenőrzés eredményéről az alábbiak szerint tájékoztatta az OEVB-t:

Feldolgozott ajánlóívek száma:

85

Rögzített ajánlások száma:  640
elfogadható:      524
nem elfogadható  
 többszörös ajánlás miatt: 1
 egyéb okból:     115

A jelölő szervezet leadta

-  a rendelkezésére bocsátott (300) ajánlóív közül 102 darabot;
a jelöléshez szükséges számú (500) érvényes ajánlást, valamint
- a jelölt részére kitöltött E1 jelű, „Egyéni képviselőjelölt bejelentése” elnevezésű nyomtatványt.

A jelölt az E1 formanyomtatványon nyilatkozott, hogy a szavazólap utónevei közül csak az „ÁKOS” utónevet tartalmazza.

Az OEVB eljárása során megállapította, hogy a jelöltajánlás a Ve. 120 – 123.§ - ában, a jelölt bejelentése a Ve. 124. §-ában, az ajánlások ellenőrzése a Ve. 125-127. §-ában foglaltaknak megfelelt, az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény 6. §-ában előírt számú érvényes ajánlás benyújtásra került, valamint az országgyűlési képviselők és az Európai Parlament tagjainak választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint a választási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról szóló 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelet 22. melléklete szerinti E1 jelű, „Egyéni képviselőjelölt bejelentése” elnevezésű nyomtatványt is benyújtották.

A fentiekre tekintettel az OEVB – a Ve. 132 §-a alapján - a rendelkező részben foglaltak szerint döntött. A jogorvoslat lehetőségéről a Ve. 221. §-a, benyújtásának részletes feltételeiről a Ve. 223-226.§ -ai rendelkeznek.

Szekszárd, 2014. február 24.

 

dr. Póla Zoltán
OEVB elnöke

 

A Tolna Megyei 01. számú Országos Egyéni Választókerületi Választási Bizottság
7/2014. (02. 24.) OEVB Határozata

Tolna Megye 01. Számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 132. §-ában biztosított jogkörében eljárva – Ürmös M. Attila országgyűlési képviselőjelölt nyilvántartásba vétele tárgyában meghozta a következő határozatot:

 

A Tolna Megyei 01. Számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a 2014. évi országgyűlési képviselő választáson

ÜRMÖS M. ATTILÁT

a JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM
országgyűlési képviselőjelöltjeként
Tolna Megye 01. számú országgyűlési egyéni választókerületében
nyilvántartásba veszi.

Az OEVB megállapítja, hogy a jelölő szervezetnél 28 darab ajánlóív maradt. Tájékoztatja a jelölő szervezetet, hogy a független jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve a jelöltet állítani szándékozó jelölő szervezet a rendelkezésére bocsátott összes ajánlóívet köteles átadni a választási irodának a jelölt bejelentésére rendelkezésre álló határidőben. E kötelezettség elmulasztása esetén a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottság hivatalból eljárva bírságot szab ki. A bírság összege minden be nem nyújtott ajánlóív után a kötelező legkisebb munkabér havi összegének fele.

   A választási bizottság határozata ellen a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet - személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben -fellebbezést nyújthat be. Fellebbezést jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen lehet benyújtani.

A fellebbezést a megtámadott határozatot hozó választási bizottságnál kell előterjeszteni oly módon, hogy az legkésőbb a megtámadott határozat meghozatalától számított harmadik napon megérkezzen a választási bizottsághoz.

A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem jogalapját, benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.

A fellebbezést a választási iroda az ügy összes iratával a beérkezése napján felterjeszti a fellebbezés elbírálására jogosult választási bizottsághoz.

   A fellebbezés a választási bizottság határozatának meghozataláig visszavonható, a választási bizottság azonban a fellebbezési eljárást hivatalból folytathatja.

I N D O K O L Á S

 

2014. február 21- én a JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGATOM jelölő szervezet a 2014. évi országgyűlési képviselők választása kapcsán ÜRMÖS M. ATTILA egyéni képviselőjelölt bejelentését az E1 jelű formanyomtatványon megtette. Egyidejűleg csatolta a jelölt részére - a nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottság mellett működő választási irodától A1 jelű formanyomtatványon - igényelt, a választási iroda általa kiadott, sorszámmal, valamint hitelesítő bélyegzőlenyomattal ellátott 100 darab ajánlóívből 72 darab ajánlóívet.

A jelölő szervezetnél maradt ajánlóívek száma: 28.

A Választási Iroda 2014. február 24-én elvégezte az ajánlóíveknek a Ve. szerinti ellenőrzését.

A Választási Iroda az ellenőrzés eredményéről az alábbiak szerint tájékoztatta az OEVB-t:

Feldolgozott ajánlóívek száma:

72

Rögzített ajánlások száma:  570
elfogadható:      507
nem elfogadható  
 többszörös ajánlás miatt: 0
 egyéb okból:     63

A jelölő szervezet leadta

- a rendelkezésére bocsátott (100) ajánlóív közül 72 darabot;
-
a jelöléshez szükséges számú (500) érvényes ajánlást, valamint
- a jelölt részére kitöltött E1 jelű, „Egyéni képviselőjelölt bejelentése” elnevezésű nyomtatványt.

Az OEVB eljárása során megállapította, hogy a jelöltajánlás a Ve. 120 – 123.§ - ában, a jelölt bejelentése a Ve. 124. §-ában, az ajánlások ellenőrzése a Ve. 125-127. §-ában foglaltaknak megfelelt, az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény 6. §-ában előírt számú érvényes ajánlás benyújtásra került, valamint az országgyűlési képviselők és az Európai Parlament tagjainak választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint a választási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról szóló  28/2013. (XI. 15.) KIM rendelet 22. melléklete szerinti E1 jelű, „Egyéni képviselőjelölt bejelentése” elnevezésű nyomtatványt is benyújtották.

A fentiekre tekintettel az OEVB – a Ve. 132 §-a alapján - a rendelkező részben foglaltak szerint döntött. A jogorvoslat lehetőségéről a Ve. 221. §-a, benyújtásának részletes feltételeiről a Ve. 223-226.§ -ai rendelkeznek.

Szekszárd, 2014. február 24.

 

dr. Póla Zoltán
OEVB elnöke

A Tolna Megyei 01. számú Országos Egyéni Választókerületi Választási Bizottság
 8/2014. (02. 26.) OEVB Határozata

Tolna Megye 01. Számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 132. §-ában biztosított jogkörében eljárva – Both Norbert országgyűlési képviselőjelölt nyilvántartásba vétele tárgyában meghozta a következő határozatot:

 

A Tolna Megyei 01. Számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a 2014. évi országgyűlési képviselő választáson

 BOTH NORBERTET

 a SPORTOS ÉS EGÉSZSÉGES MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT
országgyűlési képviselőjelöltjeként
Tolna Megye 01. számú országgyűlési egyéni választókerületében
nyilvántartásba veszi. 

Az OEVB megállapítja, hogy a jelölő szervezetnél 15 darab ajánlóív maradt. Tájékoztatja a jelölő szervezetet, hogy a független jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve a jelöltet állítani szándékozó jelölő szervezet a rendelkezésére bocsátott összes ajánlóívet köteles átadni a választási irodának a jelölt bejelentésére rendelkezésre álló határidőben. E kötelezettség elmulasztása esetén a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottság hivatalból eljárva bírságot szab ki. A bírság összege minden be nem nyújtott ajánlóív után a kötelező legkisebb munkabér havi összegének fele.

   A választási bizottság határozata ellen a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet - személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben -fellebbezést nyújthat be. Fellebbezést jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen lehet benyújtani.

A fellebbezést a megtámadott határozatot hozó választási bizottságnál kell előterjeszteni oly módon, hogy az legkésőbb a megtámadott határozat meghozatalától számított harmadik napon megérkezzen a választási bizottsághoz.

A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem jogalapját, benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.

A fellebbezést a választási iroda az ügy összes iratával a beérkezése napján felterjeszti a fellebbezés elbírálására jogosult választási bizottsághoz.

   A fellebbezés a választási bizottság határozatának meghozataláig visszavonható, a választási bizottság azonban a fellebbezési eljárást hivatalból folytathatja.

 

I N D O K O L Á S

 

2014. február 26- án a SPORTOS ÉS EGÉSZSÉGES MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT jelölő szervezet a 2014. évi országgyűlési képviselők választása kapcsán BOTH NORBERT egyéni képviselőjelölt bejelentését az E1 jelű formanyomtatványon megtette. Egyidejűleg csatolta a jelölt részére - a nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottság mellett működő választási irodától A1 jelű formanyomtatványon - igényelt, a választási iroda általa kiadott, sorszámmal, valamint hitelesítő bélyegzőlenyomattal ellátott 105 darab ajánlóívből 90 darab ajánlóívet.

A jelölő szervezetnél maradt ajánlóívek száma: 15.

A Választási Iroda 2014. február 26-án elvégezte az ajánlóíveknek a Ve. szerinti ellenőrzését.

A Választási Iroda az ellenőrzés eredményéről az alábbiak szerint tájékoztatta az OEVB-t:

Feldolgozott ajánlóívek száma:

86

Rögzített ajánlások száma:  590
elfogadható:      501
nem elfogadható  
 többszörös ajánlás miatt: 4
 egyéb okból:     85

A jelölő szervezet leadta

-          a rendelkezésére bocsátott (105) ajánlóív közül 90 darabot;

-          a jelöléshez szükséges számú (500) érvényes ajánlást, valamint

-          a jelölt részére kitöltött E1 jelű, „Egyéni képviselőjelölt bejelentése” elnevezésű nyomtatványt.

 

Az OEVB eljárása során megállapította, hogy a jelöltajánlás a Ve. 120 – 123.§ - ában, a jelölt bejelentése a Ve. 124. §-ában, az ajánlások ellenőrzése a Ve. 125-127. §-ában foglaltaknak megfelelt, az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény 6. §-ában előírt számú érvényes ajánlás benyújtásra került, valamint az országgyűlési képviselők és az Európai Parlament tagjainak választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint a választási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról szóló

28/2013. (XI. 15.) KIM rendelet 22. melléklete szerinti E1 jelű, „Egyéni képviselőjelölt bejelentése” elnevezésű nyomtatványt is benyújtották.

A fentiekre tekintettel az OEVB – a Ve. 132 §-a alapján - a rendelkező részben foglaltak szerint döntött. A jogorvoslat lehetőségéről a Ve. 221. §-a, benyújtásának részletes feltételeiről a Ve. 223-226.§ -ai rendelkeznek.

 

Szekszárd, 2014. február 26.

dr. Póla Zoltán
OEVB elnöke

 

A Tolna Megyei 01. számú Országos Egyéni Választókerületi Választási Bizottság
 9/2014. (02. 28.) OEVB Határozata

Tolna Megye 1. Számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 132. §-ában biztosított jogkörében eljárva – Jurás Zsolt országgyűlési képviselőjelölt nyilvántartásba vétele tárgyában meghozta a következő határozatot:

A Tolna Megyei 01. Számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a 2014. évi országgyűlési képviselő választáson

JURÁS ZSOLTOT

a SZOCIÁLDEMOKRATÁK MAGYAR POLGÁRI PÁRTJA
országgyűlési képviselőjelöltjeként
Tolna Megye 01. számú országgyűlési egyéni választókerületében
nyilvántartásba veszi.

   A választási bizottság határozata ellen a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet - személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben -fellebbezést nyújthat be. Fellebbezést jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen lehet benyújtani.

A fellebbezést a megtámadott határozatot hozó választási bizottságnál kell előterjeszteni oly módon, hogy az legkésőbb a megtámadott határozat meghozatalától számított harmadik napon megérkezzen a választási bizottsághoz.

A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem jogalapját, benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.

A fellebbezést a választási iroda az ügy összes iratával a beérkezése napján felterjeszti a fellebbezés elbírálására jogosult választási bizottsághoz.

   A fellebbezés a választási bizottság határozatának meghozataláig visszavonható, a választási bizottság azonban a fellebbezési eljárást hivatalból folytathatja.

I N D O K O L Á S

2014. február 27- én a SZOCIÁLDEMOKRATÁK MAGYAR POLGÁRI PÁRTJA jelölő szervezet a 2014. évi országgyűlési képviselők választása kapcsán JURÁS ZSOLT egyéni képviselőjelölt bejelentését az E1 jelű formanyomtatványon megtette. Egyidejűleg csatolta a jelölt részére - a nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottság mellett működő választási irodától A1 jelű formanyomtatványon - igényelt, a választási iroda általa kiadott, sorszámmal, valamint hitelesítő bélyegzőlenyomattal ellátott 80 darab ajánlóívből 80 darab ajánlóívet.

A jelölő szervezetnél nem maradt ajánlóív.

A Választási Iroda 2014. február 27-én elvégezte az ajánlóíveknek a Ve. szerinti ellenőrzését.

A Választási Iroda az ellenőrzés eredményéről az alábbiak szerint tájékoztatta az OEVB-t:

Feldolgozott ajánlóívek száma:

70

Rögzített ajánlások száma:  526
elfogadható:      504
nem elfogadható  
 többszörös ajánlás miatt: 0
 egyéb okból:     22

A jelölő szervezet leadta

-          a rendelkezésére bocsátott (80) ajánlóív közül valamennyit;

-          a jelöléshez szükséges számú (500) érvényes ajánlást, valamint

-          a jelölt részére kitöltött E1 jelű, „Egyéni képviselőjelölt bejelentése” elnevezésű nyomtatványt.

Az OEVB eljárása során megállapította, hogy a jelöltajánlás a Ve. 120 – 123.§ - ában, a jelölt bejelentése a Ve. 124. §-ában, az ajánlások ellenőrzése a Ve. 125-127. §-ában foglaltaknak megfelelt, az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény 6. §-ában előírt számú érvényes ajánlás benyújtásra került, valamint az országgyűlési képviselők és az Európai Parlament tagjainak választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint a választási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról szóló

28/2013. (XI. 15.) KIM rendelet 22. melléklete szerinti E1 jelű, „Egyéni képviselőjelölt bejelentése” elnevezésű nyomtatványt is benyújtották.

A fentiekre tekintettel az OEVB – a Ve. 132 §-a alapján - a rendelkező részben foglaltak szerint döntött. A jogorvoslat lehetőségéről a Ve. 221. §-a, benyújtásának részletes feltételeiről a Ve. 223-226.§ -ai rendelkeznek.

Szekszárd, 2014. február 28.

dr. Póla Zoltán
OEVB elnöke

 

A Tolna Megyei 01. számú Országos Egyéni Választókerületi Választási Bizottság
 10/2014. (02. 28.) OEVB Határozata

Tolna Megye 1. Számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 132. §-ában biztosított jogkörében eljárva – VASS SZILVIA országgyűlési képviselőjelölt nyilvántartásba vétele tárgyában meghozta a következő határozatot:

A Tolna Megyei 01. Számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a 2014. évi országgyűlési képviselő választáson

VASS SZILVIÁT

a HAZA NEM ELADÓ MOZGALOM PÁRT
országgyűlési képviselőjelöltjeként
Tolna Megye 01. számú országgyűlési egyéni választókerületében
nyilvántartásba veszi.

   A választási bizottság határozata ellen a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet - személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben -fellebbezést nyújthat be. Fellebbezést jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen lehet benyújtani.

A fellebbezést a megtámadott határozatot hozó választási bizottságnál kell előterjeszteni oly módon, hogy az legkésőbb a megtámadott határozat meghozatalától számított harmadik napon megérkezzen a választási bizottsághoz.

A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem jogalapját, benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.

A fellebbezést a választási iroda az ügy összes iratával a beérkezése napján felterjeszti a fellebbezés elbírálására jogosult választási bizottsághoz.

   A fellebbezés a választási bizottság határozatának meghozataláig visszavonható, a választási bizottság azonban a fellebbezési eljárást hivatalból folytathatja.

I N D O K O L Á S

2014. február 28- án a HAZA NEM ELADÓ MOZGALOM PÁRT jelölő szervezet a 2014. évi országgyűlési képviselők választása kapcsán VASS SZILVIA egyéni képviselőjelölt bejelentését az E1 jelű formanyomtatványon megtette. Egyidejűleg csatolta a jelölt részére - a nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottság mellett működő választási irodától A1 jelű formanyomtatványon - igényelt, a választási iroda általa kiadott, sorszámmal, valamint hitelesítő bélyegzőlenyomattal ellátott 100 darab ajánlóívből 100 darab ajánlóívet.

A jelölő szervezetnél nem maradt ajánlóív.

A Választási Iroda 2014. február 28-án elvégezte az ajánlóíveknek a Ve. szerinti ellenőrzését.

A Választási Iroda az ellenőrzés eredményéről az alábbiak szerint tájékoztatta az OEVB-t:

Feldolgozott ajánlóívek száma:

79

Rögzített ajánlások száma:  599
elfogadható:      505
nem elfogadható  
 többszörös ajánlás miatt: 2
 egyéb okból:     92

 A jelölő szervezet leadta

-          a rendelkezésére bocsátott (100) ajánlóív közül valamennyit;

-          a jelöléshez szükséges számú (500) érvényes ajánlást, valamint

-          a jelölt részére kitöltött E1 jelű, „Egyéni képviselőjelölt bejelentése” elnevezésű nyomtatványt.

Az OEVB eljárása során megállapította, hogy a jelöltajánlás a Ve. 120 – 123.§ - ában, a jelölt bejelentése a Ve. 124. §-ában, az ajánlások ellenőrzése a Ve. 125-127. §-ában foglaltaknak megfelelt, az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény 6. §-ában előírt számú érvényes ajánlás benyújtásra került, valamint az országgyűlési képviselők és az Európai Parlament tagjainak választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint a választási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról szóló

28/2013. (XI. 15.) KIM rendelet 22. melléklete szerinti E1 jelű, „Egyéni képviselőjelölt bejelentése” elnevezésű nyomtatványt is benyújtották.

A fentiekre tekintettel az OEVB – a Ve. 132 §-a alapján - a rendelkező részben foglaltak szerint döntött. A jogorvoslat lehetőségéről a Ve. 221. §-a, benyújtásának részletes feltételeiről a Ve. 223-226.§ -ai rendelkeznek.

Szekszárd, 2014. február 28.

dr. Póla Zoltán
OEVB elnöke

 

 

Ikt.sz.: IV.148-5/2014.

A Tolna Megyei 01. számú Országos Egyéni Választókerületi Választási Bizottság
11/2014. (03. 03.) OEVB Határozata

Tolna Megye 1. Számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 132. §-ában biztosított jogkörében eljárva – REITER ANTAL JÓZSEFNÉ országgyűlési képviselőjelölt nyilvántartásba vétele tárgyában meghozta a következő határozatot:

A Tolna Megyei 01. Számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a 2014. évi országgyűlési képviselő választáson

REITER ANTAL JÓZSEFNÉT

a KÖZÖSSÉG A TÁRSADALMI IGAZSÁGOSSÁGÉRT NÉPPÁRT

országgyűlési képviselőjelöltjeként
Tolna Megye 01. számú országgyűlési egyéni választókerületében
nyilvántartásba veszi.

Az országgyűlési képviselőjelölt nyilatkozata alapján

 a szavazólapon feltüntetésre kerülő neve: REITER ANTALNÉ.

Az OEVB megállapítja, hogy a jelölő szervezetnél 2 darab ajánlóív maradt, így a jelöltet állító KÖZÖSSÉG A TÁRSADALMI IGAZSÁGOSSÁGÉRT NÉPPÁRT 2x50.750 forint, mindösszesen 101.500 (százegyezer-ötszáz) forint bírságot szab ki. A bírságot jelen határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül kell átutalással megfizetni a Nemzeti Választási Iroda Magyar Államkincstárnál vezetett alábbi fizetési számlaszámára:

10032000-00333616-00000000.

Az átutalás közleményében fel kell tüntetni a bírságot kiszabó választási bizottság székhelytelepülésének megnevezését, valamint határozatának számát.

A jogerős határozat alapján megállapított, fizetési határidőre nem teljesített bírság adók módjára történő behajtásáról a Nemzeti Adó-és Vámhivatal intézkedik.

   A választási bizottság határozata ellen a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet - személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben -fellebbezést nyújthat be. Fellebbezést jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen lehet benyújtani.

A fellebbezést a megtámadott határozatot hozó választási bizottságnál kell előterjeszteni oly módon, hogy az legkésőbb a megtámadott határozat meghozatalától számított harmadik napon megérkezzen a választási bizottsághoz.

A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem jogalapját, benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.

A fellebbezést a választási iroda az ügy összes iratával a beérkezése napján felterjeszti a fellebbezés elbírálására jogosult választási bizottsághoz.

   A fellebbezés a választási bizottság határozatának meghozataláig visszavonható, a választási bizottság azonban a fellebbezési eljárást hivatalból folytathatja.

I N D O K O L Á S

2014. február 28- án a KÖZÖSSÉG A TÁRSADALMI IGAZSÁGOSSÁGÉRT NÉPPÁRT jelölő szervezet a 2014. évi országgyűlési képviselők választása kapcsán Reiter Antal Józsefné egyéni képviselőjelölt bejelentését az E1 jelű formanyomtatványon megtette. Egyidejűleg csatolta a jelölt részére - a nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottság mellett működő választási irodától A1 jelű formanyomtatványon - igényelt, a választási iroda általa kiadott, sorszámmal, valamint hitelesítő bélyegzőlenyomattal ellátott 100 darab ajánlóívből 98 darab ajánlóívet.

A jelölő szervezetnél 2 darab ajánlóív maradt, melyekre vonatkozóan nyilatkozatot csatoltak.

A Választási Iroda 2014. február 28-án elvégezte az ajánlóíveknek a Ve. szerinti ellenőrzését.

A Választási Iroda az ellenőrzés eredményéről az alábbiak szerint tájékoztatta az OEVB-t:

Feldolgozott ajánlóívek száma:

78

Rögzített ajánlások száma:  578
elfogadható:      504
nem elfogadható  
 többszörös ajánlás miatt: 7
 egyéb okból:     67

 

A jelölő szervezet leadta

-          a rendelkezésére bocsátott (100) ajánlóív közül 98 darabot;

-          a jelöléshez szükséges számú (500) érvényes ajánlást, valamint

-          a jelölt részére kitöltött E1 jelű, „Egyéni képviselőjelölt bejelentése” elnevezésű nyomtatványt.

 

Reiter Antal Józsefné az E1 lapon nyilatkozott arról, hogy a szavazólap az utónevei közül csak az „ANTALNÉ”-t tartalmazza.

Az OEVB eljárása során megállapította, hogy a jelöltajánlás a Ve. 120 – 123.§ - ában, a jelölt bejelentése a Ve. 124. §-ában, az ajánlások ellenőrzése a Ve. 125-127. §-ában foglaltaknak megfelelt, az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény 6. §-ában előírt számú érvényes ajánlás benyújtásra került, valamint az országgyűlési képviselők és az Európai Parlament tagjainak választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint a választási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról szóló

28/2013. (XI. 15.) KIM rendelet 22. melléklete szerinti E1 jelű, „Egyéni képviselőjelölt bejelentése” elnevezésű nyomtatványt is benyújtották.

A fentiekre tekintettel az OEVB – a Ve. 132 §-a alapján - a rendelkező részben foglaltak szerint döntött. A jogorvoslat lehetőségéről a Ve. 221. §-a, benyújtásának részletes feltételeiről a Ve. 223-226.§ -ai rendelkeznek.

 

A Tolna Megyei 01. számú Országos Egyéni Választókerületi Választási Bizottság
12/2014. (03. 03.) OEVB Határozata

Tolna Megye 1. Számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 132. §-ában biztosított jogkörében eljárva – VAS JÁCINT országgyűlési képviselőjelölt nyilvántartásba vétele tárgyában meghozta a következő határozatot:

A Tolna Megyei 01. Számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a 2014. évi országgyűlési képviselő választáson

VAS jÁCINTOT

az ÚJ MAGYARORSZÁG PÁRT

országgyűlési képviselőjelöltjeként
Tolna Megye 01. számú országgyűlési egyéni választókerületében
nyilvántartásba veszi.

   A választási bizottság határozata ellen a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet - személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben -fellebbezést nyújthat be. Fellebbezést jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen lehet benyújtani.

A fellebbezést a megtámadott határozatot hozó választási bizottságnál kell előterjeszteni oly módon, hogy az legkésőbb a megtámadott határozat meghozatalától számított harmadik napon megérkezzen a választási bizottsághoz.

A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem jogalapját, benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.

A fellebbezést a választási iroda az ügy összes iratával a beérkezése napján felterjeszti a fellebbezés elbírálására jogosult választási bizottsághoz.

   A fellebbezés a választási bizottság határozatának meghozataláig visszavonható, a választási bizottság azonban a fellebbezési eljárást hivatalból folytathatja.

I N D O K O L Á S

2014. február 28- án az ÚJ MAGYARORSZÁG PÁRT jelölő szervezet a 2014. évi országgyűlési képviselők választása kapcsán VAS JÁCINT egyéni képviselőjelölt bejelentését az E1 jelű formanyomtatványon megtette. Egyidejűleg csatolta a jelölt részére - a nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottság mellett működő választási irodától A1 jelű formanyomtatványon - igényelt, a választási iroda általa kiadott, sorszámmal, valamint hitelesítő bélyegzőlenyomattal ellátott 100 darab ajánlóívből 100 darab ajánlóívet.

A jelölő szervezetnél ajánlóív nem maradt.

A Választási Iroda 2014. február 28-án elvégezte az ajánlóíveknek a Ve. szerinti ellenőrzését.

A Választási Iroda az ellenőrzés eredményéről az alábbiak szerint tájékoztatta az OEVB-t:

Feldolgozott ajánlóívek száma:

83

Rögzített ajánlások száma:  634
elfogadható:      506
nem elfogadható  
 többszörös ajánlás miatt: 6
 egyéb okból:     122

A jelölő szervezet leadta

-          a rendelkezésére bocsátott (100) ajánlóív közül valamennyit;

-          a jelöléshez szükséges számú (500) érvényes ajánlást, valamint

-          a jelölt részére kitöltött E1 jelű, „Egyéni képviselőjelölt bejelentése” elnevezésű nyomtatványt.

 

Az OEVB eljárása során megállapította, hogy a jelöltajánlás a Ve. 120 – 123.§ - ában, a jelölt bejelentése a Ve. 124. §-ában, az ajánlások ellenőrzése a Ve. 125-127. §-ában foglaltaknak megfelelt, az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény 6. §-ában előírt számú érvényes ajánlás benyújtásra került, valamint az országgyűlési képviselők és az Európai Parlament tagjainak választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint a választási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról szóló

28/2013. (XI. 15.) KIM rendelet 22. melléklete szerinti E1 jelű, „Egyéni képviselőjelölt bejelentése” elnevezésű nyomtatványt is benyújtották.

A fentiekre tekintettel az OEVB – a Ve. 132 §-a alapján - a rendelkező részben foglaltak szerint döntött. A jogorvoslat lehetőségéről a Ve. 221. §-a, benyújtásának részletes feltételeiről a Ve. 223-226.§ -ai rendelkeznek.

 

A Tolna Megyei 01. számú Országos Egyéni Választókerületi Választási Bizottság
13/2014. (03. 03.) OEVB Határozata

Tolna Megye 1. Számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 132. §-ában biztosított jogkörében eljárva – KOVÁCS IRMA TÜNDE országgyűlési képviselőjelölt nyilvántartásba vétele tárgyában meghozta a következő határozatot:

A Tolna Megyei 01. Számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a 2014. évi országgyűlési képviselő választáson

kovács irma tündét

a MAGYAR CSELEKVŐ PÁRT
országgyűlési képviselőjelöltjeként
Tolna Megye 01. számú országgyűlési egyéni választókerületében

nyilvántartásba veszi.

 

   A választási bizottság határozata ellen a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet - személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben -fellebbezést nyújthat be. Fellebbezést jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen lehet benyújtani.

A fellebbezést a megtámadott határozatot hozó választási bizottságnál kell előterjeszteni oly módon, hogy az legkésőbb a megtámadott határozat meghozatalától számított harmadik napon megérkezzen a választási bizottsághoz.

A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem jogalapját, benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.

A fellebbezést a választási iroda az ügy összes iratával a beérkezése napján felterjeszti a fellebbezés elbírálására jogosult választási bizottsághoz.

   A fellebbezés a választási bizottság határozatának meghozataláig visszavonható, a választási bizottság azonban a fellebbezési eljárást hivatalból folytathatja.

I N D O K O L Á S

2014. február 28- án a MAGYAR CSELEKVŐ PÁRT jelölő szervezet a 2014. évi országgyűlési képviselők választása kapcsán KOVÁCS IRMA TÜNDE egyéni képviselőjelölt bejelentését az E1 jelű formanyomtatványon megtette. Egyidejűleg csatolta a jelölt részére - a nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottság mellett működő választási irodától A1 jelű formanyomtatványon - igényelt, a választási iroda általa kiadott, sorszámmal, valamint hitelesítő bélyegzőlenyomattal ellátott 100 darab ajánlóívből 100 darab ajánlóívet.

A jelölő szervezetnél nem maradt ajánlóív.

A Választási Iroda 2014. március 3-án elvégezte az ajánlóíveknek a Ve. szerinti ellenőrzését.

A Választási Iroda az ellenőrzés eredményéről az alábbiak szerint tájékoztatta az OEVB-t:

Feldolgozott ajánlóívek száma:

89

Rögzített ajánlások száma:  699
elfogadható:      506
ellenőrzésre továbbított 52
nem elfogadható  
 többszörös ajánlás miatt: 14
 egyéb okból:     127

 A jelölő szervezet leadta

-          a rendelkezésére bocsátott (100) ajánlóív közül valamennyit;

-          a jelöléshez szükséges számú (500) érvényes ajánlást, valamint

-          a jelölt részére kitöltött E1 jelű, „Egyéni képviselőjelölt bejelentése” elnevezésű nyomtatványt.

 

Az OEVB eljárása során megállapította, hogy a jelöltajánlás a Ve. 120 – 123.§ - ában, a jelölt bejelentése a Ve. 124. §-ában, az ajánlások ellenőrzése a Ve. 125-127. §-ában foglaltaknak megfelelt, az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény 6. §-ában előírt számú érvényes ajánlás benyújtásra került, valamint az országgyűlési képviselők és az Európai Parlament tagjainak választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint a választási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról szóló 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelet 22. melléklete szerinti E1 jelű, „Egyéni képviselőjelölt bejelentése” elnevezésű nyomtatványt is benyújtották.

A fentiekre tekintettel az OEVB – a Ve. 132 §-a alapján - a rendelkező részben foglaltak szerint döntött. A jogorvoslat lehetőségéről a Ve. 221. §-a, benyújtásának részletes feltételeiről a Ve. 223-226.§ -ai rendelkeznek.

 

A Tolna Megyei 01. számú Országos Egyéni Választókerületi Választási Bizottság
14/2014. (03. 03.) OEVB Határozata

Tolna Megye 1. Számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 132. §-ában biztosított jogkörében eljárva – BÁTORI MIHÁLY KRISZTIÁN országgyűlési képviselőjelölt nyilvántartásba vétele tárgyában meghozta a következő határozatot:

A Tolna Megyei 01. Számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a 2014. évi országgyűlési képviselő választáson

BÁTORI MIHÁLY KRISZTIÁNT

az MCF ROMA ÖSSZEFOGÁS PÁRT
országgyűlési képviselőjelöltjeként
Tolna Megye 01. számú országgyűlési egyéni választókerületében

nyilvántartásba veszi.

Az országgyűlési képviselőjelölt nyilatkozata alapján

a szavazólapon feltüntetésre kerülő neve: BÁTORI MIHÁLY

Az OEVB megállapítja, hogy a jelölő szervezetnél 3 darab ajánlóív maradt, így a jelöltet állító MCF ROMA ÖSSZEFOGÁS PÁRTOT 3x50.750 forint, mindösszesen 152.250 (Egyszázötvenkettőezer-kétszázötven) forint bírságot szab ki. A bírságot jelen határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül kell átutalással megfizetni a Nemzeti Választási Iroda Magyar Államkincstárnál vezetett alábbi fizetési számlaszámára:

10032000-00333616-00000000.

Az átutalás közleményében fel kell tüntetni a bírságot kiszabó választási bizottság székhelytelepülésének megnevezését, valamint határozatának számát.

A jogerős határozat alapján megállapított, fizetési határidőre nem teljesített bírság adók módjára történő behajtásáról a Nemzeti Adó-és Vámhivatal intézkedik.

A választási bizottság határozata ellen a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet - személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben -fellebbezést nyújthat be. Fellebbezést jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen lehet benyújtani.

A fellebbezést a megtámadott határozatot hozó választási bizottságnál kell előterjeszteni oly módon, hogy az legkésőbb a megtámadott határozat meghozatalától számított harmadik napon megérkezzen a választási bizottsághoz.

A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem jogalapját, benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.

A fellebbezést a választási iroda az ügy összes iratával a beérkezése napján felterjeszti a fellebbezés elbírálására jogosult választási bizottsághoz.

   A fellebbezés a választási bizottság határozatának meghozataláig visszavonható, a választási bizottság azonban a fellebbezési eljárást hivatalból folytathatja.

I N D O K O L Á S

2014. március 3 - án az MCF ROMA ÖSSZEFOGÁS PÁRT jelölő szervezet a 2014. évi országgyűlési képviselők választása kapcsán BÁTORI MIHÁLY KRISZTIÁN egyéni képviselőjelölt bejelentését az E1 jelű formanyomtatványon megtette. Egyidejűleg csatolta a jelölt részére - a nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottság mellett működő választási irodától A1 jelű formanyomtatványon - igényelt, a választási iroda általa kiadott, sorszámmal, valamint hitelesítő bélyegzőlenyomattal ellátott 105 darab ajánlóívből 102 darab ajánlóívet.

A jelölő szervezetnél 3 darab ajánlóív maradt.

A Választási Iroda 2014. március 3-án elvégezte az ajánlóíveknek a Ve. szerinti ellenőrzését.

A Választási Iroda az ellenőrzés eredményéről az alábbiak szerint tájékoztatta az OEVB-t:

Feldolgozott ajánlóívek száma:

90

Rögzített ajánlások száma:  662
elfogadható:      503
ellenőrzésre továbbított 8
nem elfogadható  
 többszörös ajánlás miatt: 8
 egyéb okból:     143

A jelölő szervezet leadta

-          a rendelkezésére bocsátott (105) ajánlóív közül 102 darabot;

-          a jelöléshez szükséges számú (500) érvényes ajánlást, valamint

-          a jelölt részére kitöltött E1 jelű, „Egyéni képviselőjelölt bejelentése” elnevezésű nyomtatványt.

A jelölt az E1 formanyomtatványon nyilatkozott, hogy a szavazólap utónevei közül csak az „MIHÁLY” utónevet tartalmazza.

A Ve. 124. § (2) bekezdése értelmében a jelöltet állítani szándékozó jelölő szervezet a rendelkezésére bocsátott összes ajánlóívet köteles átadni a választási irodának a jelölt bejelentésére rendelkezésre álló határidőben. E kötelezettség elmulasztása esetén a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottság hivatalból eljárva bírságot szab ki. A bírság összege minden be nem nyújtott ajánlóív után a kötelező legkisebb munkabér havi összegének fele.

A fentiekre tekintettel az OEVB bírsággal sújtotta a jelöltet állító jelölő szervezetet.

Az OEVB eljárása során megállapította, hogy a jelöltajánlás a Ve. 120 – 123.§ - ában, a jelölt bejelentése a Ve. 124. §-ában, az ajánlások ellenőrzése a Ve. 125-127. §-ában foglaltaknak megfelelt, az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény 6. §-ában

előírt számú érvényes ajánlás benyújtásra került, valamint az országgyűlési képviselők és az Európai Parlament tagjainak választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint a választási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról szóló 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelet 22. melléklete szerinti E1 jelű, „Egyéni képviselőjelölt bejelentése” elnevezésű nyomtatványt is benyújtották.

A fentiekre tekintettel az OEVB – a Ve. 132 §-a alapján - a rendelkező részben foglaltak szerint döntött. A jogorvoslat lehetőségéről a Ve. 221. §-a, benyújtásának részletes feltételeiről a Ve. 223-226.§ -ai rendelkeznek.

 

A Tolna Megyei 01. számú Országos Egyéni Választókerületi Választási Bizottság
15/2014. (03. 03.) OEVB Határozata

Tolna Megye 1. Számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 132. §-ában biztosított jogkörében eljárva – HORVÁTH KRISZTIÁN országgyűlési képviselőjelölt nyilvántartásba vétele tárgyában meghozta a következő határozatot:

A Tolna Megyei 01. Számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a 2014. évi országgyűlési képviselő választáson

HORVÁTH KRISZTIÁNT 

a SERES MÁRIA SZÖVETSÉGESEI
 jelölő szervezet országgyűlési képviselőjelöltjeként
Tolna Megye 01. számú országgyűlési egyéni választókerületében

nyilvántartásba veszi.

A választási bizottság határozata ellen a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet - személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben -fellebbezést nyújthat be. Fellebbezést jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen lehet benyújtani.

A fellebbezést a megtámadott határozatot hozó választási bizottságnál kell előterjeszteni oly módon, hogy az legkésőbb a megtámadott határozat meghozatalától számított harmadik napon megérkezzen a választási bizottsághoz.

A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem jogalapját, benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.

A fellebbezést a választási iroda az ügy összes iratával a beérkezése napján felterjeszti a fellebbezés elbírálására jogosult választási bizottsághoz.

   A fellebbezés a választási bizottság határozatának meghozataláig visszavonható, a választási bizottság azonban a fellebbezési eljárást hivatalból folytathatja.

I N D O K O L Á S

2014. március 3 - án a SERES MÁRIA SZÖVETSÉGESEI jelölő szervezet a 2014. évi országgyűlési képviselők választása kapcsán HORVÁTH KRISZTIÁN egyéni képviselőjelölt bejelentését az E1 jelű formanyomtatványon megtette. Egyidejűleg csatolta a jelölt részére - a nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottság mellett működő választási irodától A1 jelű formanyomtatványon - igényelt, a választási iroda általa kiadott, sorszámmal, valamint hitelesítő bélyegzőlenyomattal ellátott 120 darab ajánlóívből 120 darab ajánlóívet.

A jelölő szervezetnél ajánlóív nem maradt.

A Választási Iroda 2014. március 3-án elvégezte az ajánlóíveknek a Ve. szerinti ellenőrzését.

A Választási Iroda az ellenőrzés eredményéről az alábbiak szerint tájékoztatta az OEVB-t:

Feldolgozott ajánlóívek száma:

88

Rögzített ajánlások száma:  648
elfogadható:      507
ellenőrzésre továbbított 0
nem elfogadható  
 többszörös ajánlás miatt: 4
 egyéb okból:     137

 

A jelölő szervezet leadta

-          a rendelkezésére bocsátott (120) ajánlóív mindegyikét;

-          a jelöléshez szükséges számú (500) érvényes ajánlást, valamint

-          a jelölt részére kitöltött E1 jelű, „Egyéni képviselőjelölt bejelentése” elnevezésű nyomtatványt.

Az OEVB eljárása során megállapította, hogy a jelöltajánlás a Ve. 120 – 123.§ - ában, a jelölt bejelentése a Ve. 124. §-ában, az ajánlások ellenőrzése a Ve. 125-127. §-ában foglaltaknak megfelelt, az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény 6. §-ában

előírt számú érvényes ajánlás benyújtásra került, valamint az országgyűlési képviselők és az Európai Parlament tagjainak választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint a választási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról szóló 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelet 22. melléklete szerinti E1 jelű, „Egyéni képviselőjelölt bejelentése” elnevezésű nyomtatványt is benyújtották.

A fentiekre tekintettel az OEVB – a Ve. 132 §-a alapján - a rendelkező részben foglaltak szerint döntött. A jogorvoslat lehetőségéről a Ve. 221. §-a, benyújtásának részletes feltételeiről a Ve. 223-226.§ -ai rendelkeznek.

 

A Tolna Megyei 01. számú Országos Egyéni Választókerületi Választási Bizottság
 16/2014. (03. 03.) OEVB Határozata

Tolna Megye 1. Számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 132. §-ában biztosított jogkörében eljárva – Sárközi Jánosné országgyűlési képviselőjelölt nyilvántartásba vétele tárgyában meghozta a következő határozatot:

A Tolna Megyei 01. Számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a 2014. évi országgyűlési képviselő választáson

sárközi jánosnét

a MAGYARORSZÁGI CIGÁNYPÁRT
 jelölő szervezet országgyűlési képviselőjelöltjeként
Tolna Megye 01. számú országgyűlési egyéni választókerületében

nyilvántartásba veszi.

A választási bizottság határozata ellen a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet - személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben -fellebbezést nyújthat be. Fellebbezést jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen lehet benyújtani.

A fellebbezést a megtámadott határozatot hozó választási bizottságnál kell előterjeszteni oly módon, hogy az legkésőbb a megtámadott határozat meghozatalától számított harmadik napon megérkezzen a választási bizottsághoz.

A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem jogalapját, benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.

A fellebbezést a választási iroda az ügy összes iratával a beérkezése napján felterjeszti a fellebbezés elbírálására jogosult választási bizottsághoz.

   A fellebbezés a választási bizottság határozatának meghozataláig visszavonható, a választási bizottság azonban a fellebbezési eljárást hivatalból folytathatja.

I N D O K O L Á S

2014. március 3 - án a MAGYARORSZÁGI CIGÁNYPÁRT jelölő szervezet a 2014. évi országgyűlési képviselők választása kapcsán SÁRKÖZI JÁNOSNÉ egyéni képviselőjelölt bejelentését az E1 jelű formanyomtatványon megtette. Egyidejűleg csatolta a jelölt részére - a nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottság mellett működő választási irodától A1 jelű formanyomtatványon - igényelt, a választási iroda általa kiadott, sorszámmal, valamint hitelesítő bélyegzőlenyomattal ellátott 150 darab ajánlóívből 150 darab ajánlóívet.

A jelölő szervezetnél ajánlóív nem maradt.

A Választási Iroda 2014. március 3-án elvégezte az ajánlóíveknek a Ve. szerinti ellenőrzését.

A Választási Iroda az ellenőrzés eredményéről az alábbiak szerint tájékoztatta az OEVB-t:

Feldolgozott ajánlóívek száma:

93

Rögzített ajánlások száma:  684
elfogadható:      508
ellenőrzésre továbbított 0
nem elfogadható  
 többszörös ajánlás miatt: 23
 egyéb okból:     153

 

A jelölő szervezet leadta

-          a rendelkezésére bocsátott (150) ajánlóív mindegyikét;

-          a jelöléshez szükséges számú (500) érvényes ajánlást, valamint

-          a jelölt részére kitöltött E1 jelű, „Egyéni képviselőjelölt bejelentése” elnevezésű nyomtatványt.

Az OEVB eljárása során megállapította, hogy a jelöltajánlás a Ve. 120 – 123.§ - ában, a jelölt bejelentése a Ve. 124. §-ában, az ajánlások ellenőrzése a Ve. 125-127. §-ában foglaltaknak megfelelt, az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény 6. §-ában

előírt számú érvényes ajánlás benyújtásra került, valamint az országgyűlési képviselők és az Európai Parlament tagjainak választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint a választási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról szóló 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelet 22. melléklete szerinti E1 jelű, „Egyéni képviselőjelölt bejelentése” elnevezésű nyomtatványt is benyújtották.

A fentiekre tekintettel az OEVB – a Ve. 132 §-a alapján - a rendelkező részben foglaltak szerint döntött. A jogorvoslat lehetőségéről a Ve. 221. §-a, benyújtásának részletes feltételeiről a Ve. 223-226.§ -ai rendelkeznek.

Kisebbségi vélemény

Csikós Mihály: Gyaníthatóan azonos személytől származnak aláírások több ajánlóíven, ezért nem tudja elfogadni az érvényes ajánlások számát.

 

A Tolna Megyei 01. számú Országos Egyéni Választókerületi Választási Bizottság
17/2014. (03. 03.) OEVB Határozata

Tolna Megye 1. Számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 133. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – HORVÁTH bERNADETT országgyűlési képviselőjelölt nyilvántartásba vétele tárgyában meghozta a következő határozatot:

A Tolna Megyei 01. Számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a 2014. évi országgyűlési képviselő választáson

HORVÁTH BERNADETT

az Ö S S Z E F O G Á S  P Á R T
 jelölő szervezet országgyűlési képviselőjelöltjének
a Tolna Megye 01. számú országgyűlési egyéni választókerületében a 

NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉT VISSZAUTASÍTJA.

A választási bizottság határozata ellen a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet - személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben - fellebbezést nyújthat be. Fellebbezést jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen lehet benyújtani.

A fellebbezést a megtámadott határozatot hozó választási bizottságnál kell előterjeszteni oly módon, hogy az legkésőbb a megtámadott határozat meghozatalától számított harmadik napon megérkezzen a választási bizottsághoz.

A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem jogalapját, benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.

A fellebbezést a választási iroda az ügy összes iratával a beérkezése napján felterjeszti a fellebbezés elbírálására jogosult választási bizottsághoz.

   A fellebbezés a választási bizottság határozatának meghozataláig visszavonható, a választási bizottság azonban a fellebbezési eljárást hivatalból folytathatja.

I N D O K O L Á S

2014. március 3 - án az ÖSSZEFOGÁS PÁRT jelölő szervezet a 2014. évi országgyűlési képviselők választása kapcsán HORVÁTH BERNADETT vonatkozásában visszavett 100 db ajánlóívet. Az ajánlóívekkel hiánytalanul elszámolt, azonban egyik ajánlóíven sem szerepel ajánlás, továbbá az E1 jelű nyomtatvány sem került csatolásra. Horváth Bernadett továbbá egyéb módon sem jelentette be visszalépését.

A jelölő szervezetnél ajánlóív nem maradt.

A Választási Iroda az ajánlóívek ellenőrzését nem végezte el, tekintettel arra, hogy az ajánlóíveken ajánlás nem szerepel, így az nem felel meg a törvényes feltételeknek, tehát nyilvántartásba nem vehető a jelölt.

Az OEVB eljárása során megállapította, hogy a jelöltajánlás a Ve. 120 – 123.§ - ában foglaltaknak megfelelt, a jelölt bejelentése a Ve. 124. §-ában foglaltaknak nem felelt meg, az ajánlások ellenőrzése a Ve. 125-127. §-ában foglaltaknak megfelelt, az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény 6. §-ában előírt számú érvényes ajánlás nem került benyújtásra, továbbá az országgyűlési képviselők és az Európai Parlament tagjainak választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint a választási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról szóló 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelet 22. melléklete szerinti E1 jelű, „Egyéni képviselőjelölt bejelentése” elnevezésű nyomtatvány sem került benyújtásra.

A fentiekre tekintettel az OEVB – a Ve. 133. §-a alapján - a rendelkező részben foglaltak szerint döntött. A jogorvoslat lehetőségéről a Ve. 221. §-a, benyújtásának részletes feltételeiről a Ve. 223-226.§ -ai rendelkeznek.

 

A Tolna Megyei 01. számú Országos Egyéni Választókerületi Választási Bizottság
18/2014. (03. 03.) OEVB Határozata

Tolna Megye 1. Számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 133. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – KECSKEMÉTI GYULA országgyűlési képviselőjelölt nyilvántartásba vétele tárgyában meghozta a következő határozatot:

A Tolna Megyei 01. Számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a 2014. évi országgyűlési képviselő választáson

KECSKEMÉTI GYULA

az KERESZTÉNY MAGYAROK SZÖVETSÉGE
 jelölő szervezet országgyűlési képviselőjelöltjének a
Tolna Megye 01. számú országgyűlési egyéni választókerületében a 

NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉT VISSZAUTASÍTJA.

Az OEVB megállapítja, hogy a jelölő szervezetnél 17 darab ajánlóív maradt, így a jelöltet állító KERESZTÉNY MAGYAROK SZÖVETSÉGÉT 17x50.750 forint, mindösszesen 862.750 (nyolcszázhatvankétezer-hétszázötven) forint bírságot szab ki. A bírságot jelen határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül kell átutalással megfizetni a Nemzeti Választási Iroda Magyar Államkincstárnál vezetett alábbi fizetési számlaszámára:

10032000-00333616-00000000.

Az átutalás közleményében fel kell tüntetni a bírságot kiszabó választási bizottság székhelytelepülésének megnevezését, valamint határozatának számát.

A jogerős határozat alapján megállapított, fizetési határidőre nem teljesített bírság adók módjára történő behajtásáról a Nemzeti Adó-és Vámhivatal intézkedik.

A választási bizottság határozata ellen a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet - személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben - fellebbezést nyújthat be. Fellebbezést jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen lehet benyújtani.

A fellebbezést a megtámadott határozatot hozó választási bizottságnál kell előterjeszteni oly módon, hogy az legkésőbb a megtámadott határozat meghozatalától számított harmadik napon megérkezzen a választási bizottsághoz.

A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem jogalapját, benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.

A fellebbezést a választási iroda az ügy összes iratával a beérkezése napján felterjeszti a fellebbezés elbírálására jogosult választási bizottsághoz.

   A fellebbezés a választási bizottság határozatának meghozataláig visszavonható, a választási bizottság azonban a fellebbezési eljárást hivatalból folytathatja.

I N D O K O L Á S

2014. március 3 - án a KERESZTÉNY MAGYAROK SZÖVETSÉGE jelölő szervezet a 2014. évi országgyűlési képviselők választása kapcsán KECSKEMÉTI GYULA vonatkozásában visszavett 83 db ajánlóívet, 17 db ajánlóívet nem tudott visszahozni. Az ajánlóíveken 29 db ajánlás szerepel, továbbá az E1 jelű nyomtatvány sem került csatolásra. Kecskeméti Gyula továbbá egyéb módon sem jelentette be visszalépését. A jelölő szervezetnél 17 db ajánlóív maradt.

Az ajánlóíveken 29 db ajánlás szerepel, ezért a Választási Iroda nem végezte el az ajánlások ellenőrzését, tekintettel arra, hogy abban az esetben sem felelne meg a jelölt a törvényes feltételeknek, amennyiben minden ajánlás érvényes lenne.

Az OEVB eljárása során megállapította, hogy a jelöltajánlás a Ve. 120 – 123.§ - ában foglaltaknak megfelelt, a jelölt bejelentése a Ve. 124. §-ában foglaltaknak nem felelt meg, az ajánlások ellenőrzése a Ve. 125-127. §-ában foglaltaknak megfelelt, az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény 6. §-ában előírt számú érvényes ajánlás nem került benyújtásra, továbbá az országgyűlési képviselők és az Európai Parlament tagjainak választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint a választási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról szóló 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelet 22. melléklete szerinti E1 jelű, „Egyéni képviselőjelölt bejelentése” elnevezésű nyomtatvány sem került benyújtásra.

A fentiekre tekintettel az OEVB – a Ve. 133. §-a alapján - a rendelkező részben foglaltak szerint döntött. A jogorvoslat lehetőségéről a Ve. 221. §-a, benyújtásának részletes feltételeiről a Ve. 223-226.§ -ai rendelkeznek.

 

 

A Tolna Megyei 01. számú Országos Egyéni Választókerületi Választási Bizottság
19/2014. (03. 03.) OEVB Határozata

Tolna Megye 1. Számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 133. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – TÓTH SÁNDORNÉ országgyűlési képviselőjelölt nyilvántartásba vétele tárgyában meghozta a következő határozatot:

A Tolna Megyei 01. Számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a 2014. évi országgyűlési képviselő választáson

TÓTH SÁNDORNÉ

a HATÁRON TÚLI MAGYAROK PÁRTJA
 jelölő szervezet országgyűlési képviselőjelöltjének
a Tolna Megye 01. számú országgyűlési egyéni választókerületében a 

NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉT VISSZAUTASÍTJA.

A választási bizottság határozata ellen a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet - személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben - fellebbezést nyújthat be. Fellebbezést jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen lehet benyújtani.

A fellebbezést a megtámadott határozatot hozó választási bizottságnál kell előterjeszteni oly módon, hogy az legkésőbb a megtámadott határozat meghozatalától számított harmadik napon megérkezzen a választási bizottsághoz.

A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem jogalapját, benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.

A fellebbezést a választási iroda az ügy összes iratával a beérkezése napján felterjeszti a fellebbezés elbírálására jogosult választási bizottsághoz.

   A fellebbezés a választási bizottság határozatának meghozataláig visszavonható, a választási bizottság azonban a fellebbezési eljárást hivatalból folytathatja.

I N D O K O L Á S

2014. március 3-án a HATÁRON TÚLI MAGYAROK PÁRTJA jelölő szervezet a 2014. évi országgyűlési képviselők választása kapcsán TÓTH SÁNDORNÉ egyéni képviselőjelölt bejelentését az E1 jelű formanyomtatványon megtette. Egyidejűleg csatolta a jelölt részére - a nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottság mellett működő választási irodától A1 jelű formanyomtatványon - igényelt, a választási iroda általa kiadott, sorszámmal, valamint hitelesítő bélyegzőlenyomattal ellátott 100 darab ajánlóívből 100 darabot. A jelölő szervezetnél nem maradt ajánlóív.

Az ajánlóíveken 49 db ajánlás szerepel, ezért a Választási Iroda nem végezte el az ajánlások ellenőrzését, tekintettel arra, hogy abban az esetben sem felelne meg a jelölt a törvényes feltételeknek, amennyiben minden ajánlás érvényes lenne.

Az OEVB eljárása során megállapította, hogy a jelöltajánlás a Ve. 120 – 123.§ - ában, a jelölt bejelentése a Ve. 124. §-ában, az ajánlások ellenőrzése a Ve. 125-127. §-ában foglaltaknak megfelelt, az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény 6. §-ában

előírt számú érvényes ajánlás nem került benyújtásra, továbbá az országgyűlési képviselők és az Európai Parlament tagjainak választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint a választási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról szóló 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelet 22. melléklete szerinti E1 jelű, „Egyéni képviselőjelölt bejelentése” elnevezésű nyomtatvány benyújtásra került.

A fentiekre tekintettel az OEVB – a Ve. 133. §-a alapján - a rendelkező részben foglaltak szerint döntött. A jogorvoslat lehetőségéről a Ve. 221. §-a, benyújtásának részletes feltételeiről a Ve. 223-226.§ -ai rendelkeznek.

 

 

A Tolna Megyei 01. számú Országos Egyéni Választókerületi Választási Bizottság
20/2014. (03. 03.) OEVB Határozata

Tolna Megye 1. Számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 133. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – KOMPÁK ELVÍRA országgyűlési képviselőjelölt nyilvántartásba vétele tárgyában meghozta a következő határozatot:

A Tolna Megyei 01. Számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a 2014. évi országgyűlési képviselő választáson

KOMPÁK ELVÍRA

a MAGYAR DEMOKRATIKUS UNIÓ
 jelölő szervezet országgyűlési képviselőjelöltjének
Tolna Megye 01. számú országgyűlési egyéni választókerületében a

NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉT VISSZAUTASÍTJA.

A választási bizottság határozata ellen a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet - személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben -fellebbezést nyújthat be. Fellebbezést jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen lehet benyújtani.

A fellebbezést a megtámadott határozatot hozó választási bizottságnál kell előterjeszteni oly módon, hogy az legkésőbb a megtámadott határozat meghozatalától számított harmadik napon megérkezzen a választási bizottsághoz.

A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem jogalapját, benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.

A fellebbezést a választási iroda az ügy összes iratával a beérkezése napján felterjeszti a fellebbezés elbírálására jogosult választási bizottsághoz.

   A fellebbezés a választási bizottság határozatának meghozataláig visszavonható, a választási bizottság azonban a fellebbezési eljárást hivatalból folytathatja.

I N D O K O L Á S

2014. március 3-án a MAGYAR DEMOKRATIKUS UNIÓ jelölő szervezet a 2014. évi országgyűlési képviselők választása kapcsán KOMPÁK ELVÍRA egyéni képviselőjelölt bejelentését az E1 jelű formanyomtatványon megtette. Egyidejűleg csatolta a jelölt részére - a nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottság mellett működő választási irodától A1 jelű formanyomtatványon - igényelt, a választási iroda általa kiadott, sorszámmal, valamint hitelesítő bélyegzőlenyomattal ellátott 100 darab ajánlóívből 100 darabot. A jelölő szervezetnél nem maradt ajánlóív.

Az ajánlóíveken 250 db ajánlás szerepel, ezért a Választási Iroda nem végezte el az ajánlások ellenőrzését, tekintettel arra, hogy abban az esetben sem felelne meg a jelölt a törvényes feltételeknek, amennyiben minden ajánlás érvényes lenne.

Az OEVB eljárása során megállapította, hogy a jelöltajánlás a Ve. 120 – 123.§ - ában, a jelölt bejelentése a Ve. 124. §-ában, az ajánlások ellenőrzése a Ve. 125-127. §-ában foglaltaknak megfelelt, az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény 6. §-ában

előírt számú érvényes ajánlás nem került benyújtásra, továbbá az országgyűlési képviselők és az Európai Parlament tagjainak választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint a választási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról szóló 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelet 22. melléklete szerinti E1 jelű, „Egyéni képviselőjelölt bejelentése” elnevezésű nyomtatvány benyújtásra került.

A fentiekre tekintettel az OEVB – a Ve. 133. §-a alapján - a rendelkező részben foglaltak szerint döntött. A jogorvoslat lehetőségéről a Ve. 221. §-a, benyújtásának részletes feltételeiről a Ve. 223-226.§ -ai rendelkeznek.

 

A Tolna Megyei 01. számú Országos Egyéni Választókerületi Választási Bizottság
21/2014. (03. 03.) OEVB Határozata

Tolna Megye 1. Számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 160. §. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a 2014. évi országgyűlési képviselőválasztás egyéni választókerületi szavazólapján a jelöltek sorrendjét az alábbiak szerint sorsolta ki:

 

 

S.sz.

Induló jelölt neve

Jelölő szervezet neve

1

Both Norbert

Sportos és Egészséges Magyarországért Párt

2

Reiter Antalné

Közösség a társadalmi igazságosságért Néppárt

3

Dr. Hadházy Ákos

Lehet más a Politika

4

Kompák Elvíra

Magyar Demokratikus Unió

5

Horváth Krisztián

Seres Mária Szövetségesei

6

Horváth István

FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség és

Kereszténydemokrata Néppárt

7

Ürmös M. Attila

Jobbik Magyarországért Mozgalom

8

Samu Attila

Negyedik Köztársaság Párt

9

Tamási Gáborné

Rend, Szabadság, Jólét Párt

10

Bátori Mihály Krisztián

MCF Roma Összefogás Párt

11

Sárközi Jánosné

Magyarországi Cigánypárt

12

Vas Jácint

Új Magyarország Párt

13

Jurás Zsolt

Szociáldemokraták Magyar Polgári Pártja

14

Dr. Harangozó Tamás

Magyar Szocialista Párt

Együtt – A korszakváltók pártja

Demokratikus Koalíció

Párbeszéd Magyarországért Párt

Magyar Liberális Párt

15

Kovács Irma Tünde

Magyar Cselekvő Párt

16

Molnár Attila

Új Dimenzió Párt

17

Vass Szilvia

A HAZA NEM ELADÓ MOZGALOM PÁRT

18

Tóth Sándorné

Határon Túli Magyarok Pártja

A sorsolás ellen nincs helye önálló jogorvoslatnak. A sorsolás törvényessége elleni jogorvoslat a szavazólap adattartalmának jóváhagyása elleni bírósági felülvizsgálati kérelembe foglalható.

A Tolna Megyei 01. számú Országos Egyéni Választókerületi Választási Bizottság
22/2014. (03. 06.) OEVB Határozata

Tolna Megye 01. Számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 132. §-ában biztosított jogkörében eljárva – Molnár Attila országgyűlési képviselőjelölt nyilvántartásba vétele tárgyában meghozta a következő határozatot:

 A Tolna Megyei 01. Számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a 2014. évi országgyűlési képviselő választáson

MOLNÁR ATTILÁT

az ÚJ DIMENZIÓ PÁRT
országgyűlési képviselőjelöltjeként
Tolna Megye 01. számú országgyűlési egyéni választókerületében

nyilvántartásba veszi.

   A választási bizottság határozata ellen a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet - személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben -fellebbezést nyújthat be. Fellebbezést jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen lehet benyújtani.

A fellebbezést a megtámadott határozatot hozó választási bizottságnál kell előterjeszteni oly módon, hogy az legkésőbb a megtámadott határozat meghozatalától számított harmadik napon megérkezzen a választási bizottsághoz.

A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem jogalapját, benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.

A fellebbezést a választási iroda az ügy összes iratával a beérkezése napján felterjeszti a fellebbezés elbírálására jogosult választási bizottsághoz.

   A fellebbezés a választási bizottság határozatának meghozataláig visszavonható, a választási bizottság azonban a fellebbezési eljárást hivatalból folytathatja.

I N D O K O L Á S

2014. március 3-án az ÚJ DIMENZIÓ PÁRT a 2014. évi országgyűlési képviselők választása kapcsán MOLNÁR ATTILA egyéni képviselőjelölt bejelentését az E1 jelű formanyomtatványon megtette. Egyidejűleg csatolta a jelölt részére - a nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottság mellett működő választási irodától A1 jelű formanyomtatványon - igényelt, a választási iroda általa kiadott, sorszámmal, valamint hitelesítő bélyegzőlenyomattal ellátott 100 darab ajánlóívet.

A jelölő szervezetnél nem maradt ajánlóív.

A Választási Iroda 2014. március 3-án elvégezte az ajánlóíveknek a Ve. szerinti ellenőrzését.

A Választási Iroda az ellenőrzés eredményéről az alábbiak szerint tájékoztatta az OEVB-t:

Feldolgozott ajánlóívek száma:

87

Rögzített ajánlások száma:  637
elfogadható:      510
ellenőrzésre továbbított 0
nem elfogadható  
 többszörös ajánlás miatt: 5
 egyéb okból:     122

A jelölő szervezet leadta

-          a rendelkezésére bocsátott valamennyi ajánlóívet,

-          a jelöléshez szükséges számú (500) érvényes ajánlást, valamint

-          a jelölt részére kitöltött E1 jelű, „Egyéni képviselőjelölt bejelentése” elnevezésű nyomtatványt.

Az OEVB eljárása során megállapította, hogy a jelöltajánlás a Ve. 120 – 123.§ - ában, a jelölt bejelentése a Ve. 124. §-ában, az ajánlások ellenőrzése a Ve. 125-127. §-ában foglaltaknak megfelelt, az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény 6. §-ában előírt számú érvényes ajánlás benyújtásra került, valamint az országgyűlési képviselők és az Európai Parlament tagjainak választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint a választási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról szóló 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelet 22. melléklete szerinti E1 jelű, „Egyéni képviselőjelölt bejelentése” elnevezésű nyomtatványt is benyújtották.

A fentiekre tekintettel az OEVB – a Ve. 132 §-a alapján - a rendelkező részben foglaltak szerint döntött. A jogorvoslat lehetőségéről a Ve. 221. §-a, benyújtásának részletes feltételeiről a Ve. 223-226.§ -ai rendelkeznek.

 

 

A Tolna Megyei 01. számú Országos Egyéni Választókerületi Választási Bizottság
23/2014. (03. 06.) OEVB Határozata

Tolna Megye 01. Számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága> a a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 132. §-ában biztosított jogkörében eljárva – Samu Attila országgyűlési képviselőjelölt nyilvántartásba vétele tárgyában meghozta a következő határozatotspan>:<:

A Tolna Megyei 01. Számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a 2014. évi országgyűlési képviselő választáson

SAMU ATTILA

 a NEGYEDIK KÖZTÁRSASÁG PÁRT
jelölő szervezet országgyűlési képviselőjelöltjének
Tolna Megye 01. számú országgyűlési egyéni választókerületében a 

NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉT VISSZAUTASÍTJA.

Az OEVB megállapítja, hogy a jelölő szervezetnél 6 darab ajánlóív maradtb>, , így a jelöltet állító NEGYEDIK KÖZTÁRSASÁG PÁRTRA 6x50.750 forint, mindösszesen 304.500 (háromszáznégyezer-ötszáz) forint bírságot szab ki. A bírságot jelen határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül kell átutalással megfizetni a Nemzeti Választási Iroda Magyar Államkincstárnál vezetett alábbi fizetési számlaszámára:

10032000-00333616-00000000.

Az átutalás közleményében fel kell tüntetni a bírságot kiszabó választási bizottság székhelytelepülésének megnevezését, valamint határozatának számát.

A jogerős határozat alapján megállapított, fizetési határidőre nem teljesített bírság adók módjára történő behajtásáról a Nemzeti Adó-és Vámhivatal intézkedik. 

   A választási bizottság határozata ellen a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet - személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben -fellebbezést nyújthat be. Fellebbezést jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen lehet benyújtani.

A fellebbezést a megtámadott határozatot hozó választási bizottságnál kell előterjeszteni oly módon, hogy az legkésőbb a megtámadott határozat meghozatalától számított harmadik napon megérkezzen a választási bizottsághoz.p>

A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem jogalapját, benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.

A fellebbezést a választási iroda az ügy összes iratával a beérkezése napján felterjeszti a fellebbezés elbírálására jogosult választási bizottsághoz.

   A fellebbezés a választási bizottság határozatának meghozataláig visszavonható, a választási bizottság azonban a fellebbezési eljárást hivatalból folytathatja.

I N D O K O L Á S

2014. március 3-án a NEGYEDIK KÖZTÁRSASÁG PÁRT a 2014. évi országgyűlési képviselők választása kapcsán SAMU ATTILA egyéni képviselőjelölt bejelentését az E1 jelű formanyomtatványon megtette. Egyidejűleg csatolta a jelölt részére - a nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottság mellett működő választási irodától A1 jelű formanyomtatványon - igényelt, a választási iroda általa kiadott, sorszámmal, valamint hitelesítő bélyegzőlenyomattal ellátott 90 darab ajánlóívből 84 darabot.

A jelölő szervezetnél 6 darab ajánlóív maradt.<.

A Választási Iroda 2014. március 3-án elvégezte az ajánlóíveknek a Ve. szerinti ellenőrzését.

A Választási Iroda az ellenőrzés eredményéről az alábbiak szerint tájékoztatta az OEVB-t: A benyújtott ajánlóívek közül 28 darab tartalmazott ajánlást

Feldolgozott ajánlóívek száma:

28

Rögzített ajánlások száma:  185
elfogadható:      133
ellenőrzésre továbbított 0
nem elfogadható  
 többszörös ajánlás miatt: 1
 egyéb okból:     51

A jelölő szervezet leadta

-          a rendelkezésére bocsátott 90 darab ajánlóívből 84 darabot,

-          a jelöléshez szükséges számú (500) érvényes ajánlással szemben 133 érvényes ajánlást;

-          a jelölt részére kitöltött E1 jelű, „Egyéni képviselőjelölt bejelentése” elnevezésű nyomtatványt.

 

Az OEVB megállapította, hogy a jelölő szervezet nem tudta benyújtani a jelöltállításhoz szükséges 500 darab érvényes ajánlást.

 

 

 

 

 

 

 

A Ve. 124. § (2) bekezdése értelmében a jelöltet állítani szándékozó jelölő szervezet a rendelkezésére bocsátott összes ajánlóívet köteles átadni a választási irodának a jelölt bejelentésére rendelkezésre álló határidőben. E kötelezettség elmulasztása esetén a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottság >hivatalból eljárva bírságot szab ki. A bírság összege minden be nem nyújtott ajánlóív után a kötelező legkisebb munkabér havi összegének fele. A határidőn túl leadott ajánlóíveket a Bizottság nem tudja elfogadni, azt a bírság kiszabásánál figyelembe kell venni.

A A fentiekre tekintettel az OEVB bírsággal sújtotta a jelöltet állító jelölő szervezetet.

Az OEVB eljárása során megállapította, hogy a jelöltajánlás a Ve. 120 – 123.§ - ában, a jelölt bejelentése a Ve. 124. §-ában, az ajánlások ellenőrzése a Ve. 125-127. §-ában foglaltaknak megfelelt, az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény 6. §-ában előírt számú érvényes ajánlás azonban nem került benyújtásra, valamint az országgyűlési képviselők és az Európai Parlament tagjainak választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint a választási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról szóló 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelet 22. melléklete szerinti E1 jelű, „Egyéni képviselőjelölt bejelentése” elnevezésű nyomtatványt is benyújtották.

A fentiekre tekintettel az OEVB – a Ve. 132 §-a alapján - a rendelkező részben foglaltak szerint döntött. A jogorvoslat lehetőségéről a Ve. 221. §-a, benyújtásának részletes feltételeiről a Ve. 223-226.§ -ai rendelkeznek.

 

 

A Tolna Megyei 01. számú Országos Egyéni Választókerületi Választási Bizottság
24/2014. (03. 06.) OEVB Határozata

Tolna Megye 1. Számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 132. §-ában biztosított jogkörében eljárva – Tamási Gáborné országgyűlési képviselőjelölt nyilvántartásba vétele tárgyában meghozta a következő határozatot

A Tolna Megyei 01. Számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a 2014. évi országgyűlési képviselő választáson

 TAMÁSI GÁBORNÉ

 a REND, SZABADSÁG, JÓLÉT PÁRT
jelölő szervezet országgyűlési képviselőjelöltjének
Tolna Megye 01. számú országgyűlési egyéni választókerületében a 

NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉT VISSZAUTASÍTJA.

   A választási bizottság határozata ellen a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet - személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben -fellebbezést nyújthat be. Fellebbezést jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen lehet benyújtani.

A fellebbezést a megtámadott határozatot hozó választási bizottságnál kell előterjeszteni oly módon, hogy az legkésőbb a megtámadott határozat meghozatalától számított harmadik napon megérkezzen a választási bizottsághoz.p>

A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem jogalapját, benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.

A fellebbezést a választási iroda az ügy összes iratával a beérkezése napján felterjeszti a fellebbezés elbírálására jogosult választási bizottsághoz.

   A fellebbezés a választási bizottság határozatának meghozataláig visszavonható, a választási bizottság azonban a fellebbezési eljárást hivatalból folytathatja.

I N D O K O L Á S

2014. március 3-án a REND, SZABADSÁG, JÓLÉT PÁRT a 2014. évi országgyűlési képviselők választása kapcsán TAMÁSI GÁBORNÉ egyéni képviselőjelölt bejelentését az E1 jelű formanyomtatványon megtette. Egyidejűleg csatolta a jelölt részére - a nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottság mellett működő választási irodától A1 jelű formanyomtatványon - igényelt, a választási iroda általa kiadott, sorszámmal, valamint hitelesítő bélyegzőlenyomattal ellátott 100 darab ajánlóívből 100 darabot. A jelölő szervezetnél nem maradt ajánlóív.<.

A Választási Iroda 2014. március 3-án elvégezte az ajánlóíveknek a Ve. szerinti ellenőrzését.

A Választási Iroda az ellenőrzés eredményéről az alábbiak szerint tájékoztatta az OEVB-t:

A benyújtott ajánlóívek közül 95 darab ajánlóív tartalmazott ajánlástb>.<.

Feldolgozott ajánlóívek száma:

95

Rögzített ajánlások száma:  691
elfogadható:      412
ellenőrzésre továbbított 0
nem elfogadható  
 többszörös ajánlás miatt: 77
 egyéb okból:     202

A jelölő szervezet leadta

-          a rendelkezésére bocsátott 100 darab ajánlóívből valamennyit,

-          a jelöléshez szükséges számú (500) érvényes ajánlással szemben 412 érvényes ajánlást;

-          a jelölt részére kitöltött E1 jelű, „Egyéni képviselőjelölt bejelentése” elnevezésű nyomtatványt.

 

Az OEVB megállapította, hogy a jelölő szervezet nem tudta benyújtani a jelöltállításhoz szükséges 500 darab érvényes ajánlást.

Az OEVB eljárása során megállapította, hogy a jelöltajánlás a Ve. 120 – 123.§ - ában, a jelölt bejelentése a Ve. 124. §-ában, az ajánlások ellenőrzése a Ve. 125-127. §-ában foglaltaknak megfelelt, az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény 6. §-ában előírt számú érvényes ajánlás azonban nem került benyújtásra, valamint az országgyűlési képviselők és az Európai Parlament tagjainak választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint a választási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról szóló 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelet 22. melléklete szerinti E1 jelű, „Egyéni képviselőjelölt bejelentése” elnevezésű nyomtatványt is benyújtották.

A fentiekre tekintettel az OEVB – a Ve. 132 §-a alapján - a rendelkező részben foglaltak szerint döntött. A jogorvoslat lehetőségéről a Ve. 221. §-a, benyújtásának részletes feltételeiről a Ve. 223-226.§ -ai rendelkeznek.

 

 

A Tolna Megyei 01. számú Országos Egyéni Választókerületi Választási Bizottság
25/2014. (03. 03.) OEVB Határozata

 

 

 

 

 

 

 

Tolna Megye 1. Számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága> a a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 133. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – HRUBI FRUZSINA országgyűlési képviselőjelölt nyilvántartásba vétele tárgyában meghozta a következő határozatot:

A Tolna Megyei 01. Számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a 2014. évi országgyűlési képviselő választáson

HRUBI FRUZSINA

a MAGYARORSZÁGI SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT
 jelölő szervezet országgyűlési képviselőjelöltjének
a Tolna Megye 01. számú országgyűlési egyéni választókerületében a

NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉT VISSZAUTASÍTJA.

Az OEVB megállapítja, hogy a jelölő szervezetnél 100 darab ajánlóív maradt, így a jelöltet állító MAGYARORSZÁGI SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT-ra 100x50.750 forint, mindösszesen 5.075.000 (Ötmillió-hetvenötezer) forint bírságot szab kib>. . A bírságot jelen határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül kell átutalással megfizetni a Nemzeti Választási Iroda Magyar Államkincstárnál vezetett alábbi fizetési számlaszámára:

10032000-00333616-00000000.

Az átutalás közleményében fel kell tüntetni a bírságot kiszabó választási bizottság székhelytelepülésének megnevezését, valamint határozatának számát.

A jogerős határozat alapján megállapított, fizetési határidőre nem teljesített bírság adók módjára történő behajtásáról a Nemzeti Adó-és Vámhivatal intézkedik.

A választási bizottság határozata ellen a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet - személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben -fellebbezést nyújthat be. Fellebbezést jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen lehet benyújtani.

A fellebbezést a megtámadott határozatot hozó választási bizottságnál kell előterjeszteni oly módon, hogy az legkésőbb a megtámadott határozat meghozatalától számított harmadik napon megérkezzen a választási bizottsághoz.

A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem jogalapját, benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.

A fellebbezést a választási iroda az ügy összes iratával a beérkezése napján felterjeszti a fellebbezés elbírálására jogosult választási bizottsághoz.

   A fellebbezés a választási bizottság határozatának meghozataláig visszavonható, a választási bizottság azonban a fellebbezési eljárást hivatalból folytathatja.p>

I N D O K O L Á S

202014. február 17 - én az MAGYARORSZÁGI SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT jelölő szervezet a 2014. évi országgyűlési képviselők választása kapcsán HRUBI FRUZSINA vonatkozásában átvett 100 db ajánlóívet. Az ajánlóívekkel a mai napig nem számolt el, az E1 jelű nyomtatvány sem került csatolásra, továbbá HRUBI FRUZSINA egyéb módon sem jelentette be visszalépését.

A jelölő szervezetnél 100 darab ajánlóív maradt.

A Választási Iroda az ajánlóívek ellenőrzését – a fentiek miatt – nem tudta elvégezni.

 

 

 

 

 

 

 

A Ve. 124. § (2) bekezdése értelmében a jelöltet állítani szándékozó jelölő szervezet a rendelkezésére bocsátott összes ajánlóívet köteles átadni a választási irodának a jelölt bejelentésére rendelkezésre álló határidőben. E kötelezettség elmulasztása esetén a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottság >hivatalból eljárva bírságot szab ki. A bírság összege minden be nem nyújtott ajánlóív után a kötelező legkisebb munkabér havi összegének fele.

A A fentiekre tekintettel az OEVB bírsággal sújtotta a jelöltet állító jelölő szervezetet.

Az OEVB eljárása során megállapította, hogy jelöltajánlás a Ve. 120 – 123.§ - ában foglaltak szerint nem történt, a jelölt bejelentése a Ve. 124. §-ában foglaltaknak nem felelt meg, az ajánlások ellenőrzésére a Ve. 125-127. §-ában foglaltaknak megfelelően nem kerülhetett sor, az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény 6. §-ában előírt számú érvényes ajánlás nem került benyújtásra, továbbá az országgyűlési képviselők és az Európai Parlament tagjainak választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint a választási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról szóló 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelet 22. melléklete szerinti E1 jelű, „Egyéni képviselőjelölt bejelentése” elnevezésű nyomtatvány sem került benyújtásra.

A fentiekre tekintettel az OEVB – a Ve. 133. §-a alapján - a rendelkező részben foglaltak szerint döntött. A jogorvoslat lehetőségéről a Ve. 221. §-a, benyújtásának részletes feltételeiről a Ve. 223-226.§ -ai rendelkeznek.

 

 

A Tolna Megyei 1. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság> <
27/2014. (03. 06.) OEVB határozata

 

A Tolna Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a  választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI tv. 292. § (1) bekezdése alapján meghozza a következő

határozatot:

A Tolna Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a külképviseleteken leadott szavazatok, az átjelentkezéssel szavazó választópolgárok által leadott szavazatok megszámlálására illetékes szavazatszámláló bizottságként az 5. számú szavazatszámláló bizottságot jelöli ki.

 

A Tolna Megyei 01. számú Országos Egyéni Választókerületi Választási Bizottság
28/2014. (03. 11.) OEVB Határozata

Tolna Megye 1. Számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 50. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Hrubi Fruzsina (jelölő szervezet: MAGYARORSZÁGI SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT) jelölése ügyében 2014. március 6-án kelt, a Tolna Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság

 „25/2014.(03.03.) OEVB” határozatának megjelölését az alábbiak szerint kijavítja, az helyesen:

„25/2014.(03.06.) OEVB” határozat.

A javítás a határozat egyéb rendelkezéseit nem érinti.

A kijavítás ellen jogorvoslatnak nincs helye.

I N D O K O L Á S

A 2014. március 6-án Hrubi Fruzsina (jelölő szervezet: MAGYARORSZÁGI SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT) jelölése ügyében kelt, a Tolna Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság határozata a „25/2014.(03.03.)” megjelölést tartalmazta, mely helyesen: „25/2014.(03.06.) OEVB” határozat.

A választási eljárásról szóló 2013. élvi XXXVI. tv. szerint:

50. § (1) Ha a határozatban név-, szám- vagy más elírás van, a választási bizottság, illetve felhatalmazása alapján a választási bizottság elnöke a hibát kijavítja, ha az nem hat ki az ügy érdemére.

(2) A kijavítás ellen jogorvoslatnak nincs helye.

(3) A kijavítást közölni kell azzal, akivel a kijavított határozatot közölték, továbbá nyilvánosságra kell hozni.

Az OEVB a fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

 

 

A Tolna Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság
29/2014. (03. 11.) OEVB Határozata

Tolna Megye 1. Számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 162. §-ában  biztosított jogkörében eljárva – szavazólap adattartalmának jóváhagyása tárgyában - meghozta a következő határozatot:

 

A Tolna Megyei 01. Számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a 2014. április 6. napjára kiírt országgyűlési képviselő választásra készült, a Tolna Megyei 01. számú országgyűlési egyéni választókerületi szavazólap – minta ellenőrzését elvégezte, és annak adattartalmát – a határozat melléklete szerint –

 

JÓVÁHAGYTA.

 

Az OEVB az ellenőrzés során hibátlannak talált és elfogadott egyéni választókerületi szavazólap-minta mindkét példányát „NYOMHATÓ” jelzéssel látta el.

A választási bizottságnak a szavazólap adattartalmának jóváhagyásával kapcsolatos határozata ellen nincs helye fellebbezésnek, ellene bírósági felülvizsgálati kérelem nyújtható be.

A választási bizottságnak a szavazólap adattartalmának jóváhagyásával kapcsolatos határozata elleni bírósági felülvizsgálati kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a választási bizottság határozatának meghozatalát követő napon megérkezzen a megtámadott határozatot hozó választási bizottsághoz. A bírósági felülvizsgálati kérelmet a választási bizottság székhelye szerinti ítélőtábla, a Nemzeti Választási Bizottság esetén a Kúria bírálja el. A bíróság a bírósági felülvizsgálati kérelemről legkésőbb a felterjesztését követő napon dönt.

I N D O K O L Á S

Az OEVB a 2014. március 11-i ülésén elvégezte az egyéni választókerületi szavazólap-minta adattartalmának ellenőrzését, melynek során annak adattartalmát jóváhagyta.

A Ve. értelmében:

162. § (1) A szavazólap adattartalmát a választási bizottság hagyja jóvá azt követően, hogy valamennyi bejelentett jelölt, illetve lista nyilvántartásba-vétele tárgyában határozatot hozott.

(2) Ha a szavazólap adattartalmának jóváhagyását követően – jogorvoslati döntés vagy a nyilvántartásból való törlés következtében – megváltozik a szavazólap adattartalma, a választási bizottság újabb jóváhagyására nincs szükség, a választási iroda gondoskodik a változások átvezetéséről a szavazólapon, és erről tájékoztatja a jelölő szervezeteket és a független jelölteket.

240. § (1) A választási bizottságnak a szavazólap adattartalmának jóváhagyásával kapcsolatos határozata ellen nincs helye fellebbezésnek.

(2) A választási bizottságnak a szavazólap adattartalmának jóváhagyásával kapcsolatos határozata elleni bírósági felülvizsgálati kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a választási bizottság határozatának meghozatalát követő napon megérkezzen a megtámadott határozatot hozó választási bizottsághoz. A bírósági felülvizsgálati kérelmet a választási bizottság székhelye szerinti ítélőtábla, a Nemzeti Választási Bizottság esetén a Kúria bírálja el. A bíróság a bírósági felülvizsgálati kérelemről legkésőbb a felterjesztését követő napon dönt.

A fentiekre tekintettel az OEVB a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

Melléklet-> Szavazólap

 

A Tolna Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság
30/2014. (03. 26.) OEVB Határozata

Tolna megye 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. tv. 297. § (1) bekezdés b) pontjában megállapított hatáskörében eljárva a Horváth István 7100 Szekszárd, Tinódi u. 13. szám alatti lakos mint a FIDESZ Tolna megyei 01. számú választókerületének egyéni képviselőjelöltje által - 2014. március 25-én 15.00-kor, jogellenes plakátkihelyezés miatt - benyújtott kifogás tárgyában meghozta a következő

 HATÁROZATOT:

A Tolna megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a kifogásnak az alábbiak szerint helyt ad:

-  Megállapítja, hogy Szekszárd város területén a Rákóczi utcában, a Tolnai Lajos utcában, a Szent László utcai körforgalomnál, valamint a Tolnai Lajos utca és a Jedlik Ányos utca kereszteződésében a LEHET MÁS A POLITIKA helyi képviselőjét, dr. Hadházy Ákost népszerűsítő és az ő arcképmását tartalmazó plakátok kihelyezésével megsértették a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. tv. 2. § (1) bekezdésének a) és e) pontját.

-  A Tolna megyei 1. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. tv. 218. § (2) bekezdésének b) pontja alapján eltiltja a jogsértőt a további jogszabálysértéstől.

   A választási bizottság határozata ellen a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet - személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben -fellebbezést nyújthat be. Fellebbezést jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen lehet benyújtani a Nemzeti Választási Bizottságnak címezve.

A fellebbezést a megtámadott határozatot hozó választási bizottságnál kell előterjeszteni oly módon, hogy az legkésőbb a megtámadott határozat meghozatalától számított harmadik napon megérkezzen a választási bizottsághoz.

A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem jogalapját, benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.

A fellebbezést a választási iroda az ügy összes iratával a beérkezése napján felterjeszti a fellebbezés elbírálására jogosult választási bizottsághoz.

  A fellebbezés a választási bizottság határozatának meghozataláig visszavonható, a választási bizottság azonban a fellebbezési eljárást hivatalból folytathatja.

I N D O K O L Á S

   Horváth István - mint a FIDESZ-KDNP jelölő szervezet egyéni országgyűlési képviselő jelöltje a Tolna Megye 01. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületben (7100 Szekszárd, Tinódi u. 13. szám alatti lakos) - 2014. március 25-én 15.00-kor kifogást nyújtott be a Tolna megye 1. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsághoz.

   A kifogásban foglaltak szerint 2014. március 25-én 8.00 körül észlelték, hogy Szekszárd város területén a Rákóczi utcában, a Tolnai Lajos utcában, a Szent László utcai körforgalomnál, valamint a Tolnai Lajos utca és a Jedlik Ányos utca kereszteződésében villanyoszlopokon a LEHET MÁS A POLITIKA (a továbbiakban LMP) helyi képviselőjét, dr. Hadházy Ákost népszerűsítő és az ő arcképmását tartalmazó plakátok kihelyezésére került sor. A kifogás mellékleteként, annak bizonyítására Horváth István benyújtott 6 darab fényképfelvételt.

   A plakátok kihelyezése – a jogorvoslati kérelem szerint – ellentétes a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 12. § (3b) pontjában, valamint a reklámtáblák, reklámhordozók és egyéb reklám célú berendezések közutak melletti elhelyezésének részletes szabályairól szóló 224/2011. (X.21.) Korm. rendelet 1. §-ában foglaltakkal.

   A kifogást benyújtó kérte a jogszabálysértés tényének megállapítását, illetve dr. Hadházy Ákos és az LMP eltiltását a további jogszabálysértéstől. 

   A tényállás feltárásához kérte továbbá két személy, mint tanú, valamint a kifogást benyújtó meghallgatását.

Az OEVB megállapította, hogy a kifogás – Ve. 215. § szerinti – érdemi vizsgálat nélküli elutasításának okai nem álltak fenn, így annak érdemi tárgyalása nem mellőzhető.

Az OEVB a benyújtott iratok alapján az alábbi tényállást állapította meg:

Szekszárd város területén a Rákóczi utcában, a Tolnai Lajos utcában, a Szent László utcai körforgalomnál, valamint a Tolnai Lajos utca és a Jedlik Ányos utca kereszteződésében villanyoszlopokon a LEHET MÁS A POLITIKA helyi képviselőjét, dr. Hadházy Ákost népszerűsítő és az ő arcképmását ábrázoló plakátok vannak kihelyezve, melyeket a helyszínen készült fotók bizonyítanak. A vázolt tevékenység jogszabálysértő az alábbiak szerint:

A vonatkozó jogszabályok értelmében:

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. (a továbbiakban: Kkt.) szerint:

Tv. 12. § ...

(3b) Nem lehet továbbá reklámtábla, reklámhordozó és egyéb reklámcélú berendezés a közvilágítási-, villany-, telefonoszlopon, függetlenül attól, hogy a közvilágítási-, villany-, és telefonoszlop a közút úttesten kívüli burkolatlan területén, járdán, gyalogúton vagy kerékpárúton helyezkedik el.

A reklámtáblák, reklámhordozók és egyéb reklám célú berendezések közutak melletti elhelyezésének részletes szabályairól szóló 224/2011. (X. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.rendelet) szerint:

E rendelet alkalmazásában reklámtábla, reklámhordozó és egyéb reklám célú berendezés (a továbbiakban: reklám célú berendezés): minden olyan jel, jelzés vagy bármely tárgy, amely a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 3. § d) pontjában meghatározott gazdasági reklámnak minősül, vagy célja, hogy a közúton és a közforgalom számára el nem zárt magánúton közlekedőket bizonyos ideológiák, elvek, értékek, elképzelések támogatásáról vagy elutasításáról meggyőzze, ideértve a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.)144. §-a szerinti plakátot is.

Az OEVB a tanúk, valamint a kifogást tevő meghallgatását mellőzte, mivel a már benyújtott bizonyítékok kellő alapot szolgáltattak a megalapozott döntés meghozatalához.

A Ve. szerint:

2. § (1) A választási eljárás szabályainak alkalmazása során érvényre kell juttatni a következő alapelveket:
a) a választás tisztaságának megóvása,
b) önkéntes részvétel a választási eljárásban,
c) esélyegyenlőség a jelöltek és a jelölő szervezetek között,
d) a fogyatékossággal élő választópolgárok joggyakorlásának elősegítése,
e) jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás,
f) a választási eljárás nyilvánossága.

218. § (1) A választási bizottság a kifogásról a rendelkezésére álló adatok alapján dönt.
(2) Ha a választási bizottság a kifogásnak helyt ad
a) megállapítja a jogszabálysértés tényét,
b) a jogsértőt eltiltja a további jogszabálysértéstől,
c) a választási eljárást vagy annak a jogorvoslattal érintett részét megsemmisíti és megismételteti,
d) a választási kampány szabályainak megsértése, illetve a 124. § (2) bekezdésében és a 155. §-ban foglalt kötelezettség megszegése esetén bírságot is kiszabhat.

A Választási Bizottság a megállapított tényállás és a vonatkozó jogszabályok alapján a rendelkező részben foglaltak szerint döntött. 

A Választási Bizottság határozata a Kkt. 12. § (3b) bekezdésében, a Kormányrendelet 1. §-ában, aVe. 43. §-ában, 46. §-ában, 48. §-ában, 49. § (2) bekezdésében, 208. §-ában, valamint a 214. § és 218. §-ában foglaltakon alapul. A jogorvoslati lehetőségről szóló tájékoztatás a Ve. 221. §-án, a 223-225. §-ain alapul.

 

A Tolna Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság
31/2014. (03. 31.) OEVB Határozata

Tolna megye 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. tv. 297. § (1) bekezdés b) pontjában megállapított hatáskörében eljárva a dr. Puskás Imre 7140 Bátaszék, Babits u. 10/A/2.  szám alatti lakos mint a FIDESZ Bátaszéki szervezetének elnöke által - 2014. március 28-án jogellenes plakátkihelyezés miatt - benyújtott kifogás tárgyában meghozta a következő

 HATÁROZATOT:

A Tolna megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a kifogást elutasítja.

   A választási bizottság határozata ellen a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet - személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben -fellebbezést nyújthat be. Fellebbezést jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen lehet benyújtani a Nemzeti Választási Bizottságnak címezve.

A fellebbezést a megtámadott határozatot hozó választási bizottságnál kell előterjeszteni oly módon, hogy az legkésőbb a megtámadott határozat meghozatalától számított harmadik napon megérkezzen a választási bizottsághoz.

A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem jogalapját, benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.

A fellebbezést a választási iroda az ügy összes iratával a beérkezése napján felterjeszti a fellebbezés elbírálására jogosult választási bizottsághoz.

  A fellebbezés a választási bizottság határozatának meghozataláig visszavonható, a választási bizottság azonban a fellebbezési eljárást hivatalból folytathatja.

I N D O K O L Á S

   dr. Puskás Imre 7140 Bátaszék, Babits u. 10/A/2.  szám alatti lakos mint a FIDESZ Bátaszéki szervezetének elnöke 2014. március 28-án kifogást nyújtott be a Tolna megye 1. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsághoz.

   A kifogásban foglaltak szerint 2014. március 25-én 11:30 óra körül észlelték, Bátaszék város területén a Budai utcában, a Kövesdi utca sarkán, valamint a Szentháromság téren a LEHET MÁS A POLITIKA képviselőjét, dr. Hadházy Ákost népszerűsítő és az ő arcképmását tartalmazó plakátokat helyeztek el közvilágítás céljára szolgáló oszlopokon A kifogás mellékleteként, annak bizonyítására dr. Puskás Imre benyújtott 5 darab fényképfelvételt.

   A plakátok kihelyezése – a jogorvoslati kérelem szerint – ellentétes a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 12. § (3b) pontjában, valamint a reklámtáblák, reklámhordozók és egyéb reklám célú berendezések közutak melletti elhelyezésének részletes szabályairól szóló 224/2011. (X.21.) Korm. rendelet 1. §-ában foglaltakkal.

   A kifogást benyújtó kérte a jogszabálysértés tényének megállapítását, illetve dr. Hadházy Ákos és az LMP eltiltását a további jogszabálysértéstől. 

   A tényállás feltárásához kérte továbbá két személy, mint tanú, valamint a kifogást benyújtó meghallgatását.

   Az OEVB megállapította, hogy a kifogás – Ve. 215. § szerinti – érdemi vizsgálat nélküli elutasításának okai nem álltak fenn, így annak érdemi tárgyalása nem mellőzhető.

   Az OEVB a benyújtott iratok alapján az alábbi tényállást állapította meg:

Bátaszék város területén a Budai utcában, a Kövesdi utca sarkán, valamint a Szentháromság téren, villanyoszlopokon a LEHET MÁS A POLITIKA helyi képviselőjét, dr. Hadházy Ákost népszerűsítő és az ő arcképmását ábrázoló plakátok vannak kihelyezve, melyeket a helyszínen készült fotók bizonyítanak.

   A vázolt tevékenység nem sért jogszabályi rendelkezést, az alábbiak szerint:

   A Nemzeti Választási Bizottság a 909/2014. számú határozatával a Tolna Megye 01. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 30/2014. (III.26.) határozatát 2014. március 30. napján megváltoztatta és a kifogást elutasította. Tekintettel arra, hogy jelen tényállásban megállapítottak azonosak a fent nevezett határozattal, mindössze a település más, ezért az OEVB jelen határozat indoklásában átveszi a fent megjelölt NVB határozat indoklását.

   Az OEVB hivatkozva Kúria 2014. március 17-én kelt Kvk.II.37.307/2014./3. számú és a 2014. március 19 kelt Kvk.III.37.355/2014/3. számú végzésére rögzíti, hogy a választási plakátok elhelyezésére a Ve. 144. §-a tartalmaz szabályokat.

   A választási plakát tekintetében a Ve. 144. § (3) bekezdése azt az általános szabályt rögzíti, hogy plakát a kampányidőszakban – a (4)-(7) bekezdésben meghatározott kivételekkel – korlátozás nélkül elhelyezhető. A Ve. 144. § (3) bekezdés helyes értelmezése szerint a választási plakát elhelyezésesére kizárólag a Ve. 144. §-ának rendelkezései az irányadóak. A választási szervek e rendelkezéseknek való megfelelést vizsgálhatják, míg a közúti közlekedési szabályokat, továbbá a reklámtáblák elhelyezésére vonatkozó rendeleti szabályokat nem alkalmazhatják, tekintve, hogy a Ve. 144. §-a egy zárt szabályrendszert alkot.

   A választási szervek által alkalmazott Kkt. 12. § (3b) bekezdése a reklám célú berendezések esetében tiltja a villanyoszlopon való elhelyezést, de a Kkt. a reklám berendezés fogalmát nem határozza meg, így nem vonja szabályozási körébe a Ve. 144. §-a szerinti választási plakátot. A Rendelet 1. §-a ugyan kiterjeszti hatályát a választási plakátokra is, azonban a Ve. 144. § (4)-(7) bekezdései nem teszik lehetővé e rendelkezés alkalmazását.

   Az OEVB megjegyzi továbbá, hogy a Kúria a Kvk.III.37.355/2014/3. számú végzésében egyértelműen leszögezte, hogy mindenben osztja a korábban meghozott Kvk.II.37.307/2014./3. számú határozatában felhozott jogi érvrendszert, attól nem kíván eltérni.

   Fentiekben kifejtett indokolásra és a Kúria, valamint a Nemzeti Választási Bizottság által megerősített érvekre tekintettel az OEVB megállapítja, hogy a kifogást tevő által sérelmezett plakátok villanyoszlopon történő elhelyezése nem sérti a Ve. 144. §-át, továbbá a Ve. 2. § (1) bekezdés a) és e) pontját sem, így emiatt a jogsértés választási eljárásban történő megállapítására és az attól való eltiltásra nem kerülhet sor.

  Az OEVB a tanúk, valamint a kifogást tevő meghallgatását mellőzte, mivel a már benyújtott bizonyítékok kellő alapot szolgáltattak a megalapozott döntés meghozatalához.

  Az OEVB a megállapított tényállás és a vonatkozó jogszabályok alapján a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

  Az OEVB határozata a Kkt. 12. § (3b) bekezdésében, a Ve. 43. §-ában, 46. §-ában, 48. §-ában, 49. § (2) bekezdésében, 208. §-ában, valamint a 214. § és 218. §-ában foglaltakon alapul. A jogorvoslati lehetőségről szóló tájékoztatás a Ve. 221. §-án, a 223-225. §-ain alapul.

 

A Tolna Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság
33/2014. (04. 06.) OEVB Határozata

Tolna megye 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 297. § (1) bekezdés b) pontjában megállapított hatáskörében eljárva a Sörös Irén (7100 Szekszárd, Szent-Györgyi Albert u. 6/C/1. Fsz/3. sz. alatti lakos) által - 2014. április 6. napján választójoga gyakorlásában való korlátozás miatt - benyújtott kifogás tárgyában meghozta a következő

HATÁROZATOT:

A Tolna megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a kifogásnak az alábbiak miatt helyt ad:

A Bizottság megállapítja, hogy amennyiben a kifogás benyújtója a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 176. § alapján igazolja a szavazatszámláló bizottság előtt személyazonosságát, valamint személyi azonosítóját és ezek alapján a szavazatszámláló bizottság megállapítja, hogy a szavazóköri névjegyzékben szerepel, úgy a választójogát gyakorolhatja.

   A választási bizottság határozata ellen a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet - személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben -fellebbezést nyújthat be. Fellebbezést jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen lehet benyújtani a Nemzeti Választási Bizottságnak címezve.

A fellebbezést a megtámadott határozatot hozó választási bizottságnál kell előterjeszteni oly módon, hogy az legkésőbb a megtámadott határozat meghozatalától számított harmadik napon megérkezzen a választási bizottsághoz.

A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem jogalapját, benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.

A fellebbezést a választási iroda az ügy összes iratával a beérkezése napján felterjeszti a fellebbezés elbírálására jogosult választási bizottsághoz.

  A fellebbezés a választási bizottság határozatának meghozataláig visszavonható, a választási bizottság azonban a fellebbezési eljárást hivatalból folytathatja.

I N D O K O L Á S

      Sörös Irén 7100 Szekszárd, Szent-Györgyi Albert u. 6/C/1. Fsz/3. sz. alatti lakos kifogással élt a 2014. április 6-i országgyűlési képviselők demokratikus választásával kapcsolatban. A Dienes Valéria Általános Iskola épületében lévő 27. sz. szavazókörbe tartozik és meglepetten vette tudomásul, hogy nem szavazhat a Kecskés Ferenc u. névváltozása miatt. A szavazókör szavazatszámláló bizottsága arra hivatkozott, hogy a lakcímkártyán szereplő adatok nem kerültek átírásra, így demokratikus választójogát nem gyakorolhatta.

   A kifogás benyújtója hivatkozott Magyarország Alaptörvénye XXIII. cikk (1) bekezdésére, valamint az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvénynek a választójogot szabályozó 2. pont 2.§ (1) bekezdésére, melyekben megakadályozta őt a választójoga gyakorlásában.

   Az OEVB megállapította, hogy a kifogás – Ve. 215. § szerinti – érdemi vizsgálat nélküli elutasításának okai nem álltak fenn, így annak érdemi tárgyalása nem mellőzhető.

   Az OEVB a benyújtott iratok alapján az alábbi tényállást állapította meg:

   Szekszárd Megyei Jogú Városban 2013. júniusában utcanévváltozást hajtott végre az Önkormányzat. Ez a változás érintette a panaszost is, aki azonban a lakcímkártyájában a változásnak megfelelő, helyes adatok feltüntetéséről a szavazás napjáig nem gondoskodott.  A lakcímkártyája ekként helytelen adat tartalmazása miatt érvénytelen. A szavazatszámláló bizottság ezért azt a lakcíme igazolására nem fogadta el. Ez az eljárásuk nem volt törvénysértő, mert a lakcímkártya adatai valóban helytelenek.

   A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 176. § helyes értelmezése szerint a választópolgárnak a személyazonosságát, ezen felül a lakcímét vagy személyi azonosítóját kell igazolnia. A személyazonosság igazolására alkalmas az érvényes személyazonosító igazolvány, emellett elegendő a személyi azonosítóját igazolni.

Amennyiben ezen adatok alapján a szavazatszámláló bizottság a szavazóköri névjegyzékben azonosítani tudja a választópolgárt, nincs akadálya a választójoga gyakorlásának.

   Az OEVB határozata a Ve. 176. §- ban , továbbá a 43. §-ában, 46. §-ában, 48. §-ában, 49. § (2) bekezdésében, a a 208. §-ában, valamint 218. §-ában foglaltakon alapul. A jogorvoslati lehetőségről szóló tájékoztatás a Ve. 221. §-án, a 223-225. §-ain alapul.

                                                                                                                                      

A Tolna Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság
34/2014. (04. 06.) OEVB Határozata

Tolna megye 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 297. § (1) bekezdés b) pontjában megállapított hatáskörében eljárva a Bakó Edit (7100 Szekszárd, Mattioni Eszter u. 10. sz. alatti lakos) által - 2014. április 6. napján választójoga gyakorlásában való korlátozás miatt - benyújtott kifogás tárgyában meghozta a következő

HATÁROZATOT:

A Tolna megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a kifogásnak az alábbiak miatt helyt ad:

A Bizottság megállapítja, hogy amennyiben a kifogás benyújtója a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 176. § alapján igazolja a szavazatszámláló bizottság előtt személyazonosságát, valamint személyi azonosítóját és ezek alapján a szavazatszámláló bizottság megállapítja, hogy a szavazóköri névjegyzékben szerepel, úgy a választójogát gyakorolhatja.

   A választási bizottság határozata ellen a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet - személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben -fellebbezést nyújthat be. Fellebbezést jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen lehet benyújtani a Nemzeti Választási Bizottságnak címezve.

A fellebbezést a megtámadott határozatot hozó választási bizottságnál kell előterjeszteni oly módon, hogy az legkésőbb a megtámadott határozat meghozatalától számított harmadik napon megérkezzen a választási bizottsághoz.

A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem jogalapját, benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.

A fellebbezést a választási iroda az ügy összes iratával a beérkezése napján felterjeszti a fellebbezés elbírálására jogosult választási bizottsághoz.

  A fellebbezés a választási bizottság határozatának meghozataláig visszavonható, a választási bizottság azonban a fellebbezési eljárást hivatalból folytathatja.

I N D O K O L Á S

      Bakó Edit 7100 Szekszárd, Mattioni Eszter u. 10. sz. alatti lakos kifogással élt a 2014. április 6-i országgyűlési képviselők demokratikus választásával kapcsolatban. A Dienes Valéria Általános Iskola épületében lévő 28. sz. szavazókörbe tartozik és nem szavazhatott a Flach Imre u. névváltozása miatt. A szavazókör szavazatszámláló bizottsága arra hivatkozott, hogy a lakcímkártyán szereplő adatok nem kerültek átírásra, így demokratikus választójogát nem gyakorolhatta.

   A kifogás benyújtója hivatkozott Magyarország Alaptörvénye XXIII. cikk (1) bekezdésére, valamint az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvénynek a választójogot szabályozó 2. pont 2.§ (1) bekezdésére, melyekben megakadályozta őt a választójoga gyakorlásában.

   Az OEVB megállapította, hogy a kifogás – Ve. 215. § szerinti – érdemi vizsgálat nélküli elutasításának okai nem álltak fenn, így annak érdemi tárgyalása nem mellőzhető.

   Az OEVB a benyújtott iratok alapján az alábbi tényállást állapította meg:

   Szekszárd Megyei Jogú Városban 2013. júniusában utcanévváltozást hajtott végre az Önkormányzat. Ez a változás érintette a panaszost is, aki azonban a lakcímkártyájában a változásnak megfelelő, helyes adatok feltüntetéséről a szavazás napjáig nem gondoskodott.  A lakcímkártyája ekként helytelen adat tartalmazása miatt érvénytelen. A szavazatszámláló bizottság ezért azt a lakcíme igazolására nem fogadta el. Ez az eljárásuk nem volt törvénysértő, mert a lakcímkártya adatai valóban helytelenek.

   A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 176. § helyes értelmezése szerint a választópolgárnak a személyazonosságát, ezen felül a lakcímét vagy személyi azonosítóját kell igazolnia. A személyazonosság igazolására alkalmas az érvényes személyazonosító igazolvány, emellett elegendő a személyi azonosítóját igazolni.

Amennyiben ezen adatok alapján a szavazatszámláló bizottság a szavazóköri névjegyzékben azonosítani tudja a választópolgárt, nincs akadálya a választójoga gyakorlásának.

   Az OEVB határozata a Ve. 176. §- ban , továbbá a 43. §-ában, 46. §-ában, 48. §-ában, 49. § (2) bekezdésében, a a 208. §-ában, valamint 218. §-ában foglaltakon alapul. A jogorvoslati lehetőségről szóló tájékoztatás a Ve. 221. §-án, a 223-225. §-ain alapul.

keresés
virtuális kirándulás
térkép
webkamera
Kapcsolat
hírlevél
Itt iratkozhat fel heti hírlevelünkre!


MarkCon 2009
Vakok és gyengénlátók
számára
E-HIVATAL KAPCSOLATI INFORMÁCIÓK ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ HONLAP-TÉRKÉP