MAGYAR DEUTSCH ENGLISH
Pályázatok
Szekszárdi Helyi Közösség
HOT SPOT szolgáltatás
Szekszárdi Szüreti Napok
AGÓRA SZEKSZÁRD
visitszekszard.hu
Szekszárdi Fürdő
Garay Élménypince
Szekszárdi Csoki
Illyés Gyula Könyvtár
Wosinsky Mór Múzeum
partnerek
SZMSZ 7. sz. függelék kivonata

Kivonat a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló
27/2014.(XII.23.) önkormányzati rendelet 7. függelékéből

 

A Polgármesteri Hivatal az alábbi belső szervezeti egységekre tagozódik:
    a) Polgármesteri Kabinet
    b) Szervezési Igazgatóság
        ba) Informatikai Osztály
        bb) Ügyviteli Osztály
        bc) Közbeszerzési Osztály
    c) Gazdasági Igazgatóság
         ca) Pénzügyi Osztály
         cb)Számviteli Osztály
    d) Hatósági Igazgatóság
        da)  Építési Osztály
        db) Igazgatási  Osztály
        dc) Adó Osztály
        dd) Anyakönyvi Osztály
    e) Jogi Igazgatóság
        ea) Önkormányzati Osztály
        eb) Jogi Osztály
        1. Szálkai Kirendeltség
        ec) Stratégiai Tervezési Osztály
        ed) Controlling Csoport
    f) Humánszolgáltatási Igazgatóság
        fa) Szociális Osztály
        fb) Humán Osztály
    g)  Városfejlesztési és Üzemeltetési Igazgatóság
        ga) Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály
        1.      Zöldfelület-karbantartó Csoport
        gb) Városigazgatási és Rendészeti Osztály
    h) Gondnokság.

Polgármesteri Kabinet

(1) A Kabinet az egységes Hivatalon belül igazgatóságként működik, létszáma 4 fő.
(2) Feladata különösen:

a)      Segíti a tisztségviselők munkáját, ellátja az ezzel összefüggő szervezési, technikai és adminisztrációs feladatokat.
b)      Kapcsolattartás a képviselőkkel, az önkormányzat által alapított és felügyelt intézményekkel, társaságokkal, a helyi sajtóval, a civil szervezetekkel.
c)      Szervezi és összehangolja a nemzetközi kapcsolatokat, a testvérvárosokkal folyamatos kapcsolatot tart.
d)      Közreműködik a tisztségviselők fogadóóráinak megszervezésében és lebonyolításában.
e)      Ellátja a sajtótájékoztatók szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos feladatokat.
f)       Előkészíti és lebonyolítja az önkormányzati díjak, oklevelek és elismerő címek, valamint díszoklevelek adományozását és átadásával kapcsolatos operatív feladatokat.
g)      Részt vesz, a különböző önkormányzati rendezvények, ünnepségek szervezésében, lebonyolításában.
h)      Tájékoztatja a sajtó munkatársait és a képviselőket önkormányzati és hivatali eseményekről.
i)        Felügyeli az önkormányzati kapcsolatok körében az osztályra háruló feladatokat, így különösen a tisztségviselők, a közgyűlés tagjai külföldi utazásaival kapcsolatos, továbbá a külföldi vendégek fogadásával kapcsolatos feladatokat.
j)        Koordinálja a városi rendezvényeket.
k)      Előkészíti az augusztus 20-i rendezvényen a kitüntetések átadását és koordinálja a szakmai program összeállítását.
l)        Előkészíti az „Szekszárd Év Rendőre” és az „Szekszárd Év Tűzoltója” kitüntető címek átadását,
m)   Polgármesteri rendelkezés szerint gondoskodik a polgármesteri felszólalásokhoz, beszédekhez szükséges anyagok összegyűjtéséről,
n)      Ellátja a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programmal kapcsolatos értékelő feladatokat.

(3)   Feladatkörében gondoskodik a közérdekű adatok nyilvánosságra hozataláról.

 Szervezési Igazgatóság 

(1) A Szervezési Igazgatóság létszáma  9 fő, az Igazgatóság élén aljegyző áll.

(2) Feladata különösen:

a)      közbeszerzési eljárások koordinálása, lebonyolítása,

b)      humánerőforrás fejlesztéssel, képzéssel, teljesítményértékeléssel, vagyonnyilatkozattal kapcsolatos koordináló feladatokat lát el,

c)      személyzeti és munkaügyi feladatokat lát el a jegyző munkáltatói jogkörén belül a hivatali dolgozók, továbbá a polgármester munkáltatói jogkörén belül az intézmények vezetői, és a gazdasági társaságok vezetői tekintetében,

d)      jegyző, aljegyzők napi munkavégzéséhez kapcsolódó feladatok ellátása,

e)      Döntésre előkészíti a helyi szabályzatokban és rendeletekben meghatározott munkáltatói támogatás iránti kérelmeket.

f)       Hivatal informatikai hátterének biztosítása az Informatikai Osztály közreműködésével.

g)      ellátja a Hivatalba érkező ügyiratok központi iktatását.

h)      Segíti a személyzeti munkát, elkészíti a munkáltatói igazolásokat, előkészíti a hivatali dolgozók fizetési előlegének engedélyezését,

i)        Vezeti és őrzi a hivatal dolgozóinak, valamint az intézményvezetőknek a szabadság nyilvántartását,

j)        Részt vesz a vagyonnyilatkozatok kezelésével kapcsolatos feladatok ellátásában 

(3)   Feladatkörében gondoskodik a közérdekű adatok nyilvánosságra hozataláról.

 

Közbeszerzési Osztály

(1) A Közbeszerzési Osztály, mely a Hivatal Szervezési Igazgatóságán belül osztályként működik. Feladata különösen:

a) közbeszerzési eljárások koordinálása, lebonyolítása, lebonyolításában való részvétel, Jogi Osztállyal együttműködve;

b) összeállítja az éves közbeszerzési tervet;

c) ellátja a hivatalon belüli közbeszerzésekhez kapcsolódó koordinációt;

d) lefolytatja a feladatkörébe tartozó egyes közbeszerzési eljárásokat;

e) elkészíti a közbeszerzésekhez szükséges beszámolókat;

f) közreműködik a közbeszerzési szerződések megírásában,  ellenőrzi azok teljesülését;

g) elkészíti a közbeszerzésekről szóló éves tájékoztatót;

h) eleget tesz a közbeszerzési eljáráshoz szükséges dokumentálási kötelezettségeknek,

i) nyilvántartást vezet a közbeszerzésekről.

(2)   Feladatkörében gondoskodik a közérdekű adatok nyilvánosságra hozataláról.

(3)   A Közbeszerzési Osztály létszáma  2 fő.

 

Informatikai Osztály

(1) Az Informatikai Osztály főbb feladatai:

a)       közgyűlési anyagküldés informatikai lebonyolítása,
b)       a közgyűlés informatikai hátterének biztosítása,
c)        rendeletek, határozatok nyilvántartása, közzétételben, kihirdetésben való közreműködés,
d)       szabályzatok közzétételében való közreműködés,
e)       szoftverfrissítések telepítése,
f)        szoftverek üzemeltetése,
g)       mentés, archiválás,
h)       közreműködés a www.szekszard.hu honlap tartalmának frissítésében,
i)         közreműködés adatszolgáltatásban,
j)         választások, népszavazások informatikai biztosítása,
k)        informatikai beszerzések szakmai előkészítése, bonyolítása,
l)         hardverhibák javítása, javíttatása,
m)     segédanyag ellátás szervezése, bonyolítása,
n)       folyamatos informatikai támogatás hivatalon belül,
o)       képviselők számítógépeinek karbantartása,
p)       Nyilvántartja az informatikai elérhetőségeket,
q)       Szálkai Kirendeltség informatikai feladatok ellátása,
r)        a közérdekű adatok nyilvánosságra hozatalával kapcsolatos feladatok ellátása.

 (2) Az Informatikai Osztály létszáma 3 fő.

 

Ügyviteli Osztály

 

 

(1) Az Ügyviteli Osztály főbb feladatai:

          a) jegyző, aljegyzők napi munkavégzéséhez kapcsolódó feladatok ellátása,

          b)  ellátja a Hivatalba érkező iratok központi iktatását,

          c) irattározási, feladatok ellátása,

          d) postázási feladatok ellátása.

            

(2) Az Ügyviteli Osztály létszáma: 3 fő.

Gazdasági Igazgatóság

 

(1) A Gazdasági Igazgatóság létszáma  38 fő, szervezeti felépítése a következő:

Az igazgatóság élén az igazgatóság vezető áll.

(2) Az Igazgatóságon belül az alábbi osztályok működnek:

  a) Pénzügyi Osztály

  b) Számviteli Osztály

(3) A Gazdasági Igazgatóság feladatai különösen:

a)      Ellátja a költségvetési tervezéssel, előirányzat-felhasználással, az előirányzat-módosítással, az üzemeltetéssel, fenntartással, működtetéssel, beruházással, a vagyonhasználattal és hasznosítással, a készpénzkezeléssel, a könyvvezetéssel és a beszámolási, valamint a FEUVE kötelezettséggel, az adatszolgáltatással kapcsolatos átfogó pénzügyi-gazdálkodási-számviteli feladatokat.

b)      Ellátja a jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulások, a helyi nemzetiségi önkormányzatok, valamint az önkormányzat, illetve önkormányzati társulás által irányított költségvetési szervek (Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten, Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda, Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Egységes Óvoda – Bölcsőde, Bölcsőde és Családi Napközi, Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Városi Bölcsődéje, Babits Mihály Kulturális Központ, Egészségügyi Gondnokság, Szociális Központ, Humánszolgáltató Központ, Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár, a Wosinsky Mór Megyei Múzeum) szellemi és fizikai (technikai) támogató tevékenységét, valamint a pénzügyi-, gazdasági feladatokat, ezen belül különösen a gazdálkodási, pénzügyi és könyvelési feladatokat.

c)      Előkészíti az önkormányzat pénzügyeivel, beruházásaival, az intézmények irányításával kapcsolatos döntéseket, együttműködve a társigazgatóságokkal.

d)      Végrehajtja a testületi határozatokat és rendeleteket, valamint a vonatkozó jogszabályokat.

e)      Intézi a bevételek beszedésével kapcsolatos pénzügyi teendőket, a számlakibocsátást és vezeti a bevételekhez kapcsolódó analitikus nyilvántartásokat. Adatokat szolgáltat az igazgatóságoknak és osztályoknak.

f)       Ellátja a költségvetés végrehajtására vonatkozó kötelezettségvállalások pénzügyi teljesítését.

g)      Előkészíti a hitel igénybevételéhez szükséges dokumentációt, közreműködik a hitelszerződések előkészítésében, gondoskodik a hitelek és hitelkamatok törlesztéséről és nyilvántartásáról. Kimutatást készít a hitelállomány alakulásáról a féléves, éves beszámolóhoz, valamint a költségvetéshez. Adatot szolgáltat a hosszú lejáratú kötelezettségekből a rövid lejáratú kötelezettségekbe történő átkönyveléshez.

h)      Intézi az átmenetileg szabad pénzeszközök kamatozó betétre történő elhelyezését. Nyilvántartja az önkormányzat tulajdonában lévő értékpapírokat, illetve a vagyoni befektetéseket. Pénzügyi gyorsjelentést készít naponta a bankszámla egyenlegek alakulásáról.

i)        Ellátja a házipénztár működésével kapcsolatos feladatokat.

j)        Ellátja a munkáltatói támogatásokkal kapcsolatos pénzügyi feladatokat.

k)      Ellátja a bevallásokkal, adóigazolásokkal, jövedelemigazolásokkal kapcsolatos feladatokat.

l)        Gondoskodik a segélyeket terhelő SZJA és TB kötelezettség megállapításáról, nyilvántartásáról és annak bevallásáról.

m)   Ellátja az ÁFA-val kapcsolatos pénzügyi és nyilvántartási feladatokat. Elkészíti az ÁFA bevallásokat, gondoskodik azok befizetéséről, illetve visszaigényléséről.

n)      Gondoskodik a kifizetett segélyek alapján az önkormányzatot megillető állami támogatás lehívásáról.

o)      Gondoskodik a pályázatokon nyert támogatások lehívásáról, az ezzel kapcsolatos számlanyitási feladatokról.

p)      Végzi az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektekhez kapcsolódó pénzügyi feladatokat és vezeti a kapcsolódó nyilvántartásokat.

q)      Tervezi a Hivatal bér- és létszám előirányzatát, beszámol annak teljesítéséről.

r)       Gondoskodik az illetmény, a bér, tiszteletdíj, megbízási díj és egyéb személyi jellegű kifizetések számfejtéséről, az ehhez kapcsolódó nyilvántartások vezetéséről, a szükséges egyeztetések elvégzéséről.

s)       Gondoskodik a Hivatal részére a Cafeteria juttatásokhoz kapcsolódó feladatokról azok nyilvántartásáról, elszámolásáról.

t)       Havonként elkészíti a Magyar Államkincstár Tolna Megyei Igazgatósága által megküldött adatok alapján a bérfeladást, a kapcsolódó függő főkönyvi számlákat egyezteti.

u)      Nyilvántartást vezet a központi költségvetésből származó bevételekről és azt negyedévenként egyezteti a főkönyvi könyveléssel.

v)      Gondoskodik a főkönyvi könyvelés és a bevételekről vezetett analitikus könyvelés egyeztetéséről. Feladást készít a főkönyvi könyvelés részére negyedévenként.

w)    Elkészíti a Hivatal éves leltárát, vezeti a szükséges analitikus nyilvántartásokat.

  

Pénzügyi Osztály

 

(1) Főbb feladatai:

a)  Az önkormányzati központi előirányzatok tervezési munkáinak összefogása az éves költségvetési javaslat összeállításához.

b)  Az Európai Unió Strukturális Alapjaiból és Kohéziós Alapjából származó támogatások elnyerésére kiírt pályázatok előkészítésében pénzügyi szempontból való közreműködés, éves költségvetésen belüli előirányzat kezelése.

c)  Az Önkormányzat pályázati pénzeszközeinek teljes körű összefogása. Az elnyert pályázatok nyilvántartása, a támogatási megállapodások teljesülésének figyelemmel kísérése. Az intézményi pályázatok önrész, illetve pénzügyi szempontból történő előzetes véleményezése és nyilvántartása.

cs) Az Önkormányzat fenntartásában lévő intézmények közalkalmazottaival és az intézménnyel egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban állókkal kapcsolatos humánpolitikai feladatok ellátása (munkaügyi iratok elkészítése, nem rendszeres személyi juttatások, változó bérek számfejtése, KIR3 rendszer kezelése)

d)  A címzett- és céltámogatások igénylésében és elszámolásában való közreműködés.

e)  Az Önkormányzat költségvetési előirányzatának módosítására vonatkozó feladatra jelzés, folyamatos egyeztetés a Számviteli Osztállyal a beérkezett előlegek, illetve a felhasználások kezeléséről.

f)  Az elfogadott éves költségvetés végrehajtása érdekében az előirányzatok figyelése, módosítása, átvezetése, az előirányzatok teljesítésével kapcsolatos feladatok végrehajtása (ellenjegyzési, utalványozási, érvényesítési feladatok meghatározott szabályzat szerinti végrehajtása).

g)  A gazdálkodás helyzetéről szóló beszámoló elkészítésében való részvétel a központi előirányzatok tekintetében.

h)  Az év végi beszámoló összeállítása, pénzmaradvány felülvizsgálata, a kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány megállapítása, egyeztetés ellenőrzése.

i)   A működési, fenntartási, felújítási és fejlesztési kiadások felhasználásával kapcsolatos jogszabályi előírások betartásának ellenőrzése (pl. Kbt., stb.).

j)   Az adósságrendezéssel kapcsolatos eljárás előkészítése.

k)  Bevételi számlák kiállítása. A szállítói számlák érkeztetése, nyilvántartása, azok fizetési határidejének folyamatos figyelemmel kísérése.

l)   A házipénztár kezelése és az ezzel kapcsolatos készpénz-gazdálkodási és nyilvántartási feladatok ellátása.

m) A helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásával kapcsolatos megállapodás szerinti operatív pénzügyi feladatok ellátása.

n)  A Hivatal bér- és létszám előirányzatának tervezése, beszámolás annak teljesítéséről.

Gondoskodik az illetmény, a bér, tiszteletdíj, megbízási díj és egyéb személyi jellegű kifizetések számfejtéséről, az ehhez kapcsolódó nyilvántartások vezetéséről, a szükséges egyeztetések elvégzéséről.

ny)  Kapcsolattartás a MÁK-kal és az Állami Számvevőszékkel, kapcsolattartás az Önkormányzat könyvvizsgálójával.

o)  Részben vagy teljesen központi finanszírozású szociális ellátások havi visszaigénylése.

p)  Társadalombiztosítás köteles juttatások havi jelentése.

q)  Normatív állami hozzájárulások igénylésének összeállítása, felhasználásáról elszámolás.

r)  Az önkormányzati intézmények alapításával, átszervezésével, megszüntetésével, fenntartásával kapcsolatos pénzügyi feladatok ellátása.

s)  Az intézményi elfogadott költségvetés ellenőrzése, kezelése.

t)  Az elfogadott éves költségvetés végrehajtása során az intézményi támogatások folyósításának kezelése, ellenőrzése.

u)  Az intézményi előirányzat-módosítási kérelmek véleményezése, döntésre való előkészítése.

v)  Havi intézményi információs jelentések feldolgozása, ellenőrzése a szükséges egyeztetések elvégzése.

w) Az intézményeket érintő közgyűlési döntések költségvetési rendeleten történő átvezetésének előkészítése a megadott határidőkre, különös tekintettel a létszámmozgásra.

x)  Az Áht.-ban előírt időpontokra a normatív állami támogatások többletigényének, illetve lemondásának előkészítése, az évközi többlettámogatások kezelése.

y)  A közszolgálati jogviszonyban foglalkoztatottakkal kapcsolatos feladatok ellátása, ide értve az állásfoglalásokat és a konkrét ügyek intézését is.

z)  A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ részére átadott köznevelési intézmények működtetésével kapcsolatos pénzügyi feladatok ellátása.

(2) Feladatkörében gondoskodik a közérdekű adatok nyilvánosságra hozataláról.

(3) A Pénzügyi Osztály létszáma:   25 fő.

 

Számviteli Osztály 

 

(1)            Főbb feladatai:

a)   A havi zárásokat követően egyeztetés a főkönyvi adatok és az ágazati felelősök között, ennek alapján havi információs jelentés elkészítése, a jogszabályban előírt információs jelentések határidőben történő továbbítása külső szervek felé.

b)   A költségvetési év során a Kormány rendeletében meghatározott gyakorisággal időközi költségvetési jelentést és időközi mérlegjelentést készít a MÁK számára.

c)    A vevők nyilvántartása, a szállítói követelésekkel együtt, azok nyilvántartása, egyeztetése, valamint az egyéb analitikus nyilvántartások vezetése.

d)   Könyvvezetési kötelezettség ellátása.

e)   OTP ELECTRA használata külön utasítás szerinti jogosultsággal.

f)     Működési és felhalmozási célú bevételekről és kiadásokról a kettős könyvvitel rendszerében pénzforgalmi nyilvántartás vezetése.

g)   Az éves költségvetési beszámoló összeállítását megelőzően a könyvviteli mérleg és a pénzforgalmi jelentés bizonylati alátámasztására főkönyvi kivonat készítése.

h)   A mérlegben kimutatott eszközök és kötelezettségek értékének leltárral történő alátámasztása.

i)     A költségvetési szervek számlakeretében foglaltak alapján a könyvviteli számlák számának, megnevezésének és tartalmának elkészítése.

j)     A gazdálkodással összefüggő számviteli és egyéb nyilvántartások kezelése.

k)    Behajthatatlanság miatt törölt tételek rendszeres felülvizsgálata, nyilvántartás vezetése.

l)     Beszámolási és adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése.

m) A számviteli rendben előírt és a Pénzügyi Osztály feladatkörébe tartozó analitikus nyilvántartások vezetése és egyeztetése, ideértve a pályázatok analitikus előírt nyilvántartását is.

n)   Az Európai Unió Strukturális Alapjaiból és Kohéziós Alapjából származó támogatások analitikus nyilvántartása, számviteli kezelése.

o)   Egyéb bevételek elszámolási számla kezelése.

p)   Túlfizetések rendezése, visszautalása tárgyú határozatok elkészítése, nyilvántartás vezetése.

q)   Számlaegyenleg-értesítők elkészítése, kiadásának koordinálása.

r)    A  Klebelsberg Intézményfenntartó Központ részére átadott köznevelési intézmények működtetésével kapcsolatos számviteli feladatok ellátása.

 

(2) Feladatkörében gondoskodik a közérdekű adatok nyilvánosságra hozataláról.

(3) A Számviteli Osztály létszáma: 12 fő.

  Hatósági Igazgatóság

 

(1) A Hatósági Igazgatóság létszáma 23 fő, szervezeti felépítése az alábbi:

Az igazgatóság élén aljegyző áll. Az Igazgatóságon belül az alábbi osztályok működnek:

a)  Anyakönyvi Osztály

b)  Igazgatási Osztály

c)  Építési Osztály

d) Adó Osztály

(2) A Hatósági Igazgatóság általános feladatai különösen:

a)      Részt vesz a választások, népszavazás előkészítésével, megszervezésével és lebonyolításával kapcsolatos Jegyzői feladatok ellátásában.

b)      Ellátja a hatósági bizonyítványok kiadásával kapcsolatos feladatokat.

c)      Végzi a hagyatéki leltározással és az anyakönyvezéssel kapcsolatos feladatokat, ellátja a hatáskörébe utalt állampolgársági és népesség-nyilvántartási  feladatokat.

d)      Ellátja az ipari és kereskedelmi igazgatással, kapcsolatos feladatokat.

e)      Eljár birtokháborítási ügyekben és lefolytatja, illetve végrehajtja a 2012. április 15. napján folyamatban lévő szabálysértési eljárásokat és azok végrehajtását.

f)       Szekszárd város közigazgatási területén az építéshatósági ügyek intézése, továbbá külön jogszabályban meghatározott városkörnyéki településeken a kiemelt építéshatósági ügyek intézése.

g)      Ellátja a központi adójogszabályokban és a helyi önkormányzati rendeletekben szabályozott adók, adók módjára behajtandó köztartozások megállapításával, nyilvántartásával, beszedésével, kezelésével, ellenőrzésével és méltányossági kérelmek elbírálásával kapcsolatos feladatokat. A társosztállyal napi kapcsolatot tart fenn.

 

Anyakönyvi Osztály

 

 

(1)  Az Anyakönyvi Osztály feladatai:

            a) Elektronikus Anyakönyvi bejegyzések teljesítése,

            b) papír alapú anyakönyvek és névmutatók kezelése, vezetése,

            c) apai elismerő nyilatkozatok nyilvántartásának vezetése,

            d) anyakönyvi irattár kezelése

(2) Anyakönyvi eljárás keretében:

            a) a házasságkötési szándék bejelentésére irányuló eljárás,

            b) a házasságkötés,

            c) a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése iránti szándék bejelentésére irányuló eljárás,

            d) a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése,

            e) a névváltoztatási eljárás,

            f) a házassági névviselési forma módosítására irányuló eljárás,

            g) az anyakönyvi nyilvántartások rendszerének vezetése,

            h) családi jogállás rendezése (apai elismerő nyilatkozatok felvétele).

(3) Ellátja:

            a) a születések bejegyzését,

            b) a halálesetek bejegyzését,

            c) házasságkötések bejegyzését,

            d) bejegyzett élettársi kapcsolat bejegyzését,

            e) örökbefogadás bejegyzését,

            f) apai elismerő nyilatkozatok felvételét,

            g) a)-f) pontban bekövetkezett változásokat teljesíti (válás, névváltozás, állampolgárság, családi jogállás rendezése)

(4) Intézi:

            a) a hazai anyakönyvezéssel kapcsolatos feladatokat (külföldön történt születés, házasság, haláleset anyakönyvezése)

            b) a külföldön történt születés esetén a gyermek nyilvántartásba vételét,

c) a magyar állampolgársági eskü letételének megszervezését, az ezzel kapcsolatos okmányigénylést és adatszolgáltatást,

d) az adatszolgáltatások, megkeresések teljesítését,

e) az anyakönyvi kivonatok kiállítását,

f) a belföldi jogsegélyek teljesítését.

(5) Hagyatéki feladatok ellátása keretében:

            a) a hagyatéki ügyek indítása, leltár felvétele, közjegyzőnek való megküldése,

            b) póthagyatéki ügyek,

            c) hagyatéki ügyekben belföldi jogsegély teljesítése,

            d) hagyatéki ügyekben érkező megkeresések, adatszolgáltatások teljesítése.

           

(6) Az Osztály létszáma:  6 fő.

 

  Igazgatási Osztály

 

(1)   Szekszárd Megyei Jogú Város Jegyzője, mint települési jegyző, kereskedelmi hatósági, továbbá a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szolgtv.) tekintetében a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatósági hatáskörében eljárva nyilvántartást vezet Szekszárd közigazgatási területén

a)      szálláshely-üzemeltetési engedéllyel rendelkezőkről,

b)      a kereskedőkről,

c)      a működési engedéllyel rendelkező és a bejelentett üzletekről,

d)      helyi termelői piacokról.

      Ellátja a jegyző ezen nyilvántartásokat érintő hatósági feladatait. Ezen belül intézi:

a)      a kereskedelmi (szolgáltatási) tevékenységet végzők bejelentésével, a bejegyzett adatok változásával, törlésével kapcsolatos államigazgatási hatósági ügyeket,

b)      az üzletek működési engedélyének, valamint a szálláshelyek üzemeltetési engedélyének kiadásával, módosításával, megszüntetésével kapcsolatos államigazgatási hatósági ügyeket,

c)      a helyi termelői piacok nyilvántartásba vételével, a bejegyzett adatok változásának átvezetésével kapcsolatos ügyeket.

(2)   Szekszárd Megyei Jogú Város Jegyzője hatáskörében eljárva, Szekszárd közigazgatási területén:

a) Intézi a telepengedélyezéssel, illetve bejelentéshez kötött ipari tevékenységet végzők nyilvántartásának vezetésével kapcsolatos hatósági feladatokat.

b) Engedélyező hatóságként a telepengedélyeket engedélyezési eljárás lefolytatását követően kiadja és a telepeket nyilvántartásba veszi. A bejelentett változásokat átvezeti, a megszűnt telepeket törli a nyilvántartásból.

c)  Nyilvántartást vezető hatóságként a bejelentés köteles tevékenységet nyilvántartásba veszi, a bejegyzett adatok változását átvezeti, megszűnt telepeket törli a nyilvántartásból. 

d) Kereskedelmi hatóságként, továbbá a Szolgtv. tekintetében a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként engedélyezi vásárok rendezését, piacok tartását, továbbá bejelentés alapján nyilvántartásba veszi bevásárlóközpontok üzemeltetését. A nyilvántartásba bejegyzett adatok változását a fenntartó bejelentés alapján vezeti át.

(3)   Az (1)-(2) pontban felsorolt ipari, kereskedelmi, szálláshely-üzemeltető, szolgáltatási tevékenységet végzők, vásár, piac, és bevásárlóközpont, helyi termelő piac fenntartók vonatkozásában ellátja a jegyző hatósági ellenőrzési feladatait, az eljárások során kapcsolatot tart társhatóságokkal, szakhatóságokkal, települési jegyzőkkel, engedélyező hatóságokkal.

(4) Intézi a mezőgazdasági, állategészségügyi, növényvédelmi igazgatással összefüggő alábbi jegyzői hatáskörbe tartozó államigazgatási hatósági hatásköröket:

a)   parlagfű fertőzöttség esetén közérdekű védekezés elrendelése,

b)   veszélyesnek minősített ebek tartására vonatkozó hatósági eljárás,

c)   ebösszeírás

(5)   Ellátja:

a)      címnyilvántartás vezetésével, karbantartásával, TSZR-ből történő adatszolgáltatással, valamint a Központi Címregiszter létrehozásával és vezetésével kapcsolatos feladatokat,

b)      birtokvitás ügyekkel,

c)      a 2012. április 15. napján folyamatban levő szabálysértési eljárások lefolytatásával, ill. azok végrehajtásával kapcsolatos feladatokat,

d)      az állatok tartásával, védelmével kapcsolatos jogszabályban foglaltak megszegéséből adódó feladatokat,

e)      az országgyűlési, önkormányzati, európai parlamenti választások, helyi és országos népszavazás lebonyolítása.

f)       A KSH felé történő adatszolgáltatási teendőket, a népszámlálással,

g)      a bírósági ülnökök választásával,

h)      a közterületek nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat,

i)        környezetvédelmi, természetvédelmi feladatokat,

j)        fakivágás engedélyezését,

k)      a városi jelképek, valamint a „Szekszárd” név használatának engedélyezését,

l)        vízgazdálkodással kapcsolatos hatósági feladat-és hatásköröket,

m)   útügyi igazgatási feladatokat, közlekedés hatósági ügyeket,

n)      a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartással összefüggő közigazgatási bírság kiszabásával kapcsolatos jegyzői hatáskört.

(6)   Az osztály ügyfélszolgálati feladatai:

a)      Hatósági bizonyítványok, igazolások kiállítása,

b)      Marhalevelek kiállítása,

c)      Ellátja a talált tárgyakkal kapcsolatos ügyintézést,

d)      Ellátja a TakarNet hálózat adatainak lekérdezésével és – az ezzel összefüggő – nyilvántartás vezetésével kapcsolatos feladatokat.

e)      Elvégzi a hirdetmények kifüggesztésével, visszaküldésével kapcsolatos feladatokat.

f)       Elvégzi a gázközmű hozzájárulások igazolását.

g)      Ellátja a lakásépítéssel, vásárlással összefüggésben szociálpolitikai támogatást igénylő családok részére a jogszabály szerint szükséges igazolások kiadásával kapcsolatos feladatokat.

h)      Vezeti a Tolna Megye területén működő ingatlan közvetítők, valamint ingatlan vagyon becslők és közvetítők névjegyzékét.

i)        Ellátja a vadkárral kapcsolatos, hatáskörébe utalt feladatokat.

j)        Ellátja az ügyfelek általános tájékoztatását, útbaigazítását.

k)      3,5 tonna össztömeget meghaladó gépjárművet, autóbuszt üzemeltető tulajdonos székhely, telephely cím járműnyilvántartásba történő bejegyzéséhez szükséges hatósági bizonyítványt állít ki.

l)        Kiadja a gépjárművek útdíj fizetés alóli mentességével kapcsolatos hatósági bizonyítványt.

(7)   Ellátja a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) kormányrendeletben meghatározott feladatokat.

(8) Szekszárd Megyei Jogú Város Jegyzője hatáskörében eljárva ellátja a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény 27/A. § alapján a társasház működésének,  a társasház szerveinek és e szervek működésének törvényességi felügyeletét.

(9)   Ellátja a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzési tilalomtól eltérő nyitva tartás engedélyezésének feltételeiről szóló 53/2015.(III.17.) Korm. rendeletben meghatározott jegyzői feladatokat.

(10)  Feladatkörében gondoskodik a közérdekű adatok nyilvánosságra hozataláról.

(11) Az Osztály létszáma:  6 fő.

 

 Építési Osztály

 

(1)   Közreműködik a terület- és településrendezési tervek nyilvántartására, a tervi szabályozáson alapuló adatszolgáltatásra vonatkozó helyi szabályok kialakításában.

(2)   Részt vesz – szükség szerint együttműködve – az illetékességi területére vonatkozó területi és települési információs rendszerek kialakításában és működésében.

(3)   Együttműködik az illetékes földhivatallal, az építésügyi nyilvántartást vezető és alkalmazó intézményekkel és az építésügyi eljárásokban érintett szakhatóságokkal.

(4)   Közreműködik az osztály hatáskörét érintő rendelet-tervezetek és szabályzatok előkészítésében. Feladatkörében gondoskodik a közérdekű adatok nyilvánosságra hozataláról.

(5)   Ellátja a TakarNet hálózat adatainak lekérdezésével és – az ezzel összefüggő – nyilvántartás vezetésével kapcsolatos feladatokat.

(6)   Ellátja az építésügyi hatósági engedélyezési eljárással kapcsolatos feladat- és hatásköröket Szekszárdon és az illetékességi területen belül:

Elbírálja:

a) az építési engedély kérelmeket,

b) a használatbavételi engedély kérelmeket,

c) a fennmaradási engedély kérelmeket,

d) a bontási engedély kérelmeket,

e) engedély hatályának meghosszabbítása iránti kérelmeket,

f) jogutódlás tudomásulvételi kérelmeket,

g)  használatbavétel tudomásulvételi kérelmeket,

h) hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelmeket,

i) az országos építési követelményektől való eltérés engedélyezési kérelmeket,

j)  építésügyi hatósági szolgáltatás iránti kérelmeket,

k) elvégzi a telekalakítási és építési tilalmak elrendelésével, illetve feloldásával kapcsolatos feladatokat,

l)  építésügyi hatósági ellenőrzést végez,

m) építésügyi bírságot szab ki,

n) szakhatóságként közreműködik más hatóságok engedélyezési eljárásaiban,

o) a belterületi határváltozási ügyekben – a főépítész bevonásával – eljár: előkészíti a megállapodásokat és gondoskodik az ingatlan-nyilvántartási átvezettetésről,

p) műszaki tervtárat tart fenn,

q) közreműködik a város honlapja építésügyi hatóságot érintő tartalmának karbantartásában, aktualizálásában,

r) véleményezi az illetékességi területén a településrendezési terveket, a helyi építési szabályzatokat.

(7) Az Osztály létszáma: 4 fő.

 

 Adó Osztály

 

(1) Az Adó Osztály feladatköre különösen:

a)      az önkormányzat által bevezetett helyi adók évenkénti felülvizsgálata,

b)      közgyűlés tájékoztatása az I-III. negyedéves adóbevételekről,

c)      közgyűlési beszámoló az éves adóbevételek teljesítéséről,

d)      negyedéves, féléves, illetve éves zárások elkészítése, adatszolgáltatás a Magyar Államkincstár és az önkormányzati költségvetés részére,

e)      adóerő-képesség felülvizsgálata az előírt időszakokban, jelentése az önkormányzati költségvetés részére az állami támogatás módosításához,

f)       adókövetelések értékelése, jelentése a az önkormányzati költségvetés részére,

g)      honlapon adóhírek, adóbevallások, közérdekű információk megjelentetése,

h)      folyamatos adózói tájékoztatás az E-ADO használatáról,

i)        a gépjárműadó megosztás ellenőrzéséhez negyedévente adatot szolgáltat a Magyar Államkincstár részére,

j)        teljes körűen ellátja Szálka község adóztatási feladatait.

(2)   Adóügyintézői feladatok területén:

a)      az adózók nyilvántartásának folyamatos vezetése,

b)      a beérkezett ügyiratok határidőre történő elintézése,

c)      az adóalanyok helyi iparűzési adó, vállalkozók kommunális adója, idegenforgalmi adó, gépjárműadó, építményadó, telekadó  kivetési iratainak kezelése,

d)      a benyújtott bevallások, bejelentkezések felülvizsgálata, határozatok elkészítése, postázása,

e)      a bevallásban közölt adatok javítása esetén az adózók értesítése,

f)       felhívás kibocsátása adóbevallás, bejelentkezés benyújtására,

g)      a törvényben és a helyi adórendeletben biztosított kedvezmények, mentességek elszámolása,

h)      az adókötelezettség megállapításához – szükség esetén – társhatóságok megkeresése,

i)        a központi adatszolgáltatást követően az éves gépjárműadó kötelezettség megállapítása, illetve a havi adatszolgáltatást követően az adókötelezettséget érintő változás átvezetése, határozat elkészítése, kézbesítése az érintett részére,

j)        adótörlésre, illetve fizetési könnyítésre irányuló kérelmek döntésre előkészítése, elbírálás után a határozat elkészítése, kézbesítése,

k)      féléves, éves adókötelezettség teljesítésére a fizetési felhívások elkészítése, postázása,

l)        más adóhatóságok megkeresésére a feladatkörében tartozó ügyekben adatszolgáltatás teljesítése,

m)   fellebbezések II. fokra való felterjesztése,

n)      az önkormányzat bevételeinek folyamatos biztosítása, illetve növelése érdekében jogszabályban meghatározott végrehajtási feladatok ellátása: hatósági átutalás megbízás kibocsátása, munkabér, egyéb járandóság letiltása, ingó, - ingatlan végrehajtás,

o)      behajthatatlan tartozások esetén nemleges foglalási jegyzőkönyv felvétele, a behajthatatlan követelések nyilvántartásába felvezetése,

p)      egyéb adók (díjak) kezelése: termőföld bérbeadás jövedelemadója, talajterhelési díj bevallások feldolgozása,

q)      adók módjára behajtandó köztartozások kezelése: pénzbírság, helyszíni bírság, közigazgatási bírság, és mindaz, amit külön jogszabály adók módjára rendel behajtani,

r)       hatósági bizonyítványok kiállítása.

(3)   Adóellenőri feladatok területén:

a)      a kijelölt adóalanyoknál az adóellenőrzés lefolytatása,

b)      szükség szerint a helyszíni ellenőrzés lefolytatása, megállapítások írásba foglalása, a jegyzőkönyv az érintetteknek történő kézbesítése,

c)      határozatok kibocsátása a megállapított adóhiányról, adóbírságról, késedelmi pótlékról,

d)      az adókötelezettség megállapítására adatgyűjtés elvégzése, tájékoztatás kérése végett a társhatóságok megkeresése,

e)      a felszámolási eljárás alá kerülő adózókkal esetében a hitelezői igény benyújtása, kapcsolattartás a kijelölt felszámoló biztossal.

(4)   Könyvelői feladatok területén:

a)        a beérkezett befizetések könyvelése a megfelelő adószámlákra,

b)        a befizetések könyvelése a Forrás SQL programban

c)        a nem azonosítható befizetések átfutó nyilvántartásba helyezése, majd rendezése,

d)        számlakivonat nyilvántartás vezetése,

e)        befizetési lapok megrendelése,

f)         a fizetési kedvezmények átvezetése az adózó számláján, részletfizetési kedvezmény, fizetési halasztás esetén a teljesítés figyelemmel követése,

g)        túlfizetések, téves befizetések esetén a visszautalásra a Gazdálkodási Szabályzat az irányadó,

h)        éves zárás előtt elévült tételek ellenőrzése, átvezetése.

(5) Feladatkörében gondoskodik a közérdekű adatok nyilvánosságra hozataláról.

(6)  Az Osztály létszáma: 7 fő.

 

Jogi Igazgatóság

 

 

(1) A Jogi Igazgatóság létszáma 22, szervezeti felépítése az alábbi:

Az Igazgatóság élén az igazgatóság vezető áll. Az Igazgatóságon belül az alábbi osztályok működnek:

a)  Önkormányzati Osztály

b) Jogi Osztály

1. Szálkai Kirendeltség

c) Stratégiai Tervezési Osztály

d) Controlling Csoport

(2) A Jogi Igazgatóság általános feladatai különösen:

a)      Közreműködik a szabályzatok, belső utasítások jogszerű kidolgozásában, a kifejezetten jogi szakértelmet igénylő vagy komplex feladatok előkészítésében.

b)      Ellátja az adatvédelemmel, közérdekű és a közérdekből adatok nyilvánosságával, hozzáférhetővé tételével összefüggő feladatokat.

c)      Figyelemmel kíséri az önkormányzati feladat- és hatásköröket érintő jogszabályok változásait és szükség esetén javaslatot tesz a helyi rendeletek, működés módosítására.

d)      Előkészíti az önkormányzati esélyegyenlőségi tervet és programot.

e)      Ellátja a fizetési meghagyásos eljárásról szóló 2009. évi L. törvény alapján a fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem benyújtásával kapcsolatos feladatokat

f)       Ellátja a Közgyűlés, az egyes bizottságok, a települési nemzetiségi önkormányzatok működésével kapcsolatos jogi és adminisztratív feladatokat. Ennek keretében előkészíti a Közgyűlés és a bizottságok, Városi Önkormányzati Érdekegyeztető Tanács üléseit, részt vesz az ülések lebonyolításában, az ülések jegyzőkönyvei és hozott döntések elkészítésében, továbbítja azokat az érintettek részére, részt vesz a döntések végrehajtásának szervezésében.

g)      Jogilag és szakmailag ellenőrzi a döntéstervezeteket, kiadmányozásra előkészített iratokat,

h)      Szakmai anyagokat és jogszabályokat véleményez,

i)        A biztonságos jogalkalmazás érdekében jogi felvilágosító munkát végez a Polgármesteri Hivatalban és az önkormányzat intézményeiben,

j)     Véleményezi a jogszabályoknak és az önkormányzat érdekeinek való megfelelőség szempontjából az önkormányzat és a Hivatal által kötött szerződéseket,

k) önkormányzati controlling feladatok ellátása.

 

Önkormányzati Osztály

 

(1)   Ellátja a közgyűlés, a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság, a Humán Bizottság, – a Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás kivételével – a jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulások, valamint a polgármester, az alpolgármester és a jegyző tevékenységével kapcsolatos szervezési, jogi és ügyviteli teendők irányítását.

(2)   Közreműködik a bizottságok, az (1) bekezdés szerinti társulások és a közgyűlés munkájának előkészítésével, végrehajtásával kapcsolatos szakmai feladatok ellátásában.

(3)   Gondoskodik a közgyűlési, a társulási tanácsi  és bizottsági meghívók és előterjesztések kiküldéséről, az ülések jegyzőkönyveinek elkészítéséről, megőrzéséről, a határozatoknak és a jegyzőkönyvi kivonatoknak az érdekeltek részére történő megküldéséről.

(4)   Vizsgálja a közgyűlési, társulási tanácsi előterjesztéseket, határozati javaslatokat, a határozatok végrehajtását és az azokra leadott jelentéseket, a törvényesség, továbbá a Szervezeti és Működési Szabályzatban előírt követelmények szempontjából.

(5)   Gondoskodik a közgyűlés lejárt határidejű határozatairól szóló jelentések összegyűjtéséről és továbbításáról.

(6)   Közreműködik a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat, illetve a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat munkájával kapcsolatos feladatok ellátásában.

(7)   Ellátja az ideiglenes bizottságok, valamint a Városi Önkormányzati Érdekegyeztető Tanács üléseivel, illetve a hozott döntésekkel kapcsolatos feladatokat.

(8)   Előkészíti a rendelet-tervezeteket, belső szabályzatokat, folyamatosan vizsgálja a rendeletek érvényességét, hatályosulását.

(9)   Gondoskodik a rendeletek kihirdetéséről.

(10)    Figyelemmel kíséri a részben vagy egészben önkormányzati tulajdonban levő gazdasági társaságok működését és naprakészen nyilvántartja ezek – a tulajdonos önkormányzatot érintő – dokumentumait,

(11)    Előkészíti a részben vagy egészben önkormányzati tulajdonában levő gazdasági társaságok közgyűlési, bizottsági döntést igénylő előterjesztéseit, ennek keretében szükség szerint együttműködik a Gazdasági Igazgatósággal,

(12)    Előkészíti az önkormányzati esélyegyenlőségi tervet és programot,

(13)    Gondoskodik az önkormányzat által megkötött társulási megállapodások felülvizsgálatáról, aktualizálásáról,

(14)    Gondoskodik az önkormányzati intézmények alapító okiratainak előkészítéséről, az alapító okiratok módosításáról, együttműködve a társigazgatóságokkal

(15)    Feladatkörében gondoskodik a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok közzétételéről.

(16)    Az Osztály létszáma: 5 fő.

 

Jogi Osztály

 

 

(1) A Jogi Osztály főbb feladatai:

a)  Ellátja a fizetési meghagyásos eljárásról szóló 2009. évi L. törvény  alapján a fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem benyújtásával kapcsolatos feladatokat,

b) Intézi a végrehajtási ügyeket,

c) A jegyző megbízása alapján felügyeli a Polgármesteri Hivatal Szálkai Kirendeltségének működését, továbbá koordinálja a feladatok megosztását a székhelyhivatal és a kirendeltség között.

d) Véleményezi a jogszabályoknak és az önkormányzat érdekeinek való megfelelőség szempontjából az önkormányzat és a Hivatal által kötött szerződéseket,

e) A biztonságos jogalkalmazás érdekében jogi felvilágosító munkát végez a Polgármesteri Hivatalban és az önkormányzat intézményeiben,

f) szakmai anyagokat és jogszabályokat véleményez,

       g) pályázat menedzselésével kapcsolatos jogi feladatok ellátása,

h) munkaügyi igények, kártérítési ügyek intézése,

i) közbeszerzési ügyekben jogi segítségnyújtás.

(2) A Jogi Osztályhoz tartozik a Szálkai Kirendeltség, melynek főbb feladatai különösen:

a)      anyakönyvi ügyek intézése,

b)      hagyatéki ügyintézés,

c)      birtokvédelmi ügyintézés,

d)      állatvédelemmel, állatok nyilvántartásával kapcsolatos feladatok, ebnyilvántartás vezetése,

e)      hatósági bizonyítványok kiadása,

f)       ügyfélszolgálati feladatok ellátása,

g)      a Kirendeltség iktatási, iratkezelési és irattározási feladatainak ellátása,

h)      helyi szociális ellátás, támogatás iránti kérelmek intézése,

i)        az országgyűlési képviselők választásával, helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásával, az Európai Parlament és a nemzetiségi önkormányzat tagjainak választásával, népszavazással kapcsolatos feladatok ellátása,

j)        ellátja a képviselő-testületi, bizottsági, nemzetiségi önkormányzati ülések technikai feltételeinek biztosítását,

k)      önkormányzati rendeletek előkészítése, kihirdetése,

l)        hatályos rendeletek, határozatok, utasítások, szerződések nyilvántartása.

(3)   Az Osztály létszáma: 6 fő.

ebből a Szálkai Kirendeltség létszáma: 3 fő.

 

 Stratégiai Tervezési Osztály

 

 

(1)               Az Osztály feladatai különösen:

a)    A Hivatal vezetése stratégiai jellegű döntéseinek előkészítése, tanácsadás.

b) Együttműködik a Hivatal érintett osztályaival a stratégiai döntések előkészítése kapcsán,

c) Hazai és Európai Uniós pályázati lehetőségek feltérképezése, a pályázatok előkészítése, pályázatírás, lemenedzselése, utánkövetése.

d) Integrált Területi Program végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása:

1. a program végrehajtása vonatkozásában napi szintű kapcsolatot tart a Nemzetgazdasági Minisztérium RFP HÁT (a továbbiakban: IH) megbízásából eljáró személyekkel, a TOP kedvezményezettekkel és a Magyar Államkincstárral,

2. véleményezi az IH által megküldött felhívást,

3. adatot szolgáltat az IH-nak a többéves nemzeti keret és az éves fejlesztési keret összeállításához, az éves fejlesztési keretet véleményezi,

4. éves munkatervet készít,

5. beszámolót készít és megküldi az irányító hatóságnak a többéves nemzeti keret, az éves fejlesztési keret és az éves munkaterv megvalósításában történt előrehaladásról; az egyes felhívások előrehaladásáról és a szükséges intézkedésekre vonatkozó javaslatokról,

6. koordinálja az ITP keretében megvalósuló fejlesztések szakmai, műszaki, pénzügyi tervezést-előkészítést,

7. koordinálja a végrehajtást (soft tevékenységek és az infrastrukturális beavatkozások, kivitelezés koordinációja),

8. elvégzi a programvégrehajtás folyamatos monitoringját, kezdeményezi az IH-nál a program szükséges módosítását,  

9. szükség esetén közreműködik az operatív program végrehajtását érintő ellenőrzésekben.

e) városmarketing tevékenység,

f) egységes szemléletű PR megjelenés koordinálása,

g) szakmai konferenciák koordinálása,

h) a város regionális szerepének erősítése,

i) turisztikai feladatokban közreműködés,

j) gazdaságszervezési feladatok koordinálása,

k) vállalkozásokkal kapcsolattartás,

l) szakmai és gazdasági kamarákkal kapcsolattartás,

m) helyi gazdasági információk begyűjtése, gazdasági elemzések,

n) területfejlesztési, térségi feladatok,

o) település arculatát befolyásoló gazdasági fejlesztések tekintetében a főépítésszel egyeztetés.

(2) Az Osztály létszáma: 8 fő.

 

 

 Controlling Csoport

 

 

(1)  Controlling Csoport főbb feladatai:

a)       az önkormányzat, intézményei és az önkormányzati tulajdonban működő gazdasági társaságok  gazdálkodásával kapcsolatos controlling feladatok ellátása,

b)      költségvetési tervezésben a controlling eszközeivel való közreműködés a Gazdasági Igazgatósággal együttműködve,

c)      a vezetés részére elemzések, értékelések készítése,

d)      döntés előkészítő információszolgáltatás,

e)      szükség esetén adatszolgáltatás végzése.

 (2) A Controlling Csoport létszáma: 1 fő.

 

 

 Humánszolgáltatási Igazgatóság

 

(1)   Humánszolgáltatási Igazgatóság  létszáma  17 fő.

(2) Az Igazgatóságon belül az alábbi osztályok működnek:

a) Szociális Osztály,

b) Humán Osztály. 

 

Szociális Osztály

 

 

(1) Szociális Osztály feladatai:

a)      Szervezi az egészségügyi alapellátás önkormányzati feladatainak megoldását, és elkészíti az ezzel kapcsolatos közgyűlési előterjesztéseket.

b)      Koordinálja a szociális, valamint az egészségügyi intézmények szakmai tevékenységét.

c)      Ellátja az 1993. évi III. törvény alapján a hatáskörébe utalt feladatokat, továbbá a helyi rendeletben szabályozott feladatokat.

d)      Közreműködik a Szociális Osztály hatáskörét érintő rendelet tervezetek és szabályzatok előkészítésében.

e)      Ellátja a Szociális Osztályba érkező ügyiratok iktatását.

f)       Előkészíti és koordinálja a Szociális- és Egészségügyi Bizottság üléseit, elkészíti jegyzőkönyveit.

g)      Előkészíti az Esély a díjhátralékosokért Alapítvány elé kerülő kérelmeket, ellátja az alapítvány adminisztratív feladatait (jegyzőkönyv készítés, meghívó).

h)      Ellátja a szociális lakások bérbeadásával kapcsolatos előkészítő feladatokat.

i)        Közreműködik a közgyűlés munkájának előkészítésében, döntései végrehajtásával kapcsolatos szakmai feladatok ellátásában.

j)        Feladatkörében gondoskodik a közérdekű adatok nyilvánosságra hozataláról.

(2) Polgármester feladat- és hatáskörben eljárva előkészíti és végrehajtja az:

a)      Rendkívüli települési támogatás,

b)      Közlekedési tanulóbérlet támogatás,

c)      Köztemetés,

megállapításával és felülvizsgálatával kapcsolatos ügyeket.

(3)  Jegyzői feladat- és hatáskörben eljárva előkészíti és végrehajtja a:

a)      Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

b)      Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény pénzbeli ellátás

c)      Halmozottan hátrányos helyzetűek nyilvántartása

d)      Óvodáztatási támogatás

megállapításával és felülvizsgálatával kapcsolatos ügyeket.

 

(4) Jegyzői feladat- és hatáskörben eljárva a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 61/A. § (4) bekezdés alapján a védendő felhasználói körbe tartozás igazolására a felhasználó kérelmére igazolja, hogy a felhasználó életvitelszerűen tartózkodik a kérelemben megjelölt felhasználási helyen.

(5) Szociális és Egészségügyi Bizottság hatáskörében eljárva előkészíti és végrehajtja:

a)      Települési támogatás (lakhatási támogatás,, ápolási támogatás

b)      Önkormányzati lakbértámogatás

c)      Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat

megállapításával és felülvizsgálatával kapcsolatos ügyeket.

 (6) Az Osztály létszáma:  11 fő.

Humán Osztály

 

(1)   Segíti a Humán Bizottság munkáját.

(2)   Az elfogadott munkaterv szerint, illetve a beérkező kérelmek alapján az osztályvezető a bizottsági elnök egyeztetésével gondoskodik a bizottsági előterjesztések elkészítésről.

(3)   Ellátja az önkormányzati díjak, oklevelek és elismerő címek, valamint a díszoklevelekkel kapcsolatos adminisztratív feladatokat.

(4)   Közneveléssel kapcsolatos helyi irányítási és ellenőrzési feladatok tekintetében:

a)      Elkészíti az Önkormányzat által fenntartott köznevelési intézmények létesítésével, fenntartásával, megszüntetésével kapcsolatos közgyűlési döntéseket, különös tekintettel a működéshez, fejlesztéshez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítására.

b)      Az osztály közreműködik a köznevelés-fejlesztési terv, intézkedési terv véleményezésében.

c)      Kapcsolatot tart a köznevelési szakértőkkel.

d)      Előkészíti az óvodai beíratást, az indítható óvodai csoportok számára javaslatot tesz, figyelemmel a város egész területére.

e)      Ellátja az Önkormányzat által fenntartott köznevelési intézmények intézményvezetői állásainak betöltésével kapcsolatos feladatokat.

f)       Ellátja az önkormányzatok társulásával, az intézmények összevonásával kapcsolatos teendőket.

g)      Az intézményekről készített legfontosabb adatokat, statisztikát, munkaterveket, intézményi beszámolókat összegyűjti és elemzi.

h)      Közreműködik az óvodák házirendjének, Szervezeti és Működési Szabályzatának, pedagógiai programjának ellenőrzésében.

i)        Ellátja az intézmények elnevezésével kapcsolatos előkészítő feladatokat, valamint az intézményi alapító okiratok módosításával összefüggő teendőket.

j)        Ellátja a Humán Bizottság különböző kereteire beérkezett pályázatok elbírálásával kapcsolatos előkészítő feladatokat.

k)      Nevelési évenként értékeli az Önkormányzat által fenntartott köznevelési intézmények  munkáját.

l)        Közreműködik a város Kábítószerügyi Egyeztető Fórumának koordinálói munkájában, pályázatírásban, elszámolásban.

m)   Feladatkörében kapcsolatot tart a Klebesberg Intézményfenntartó Központtal.

(5)   Közreműködik az intézményekkel kapcsolatos jegyzői hatáskör gyakorlásában:

a)      Előkészíti az óvodai felvételekkel kapcsolatos kérelmeket.

b)      Előkészíti az óvodai felvételi ügyekben hozott határozatok ellen benyújtott jogorvoslati kérelmeket.

c)      A köznevelés információs rendszere (KIR)  felé adatot szolgáltat, jelentést készít.

d)      A gyermekbalesetekről összesítő jelentést készít.

e)      Közérdekű bejelentéseket, panaszokat vizsgál.

(6)   Közművelődési, közgyűjteményi és művészeti tevékenységekkel kapcsolatos helyi irányítási feladatok tekintetében:

a)      Előkészíti a közművelődési és művészeti intézmények létesítésével, fenntartásával és megszüntetésével kapcsolatos közgyűlési döntéseket.

b)      Közreműködik a város közművelődési koncepciójának, civil koncepciójának elkészítésében, végrehajtásában.

c)      Kapcsolatot tart a szakértőkkel és a Képző- és Iparművészeti Lektorátussal.

d)      Közreműködik a közművelődési intézmények működésének segítésében és törvényességének vizsgálatában, ellenőrzésében, értékelésében.

e)      Ellátja a közművelődési intézményvezetői állás nyilvános pályázat útján történő betöltésével kapcsolatos feladatokat.

f)       Segíti a hivatásos és amatőr művészeket, művészeti csoportokat, szükség esetén közreműködik a városi kulturális rendezvények lebonyolításában.

g)      Kapcsolatot tart a kulturális és civil szervezetekkel, művelődő közösségekkel. Felkérésre részt vesz a munkájuk értékelésében és ellenőrzésében..

h)      Közreműködik a Szekszárd Város Aranykönyvének Szerkesztő Bizottsága munkájának koordinálásában.

(7)   Testneveléssel és sporttal kapcsolatos helyi irányítási feladatokat végez:

a) Közreműködik a városi sporttevékenység összehangolásában, valamint a helyi testnevelési és sportfeladatok meghatározásában.

b) Segíti a város területén működő testnevelési, diák- és szabadidősport, valamint természetjáró szervezetek, sportegyesületek, sportkörök tevékenységét.

c) Segíti a város területén működő diáksport, valamint a sportági szakszövetségek működését.

d) Évente elkészíti a városi sportra vonatkozó versenynaptárt és szabadidős programok tervét, figyelemmel kíséri és igazolja a költségvetési rendeletben e célra biztosított keret felhasználását.

e) Kapcsolatot tart a támogatókkal.

f) Részt vesz a sportesemények megszervezésében és szükség szerint a koordinálásában.

g) Ellátja a sport információs adatszolgáltatással összefüggő városi feladatokat.

h) Közreműködik a sportkoncepció kidolgozásában, megvalósulásában.

i) Kapcsolatot tart a sportszervezetekkel, felkérésre részt vesz munkájuk értékelésében és ellenőrzésében.

(8)   Ifjúsági ügyekkel kapcsolatos feladatai:

a) Koordinálja a településen élő és tanuló gyermekek és fiatalok érdekében végzett munkát.

b) Segíti és koordinálja a városban működő diákönkormányzatokat, valamint a Szekszárdi Ifjúsági Önkormányzat munkáját,

c) Segíti és koordinálja a Szekszárdi Ifjúsági Érdekegyeztető Fórum munkáját,

d) Segíti és ellenőrzi a gyermek- és ifjúsági, ezen belül a diák érdekképviseleti és érdekvédelmi jogosítványok megvalósulását.

e) Közreműködik az ifjúsági koncepció kidolgozásában, megvalósulásában.

f) Segítséget nyújt az iskolából kimaradó tankötelesek más – képességeiknek, lehetőségüknek megfelelő – intézményben történő elhelyezésében.

g) Állandó kapcsolatot tart fenn az ifjúsági szervezetekkel.

(9)   Társulással kapcsolatos feladatai:

a)     Ellátja a Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás tevékenységével kapcsolatos szervezési, jogi és ügyviteli teendők irányítását.

b)     Közreműködik a Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás  munkájának előkészítésével, végrehajtásával kapcsolatos szakmai feladatok ellátásában.

c)      Gondoskodik a társulási tanácsi  meghívók és előterjesztések kiküldéséről, az ülések jegyzőkönyveinek elkészítéséről, megőrzéséről, a határozatoknak és a jegyzőkönyvi kivonatoknak az érdekeltek részére történő megküldéséről.

d)     Vizsgálja a közgyűlési, társulási tanácsi előterjesztéseket, határozati javaslatokat, a határozatok végrehajtását és az azokra leadott jelentéseket, a törvényesség, továbbá a Szervezeti és Működési Szabályzatban előírt követelmények szempontjából.

(10)  Feladatkörében gondoskodik a közérdekű adatok nyilvánosságra hozataláról.

(11)   Ellátja a Szekszárdi Települési Értéktár Bizottság titkársági feladatait.

(12) Az Osztály létszáma: 5 fő.

 Városfejlesztési és Üzemeltetési  Igazgatóság

 

(1) A  Városfejlesztési és Üzemeltetési Igazgatóság létszáma  67 fő.

(2) Az Igazgatóságon belül az alábbi szervezeti egységek működnek:

a) Városfejlesztési és  Üzemeltetési Osztály

1. Zöldfelület- karbantartó Csoport

b) Városigazgatási és Rendészeti Osztály

 

(3) A Városfejlesztési és Üzemeltetési Igazgatóság feladatai különösen:

a)      Az Igazgatóság feladata a városstratégia előkészítése, a fejlesztések és beruházások rendszerbe szervezése, a városfejlesztési feladatok végrehajtása és folyamatos ellenőrzése, a szükséges intézkedések kidolgozása az igazgatósághoz tartozó osztályok közreműködésével.

b)      Városüzemeltetési tevékenysége során ellátja a városüzemeltetéssel és fenntartással kapcsolatos önkormányzati kötelező és önként vállalt feladatok elvégzését és elvégeztetését a Közgyűlés által évente elfogadott költségvetésben biztosított előirányzatok felhasználásával.

c)      Szakmai kapcsolatot tart a várospolitika, városstratégia kialakításáért, megvalósításáért felelős vezetők, képviselők és a Közgyűlés bizottságai között.

d)      Közreműködik a városüzemeltetéssel, a közlekedéssel, a kommunális, vízügyi, energiaügyi igazgatással kapcsolatos feladatok ellátásában, továbbá ellátja a Jegyző, Polgármester hatáskörébe utalt, az igazgatóság feladatkörébe tartozó feladatokat.

e)      Közgyűlési jóváhagyásra előkészíti a tömegközlekedéssel kapcsolatban a menetrendváltozásokat, a tömegközlekedési járatok útvonalát és megállóhelyeit, részt vesz a helyi tömegközlekedés kialakításának, változtatásának előkészítésében.

f)       Az elfogadott munkaterv szerint elkészíti az igazgatósághoz tartozó Gazdasági és Pénzügyi Bizottság, valamint közgyűlési előterjesztéseket.

g)      Ellátja a TakarNet hálózat adatainak lekérdezésével és – az ezzel összefüggő – nyilvántartás vezetésével kapcsolatos feladatokat.

Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály 

(1) Az Osztály ellátja a:

a)      városüzemeltetés éves költségvetési tervezetének elkészítésével kapcsolatos teendőket, melynek során egyeztet a választókörzetek képviselőivel, valamint figyelembe veszi és műszaki szükségesség alapján rangsorolja a lakossági igényeket,

b)      városüzemeltetéssel és fenntartással kapcsolatos feladatai során elvégzi a szükséges műszaki ellenőri tevékenységet, valamint a Közgyűlés részére negyedévente tájékoztatót készít az előirányzatok felhasználásáról,

c)      a köztisztasággal összefüggő feladatokat, különösen a város közterületeinek kézi takarítását,

d)      közlekedésügyi feladatokat (útigazgatási, közlekedés-szervezési, útellenőri, útfelügyelői tevékenységet),

e)      vízügyi hatásköröket (vízügyi igazgatási tevékenység),

f)       városüzemeltetési tevékenységgel összefüggő, kötelezően előírt nyilvántartások vezetését és eleget tesz az ezzel kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségeinek,

g)      városüzemeltetési feladatkörrel összefüggő bizottsági hatáskörökbe tartozó hatósági és egyéb ügyekben a döntés előkészítési, végrehajtási feladatokat, melyek döntő többsége a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság tevékenységi körét érinti,

h)      városüzemeltetéssel kapcsolatos vis maior feladatokat,

i)        önkormányzat kezelésében lévő utak-, hidak és a saját használatú utak igazgatását,

j)        önkormányzati kezelésben lévő utak-, hidak közlekedés- forgalomtechnikai feladatait,

k)      helyi vízrendezési és vízkár-elhárítási feladatokat, az ár- és belvíz elleni védekezést,

l)        az Önkormányzat tulajdonában álló intézmények állagmegóvási feladatait.

m)   a főkertészi feladatokat,

n)      önkormányzati tulajdonú közterületek alatti esetleges üreg, pinceleszakadások megszüntetését,

o)      nem önkormányzati beruházások kapcsán felmerülő kiadmányozási jogkörébe tartozó közlekedésügyi és vízügyi feladatokat. E tekintetben folyamatosan figyelemmel kíséri és a szükséges mértékben közreműködik azok megvalósításában, valamint részt vesz a beruházások átadás-átvételében.

p)      közhasznú és közcélú munkások munkaszervezési teendőit,

q)      a beruházások éves költségvetési tervezetének elkészítésével kapcsolatos teendőket,

r)       ágazati beruházási programok előkészítését,

s)       közműfejlesztési tervek összehangolását,

t)       elfogadott költségvetésben biztosított előirányzatok felhasználásával a beruházások lebonyolítását az önkormányzati intézmények, a hatósági kötelezések, az út- és közműfejlesztések, a partfal - veszély elhárítás és támfalépítések, a vízrendezések, a közvilágítás és hírközlés, az informatika, valamint a környezetvédelmi alap tekintetében. Ezzel kapcsolatban elvégzi a szükséges műszaki ellenőri tevékenységet, valamint a Közgyűlés részére negyedévente tájékoztatót készít az előirányzatok felhasználásáról.

u)      tevékenységi körével összefüggő, kötelezően előírt nyilvántartások vezetését és eleget tesz az ezzel kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségeinek,

v)      beruházási feladatkörrel összefüggő bizottsági hatáskörökbe tartozó ügyekben a döntés előkészítési, végrehajtási feladatokat, melyek döntő többsége a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság tevékenységi körét érinti,

w)    energetikusi feladatokat, melyen belül elvégzi a:

wa) panelprogram lebonyolítását,

wb) a közvilágítási berendezések, fogyasztási helyek létesítését, közüzemi szerződések megkötését, üzemeltetését és ellenőrzését,

wc) önkormányzati, hírközlési adatátviteli rendszer fejlesztését,

wd) villamos energia liberalizációjából adódó feladatokat,

we) intézmények energiagazdálkodásának segítését,

wf) város területén lévő közműfejlesztési tevékenység összehangolását, valamint a közműszolgáltatókkal történő kapcsolattartást.

wg) város energiafejlesztési és hírközlési hálózat fejlesztési programjának kidolgozásában és végrehajtásában történő közreműködést.

(2) Kiadmányozási jogkörben az osztály eljár:

a)      víz-, szennyvíz-, csapadékvíz hálózatok létesítésével kapcsolatos tulajdonosi,

hozzájárulások megadásában.

(3) Eljár a városüzemeltetési tevékenységgel összefüggő kérelmekben és ügyekben.

(4) Közreműködik továbbá a:

a)      városüzemeltetés feladatkörét érintő, valamint az út- és közműberuházásokkal kapcsolatos pályázati és közbeszerzési előkészítő munkák elvégzésében és szükség szerint ellátja azok lebonyolítását. Ennek során műszaki ellenőri tevékenységet végez,

b)      bizottságok és a közgyűlés munkájának előkészítésével, végrehajtásával kapcsolatos városüzemeltetési szakmai feladatok ellátásában,

c)      városüzemeltetés hatáskörét érintő rendelet-tervezetek és szabályzatok előkészítésében, melynek során szorosan  együttműködik a Jogi Igazgatósággal,

d)      közmunkaprogram pályázatok elkészítésében és lebonyolításában, közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatottakkal kapcsolatos feladatok ellátásában,

e)      ágazati beruházási programok előkészítésében,

f)       közműfejlesztési tevékenységek összehangolásában,

g)      köztisztaságra vonatkozó jogszabályok betartásának ellenőrzésében.

 

(5) A Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztályon belül működik a Zöldfelület- karbantartó Csoport, mely csoportvezető irányítása alatt áll. A Zöldfelület- karbantartó Csoport feladata különösen:

   a) parkgondozás,

   b) közterületen lévő fák metszése, nyesése,

   c) vízelvezetők, árkok kaszálása,

   d) gyomiratás,

   e) padok karbantartása,

   f) játszóterek karbantartása.

 

 

(6) Feladatkörében gondoskodik a közérdekű adatok nyilvánosságra hozataláról.

 

(7)  Az Osztály létszáma: 47fő.

 Városigazgatási és Rendészeti Osztály

 

(1) Az Osztály feladatai különösen:

a)      A közterület jogszerű használatával, a közterületen folytatott engedélyhez, illetve útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése,

b)      A közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenységek megelőzése, megakadályozása, megszorítása, megszüntetése, illetve szankcionálása.

 

(2) Az Osztály közreműködik:

a)      közterület, az épített és természeti környezet védelmében közrend, közbiztonság védelmében.

 

(3) Az Osztály ellátja:

a)      a vásárok, piacok, működtetésével, kapcsolatos feladatokat, előkészíti az ehhez szükséges önkormányzati döntéseket,

b)      közterület felügyeleti tevékenységet az 1999. évi LXIII. törvény, a helyszíni bírságolással kapcsolatos feladatokat a 2012. évi II. törvény  alapján,

c)      döntésre előkészíti a Közgyűlés hatáskörébe tartozó díj megállapításra vonatkozó előterjesztéseket,

d)      tevékenységi körével összefüggő, kötelezően előírt nyilvántartások vezetését és eleget tesz az ezzel kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségeinek,

e)      polgárvédelemmel kapcsolatos feladatokat, melynek során szoros kapcsolatos tart fenn a Katasztrófavédelmi Igazgatósággal,

f)       köztisztaságra vonatkozó jogszabályok betartásának ellenőrzésében,

g)      környezetvédelmi feladatokat, melyen belül elvégzi a:

ga) levegőtisztaság védelmével kapcsolatos teendőket,

gb) utólagos szennyvízrákötéssel kapcsolatos teendőket,

gc) környezetvédelmi programban foglalt feladatok előkészítését, valamint a terv felülvizsgálatának, elkészítésének koordinálását,

gd) környezetvédelmi szakmai kérdésekben az önkormányzat képviseletét,

         h) a bel- és külterületi ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos teendőket,

  i)  bel- és külterületi ingatlanok értékesítésével kapcsolatos teendőket,

         j) a telek-kiegészítések lebonyolításával kapcsolatos feladatokat, gondoskodik a szerződések megkötéséről,

         k) az  állategészségügyi és ebrendészeti feladatokat,

         l) a mezei őrszolgálattal kapcsolatos feladatokat.

m) a szúnyoggyérítéssel és rágcsálómentesítéssel kapcsolatos önkormányzati feladatokat.

 

(4) Szekszárd Megyei Jogú Város Jegyzője hatáskörében eljárva a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 102. §-a alapján a helyi földbizottságról és annak tagjairól nyilvántartást vezet.

 

(5) Kiadmányozási jogkörben az osztály eljár:

a) közterület-használati engedélyek kiadásában.

(6) Döntésre előkészíti a:

a) közterület-használat tárgyában érkezett kérelmeket

b) rábízott ügyekben az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok, ingatlanrészek hasznosításával vagy értékesítésével kapcsolatos előterjesztéseket.

 

(7) Az Osztály közreműködik:

a) A Polgármesteri Kabinet által elkészítendő önkormányzat éves beszerzéseivel kapcsolatos tervezési és éves statisztikai összegzési feladatok elvégzésében,

b) A Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály hatáskörében tett intézkedések, előírások végrehajtásának ellenőrzésében.

 

(8) Feladatkörében gondoskodik a közérdekű adatok nyilvánosságra hozataláról.

 

(9) Az Osztály létszáma:  17 fő.

Gondnokság

 

(1) A polgármester közvetlen irányítása alatt működik a Gondnokság, mely ellátja a Hivatal működéséhez kapcsolódó alábbi   gondnoksági feladatokat:

a)      Anyag és tárgyi eszköz raktár működtetése,

b)      A Hivatal részére tárgyi eszköz, nyomtatvány, irodaszer, tisztítószer és egyéb anyag beszerzése, ellátás, bizonylatolás,

c)      Anyagkönyvelés,

d)      Selejtezés, leltározás,

e)      Hivatali küldemények postázása,

f)       Közgyűlési anyagok, hivatali küldemények futárszolgálati kézbesítése,

g)      Telefonközpont működtetése,

h)      Portaszolgálat biztosítása,

i)        Fénymásolás,

j)        Hivatali, önkormányzati gépjárművek szabályzat szerinti üzemeltetése,

k)      Karbantartási feladatok ellátása,

l)        Udvarosi feladatok ellátása,

m)   Választások technikai hátterének biztosítása.

 

(2) A Gondnokságot a vezető gondnok vezeti.

 

(3) A Gondnokság létszáma 10 fő.

 

keresés
virtuális kirándulás
térkép
webkamera
Kapcsolat
hírlevél
Itt iratkozhat fel heti hírlevelünkre!


MarkCon 2009
Vakok és gyengénlátók
számára
E-HIVATAL KAPCSOLATI INFORMÁCIÓK ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ HONLAP-TÉRKÉP